Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 5

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 5 được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn có đáp án, hướng dẫn kèm theo. Giúp các em tiện theo dõi trong quá trình làm, đề thi được xây dựng trên cơ sở kiến thức nền tảng các em đã được học trong chương trình Hóa THCS.

Với cấu trúc đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm 12 câu hỏi trắc nghiệm nhanh các dạng lí thuyết, và 2 câu hỏi tự luận. Giúp đánh giá đúng năng lực các bạn học sinh với môn Hóa học. Qua đề thi khảo sát này còn hỗ trợ quý thầy cô trong quá trình ôn luyện cũng như ra đề cho các bạn học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021

Đề số 5

Phần 1. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây tác dụng được với H2SO4 loãng?

A. Cu, NaOH, BaCl2

B. SO2, CuO, Ba(OH)2

C. CuO, KOH, Ag

D. FeO, Zn, BaCl2

Câu 2. Cho dung dịch chứa 17,1 gam Ba(OH)2 tác dụng hoàn toàn với một dung dịch chứa 3,55 gam HCl. Nhúng quỳ tím vào dung dịch thu được sau phản ứng thấy quỳ tím.

A. Đổi màu đỏ

B. Đổi màu xanh

C. Không đổi màu

D. Mất màu

Câu 3. Dãy gồm các bazơ không tan trong nước

A. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2

B. Fe(OH)2, Cu(OH)2, Mg(OH)2

C. NaOH, KOH và Ca(OH)2

D. KOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2

Câu 4. Cho phản ứng hóa học sau:

Fe + H2SO4 (đặc) \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Fe2(SO4)3 + H2O + Y Y là:

A. H2S

B. SO2

C. SO3

D. S

Câu 5. Để làm sạch khí O2 từ hỗn hợp khí gồm CO2, SO2 và O2, có thể dùng dung dịch nào sau đây?

A. H2SO4

B. Ca(OH)2

C. NaHCO3

D. CaCl2

Câu 6. Cho 16 gam Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thu được 200ml dung dịch Fe2(SO4)3. Nồng độ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng là:

A. 5M

B. 2,5M

C. 0,5M

D. 0,25M

Câu 7. Chất nào dưới đây có pH < 7

A. KOH

B. KClO3

C. HCl

D. KCl

Câu 8. Trong cứu hỏa, CO2 được sử dụng để dập các đám cháy là do?

A. CO2 không cháy và không duy trì sự cháy.

B. CO2 là oxit axit và nặng hơn không khí.

C. CO2 nặng hơn không khí và thu nhiệt của đám cháy.

D. CO2 là oxit axit.

Câu 9. Phản ứng nào sau đây không tạo muối sắt (II)?

A. Fe với dung dịch HCl

B. Fe với dung dịch CuCl2

C. FeO với dung dịch H2SO4 loãng

D. Fe với Cl2

Câu 10. Dãy kim loại được sắp xếp theo thứ tự giảm dần mức độ hoạt động hóa học?

A. K, Mg, Zn, Cu

B. K, Zn, Mg, Cu

C. Cu, Zn, Mg, K

D. Mg, K, Zn, Cu

Câu 11. Cặp chất nào khi phản ứng không tạo chất tủa là:

A. Na2CO3 và HCl

B. AgNO3 và NaCl

C. K2SO4 và BaCl2

D. Na2CO3 và CaCl2

Câu 12. Chỉ dùng thêm 1 thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được 4 dung dịch: HCl, AgNO3, KNO3 và KCl.

A. Quỳ tím

B. Phenolphtalein

C. Dung dịch NaOH

D. Dung dịch NaCl

Phần 2. Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm) Hoàn thành các phản ứng hóa học sau:

1) … + HCl → BaCl2 + CO2 + H2O

2) ….. CO2 + MgO

3) Al2(SO4)3 +…. → Al(NO3)3 + BaSO4

4) NH4NO3 +….→ NaNO3 + NH3 + H2O

5) ….. + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Câu 2. (2,5 điểm) Cho 10 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và CaSO4 tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl thu được 0,672 lít khí (ở đktc).

a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b) Tính nồng độ HCl đã phản ứng.

c) Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

(Cho biết: Ag = 108; Ca = 40; H = 1; Cu = 64; S = 32; O =16, Cl = 35,5, Fe = 56)

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021

Phần 1. Trắc nghiệm (5 điểm)

1D2A3B4B5B6C
7C8A9D10A11A12A

Phần 2. Tự luận (5 điểm)

Câu 1.

(1) BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2 + H2O

(2) MgCO3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CO2 + MgO

(3) Al2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3BaSO4

(4) NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3 + H2O

(5) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Câu 2.

a) Chỉ có CaCO3 tác dụng được với dung dịch axit HCl còn CaSO4 không phản ứng với dung dịch axit HCl.

Phương trình hóa học

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O (1)

b) nCO2 = 0,03 mol

Dựa vào phương trình (1)

nCO2 = 2.nHCl = 0,03.2 = 0,06 mol

Nồng độ mol dung dịch HCl phản ứng là:

{C_{{M_{HCl}}}} = \frac{{{n_{HCl}}}}{V} = \frac{{0,06}}{{0.4}} = 0,15M

c) nCaCO3 = nCO2 = 0,03 mol

Khối lượng CaCO3 có trong hỗn hợp là:

mCaCO3 = 0,03.100 = 3 gam

=> mCaSO4 = 10 - 3 = 7 gam

..................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 5 tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 179
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm