Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội

Trang 1 /Đề 001
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
– BA ĐÌNH
ĐỀ THI HKI NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: TOÁN 10
Thi gian làm bài: 30 phút;
(không tính thi gian phát đề)
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
( Cán b coi thi phát đề trc nghim sau khi tính gi làm bài 60 phút)
Học sinh điền đáp án đúng vào bảng sau:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án
ĐỀ 001
Câu 1. Cho tập hợp

0;1; 2;3;4A
. Chọn khẳng định sai.
A.
A
B.

1; 2; 4 A
C.

1; 0;1A
D.
0 A
Câu 2. Cho mệnh đề P(x)
2
", 10"xRx x
. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P(x) là:
A.
2
", 10"xRx x
B.
"
2
,10"xRx x
C.
2
", 10"xRx x
D.
2
", 10"xRx x
Câu 3. Cho tập hợp
1
;
2
A



. Khi đó tập hợp
R
CA là:
A. R B.
1
;
2



C.
1
;
2




D.
Câu 4. Tập xác định của hàm số y =
2
1
3
x
xx

là:
A. R B.

;1
C. R\ {1 } D
Câu 5.
Số nghiệm của phương trình là:
A.
1 nghiệm.
B.
3 nghiệm.
C.
0 nghiệm.
D.
2 nghiệm.
Câu 6. Cho hàm số
42
() 3 2yfx x x
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. y = f(x) là hàm số không chẵn và không lẻ B. y = f(x) là hàm số chẵn trên R
C. y = f(x) là hàm số lẻ trên R D. y = f(x) là hàm số vừa chẵn vừa lẻ
trên R
Câu 7. Hàm số
210yx
là hàm số nào sau đây:
A.
210, 5
210
...
5...,
xx
y
xx


B.
210, 5
21
...
...0, 5
xx
y
xx


C.
210, 5
21
...
...0, 5
xx
y
xx


D.
210, 5
21
...
...0, 5
xx
y
xx


Câu 8. Cho hàm s
2
343yxx
có đồ thị (P). Trục đối xứng của (P) đường thẳng
phương trình:
A.
4
3
x
B.
4
3
x 
C.
2
3
x
D.
2
3
x 

2
16 3 0xx
ĐỀ CHÍNH THỨC
Trang 2 /Đề 001
Câu 9. Cho hàm số
2
43yx x
, khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
;2
và nghịch biến trên khoảng
2;
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng

;1
và đồng biến trên khoảng

1;
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;2
và đồng biến trên khoảng

8;
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;2
và đồng biến trên khoảng
2;
Câu 10. Trong hệ trục , tọa độ của vectơ là:
A. (-1; 1) B. (0; 1). C. (1; 0) D. (1; 1)
Câu 11. Cho ABCD là hình bình hành có A(1;3), B(-2;0), C(2;-1). Toạ độ điểm D là:
A. (5;2) B. (4;-17) C. (4;-1) D. (2;2)
Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ

A
B là:
A. (2; 4) B. (5; 6) C. (5; 10) D. (-5; -6)
Câu 13. Trong mp Oxy, cho
(1; 2)a 
,
(3;4)b
,
(5; 1)c 
. Toạ độ vectơ 2.uabc

là:
A.
(0; 1)
B.
(1;0)
C.
(1; 0)
D.
(0;1)
Câu 14. Trong mp Oxy cho tam giác ABC có A(2;-3),B(4;1), trọng tâm G(-4;2). Khi đó
tọa độ điểm C là:
A. ( ;0) B. (-18;8) C. (-6;4) D. (-10;10)
Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho A(1 ; 0), B(0 ; 3), C(-3; -5). Tọa độ của điểm
M thuộc trục Ox sao cho nhỏ nhất là :
A. M( 4;5) B. M( 0; 4) C. M( -4; 0) D. M( 2; 3)
-----------------------Hết phần tự trắc nghiệm --------------------------
( Hc sinh không s dng tài liu, cán b coi thi không gii thích gì thêm)
H và tên hc sinh ………………...................... Lp 10A ..............SBD…………….
(O,i, j)

i+j

2
3
2MA 3MB 2MC
  
Trang 1 /Đề 002
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
– BA ĐÌNH
ĐỀ THI HKI NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: TOÁN 10
Thi gian làm bài: 30 phút;
(không tính thi gian phát đề)
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
( Cán b coi thi phát đề trc nghim sau khi tính gi làm bài 60 phút)
Học sinh điền đáp án đúng vào bảng sau:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án
ĐỀ 002
Câu 1. Tập hợp nào sau đây là tập hợp rỗng?
A.
0
B.
2
|230xRx x C.
|10xRx
D.
2
|320xRx x
Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề
3
:" : 1 " PxRx x
là :
A.
3
:" : 1 " PxRx x B.
3
:" : 1 " PxRx x
C.
3
:" : 1 " PxRx x
D.
3
:" : 1 " PxRx x
Câu 3. Cho hai tập hợp:
(3;2]A 
[0;4)B
. Khi đó tập hợp
A
B
A.
[0;2]
B.
(3;4)
C.
[2;0]
D.
(0;2]
Câu 4. Phương trình
2
243 0xx m
có 2 nghiệm phân biệt khi
A.
5m
B.
5m
C.
5m
D.
5m
Câu 5. TËp x¸c ®Þnh cña hμm sè
5yx
lμ:
A.

5;5 B.
;5 C.
\5.R
D. R
Câu 6. Cho hai hàm số :
3
() 3
xx x
3
()
g
xxx . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề
nào đúng?
A. f(x) chẵn trên R; g (x) lẻ trên R B. f(x) và g(x) cùng lẻ trên R
C. f(x) lẻ, g(x) không chẵn không lẻ D. f(x) lẻ trên R; g (x) chẵn trên R
Câu 7. Hàm số
612yx
bằng hàm số nào sau đây:
A.
...612, 2
612, 2...
xx
y
xx


B.
612, 2
612, 2
...
...
xx
y
xx


C.
612, 2
612, 2
...
...
xx
y
xx


D.
...612, 2
612, 2...
xx
y
xx


Câu 8. Tọa độ đỉnh của parabol (P)
2
45
y
xx
là:
A.

4;5I
B.

2;9I
C.

0;5I
D.
2;0I
Câu 9. Cho hàm số
2
2yx x
, khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1; 
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;1
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
;2
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
1; 
Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(2; -3), B(4; 7). Tọa độ trung điểm I của đoạn
thẳng AB là:
ĐỀ CHÍNH THỨC

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Tài liệu gồm: phần trắc nghiệm (8 mã đề, mỗi mã đề gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án), phần tự luận (3 câu hỏi có lời giải chi tiết). Mời các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

Câu 1. Cho tập hợp A = {0;1; 2;3; 4}. Chọn khẳng định sai.

A. Ø ⊂ A

B. {1; 2; 4} ⊂ A

C. {-1;0;1} ⊂ A

D. 0 ⊂ A

Câu 2. Cho mệnh đề P(x) "∀x ∈ R, x2 + x + 1 > 0". Mệnh đề phủ định của mệnh đề P(x) là:

A."∃x ∈ R, x2 + x + 1 ≤ 0"

C. "∉x ∈ R, x2 + x + 1 ≤ 0"

B." ∀ x ∈ R, x2 + x + 1 > 0"

D. "∀x ∈ R, x2 + x + 1 < 0"

Câu 3. Cho tập hợp A = [-1/2;+00]. Khi đó tập hợp CRA là:

A. R

B. (-oo;1/2)

C. (-oo;-1/2)

D. Ø

Câu 4. Tập xác định của hàm số y = x -1/x2 - x + 3 là?

A. R

B. (-oo;1)

C. R\ {1 }

D. Ø

Câu 5. Số nghiệm của phương trình (x2 -16) \sqrt{3-x} = 0 là:

A. 1 nghiệm

B. 3 nghiệm

C. 0 nghiệm

D. 2 nghiệm

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu đề thi học kì 1 lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.222
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm