Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học lần 1 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị

SỞ GD ĐT QUẢNG TRỊ KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022
TRƯỜNG THPT LỢI Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(Đề gồm 5 trang, 40 câu) Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
đề thi 101
Họ, tên thí sinh:...................................................
Số báo danh:.......................................................
Câu 81: Trong quá trình dịch mã, anticôđon nào sau đây khớp bổ sung với côđon 5’AUG3’?
A. 3’UAX5’. B. 3’AUG5’. C. 5’UAX3’. D. 5’AUG3’.
Câu 82: Công nghệ tế bào đã đạt được thành tựu nào sau đây?
A.Tạo ra giống lúa có khả năng tổng hợp β-carôten trong hạt.
B.Tạo ra giống dâu tằm tam bội năng suất cao.
C. Tạo ra chủng vi khuẩn E. coli khả năng sản xuất insulin của người.
D.Tạo ra cừu Đôly.
Câu 83: Kiểu gen nào sau đây đồng hợp 2 cặp gen?
A.
AB
ab
. B.
AB
aB
. C.
AB
Ab
. D.
AB
AB
.
Câu 84: Hiện tượng nào sau đây phản ánh dạng biến động số lượng thể của quần thể sinh vật không
theo chu kì?
A. Việt Nam, vào mùa xuân khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều.
B. miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm vào những năm mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống
dưới 8
0
C.
C. đồng rêu phương Bắc, cứ 3 năm đến 4 năm, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần sau đó lại giảm.
D. Việt Nam, hàng năm vào thời gian thu hoạch lúa, ngô, chim cu gáy thường xuất hiện nhiều.
Câu 85: Một quần thể thực vật giao phấn đang trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen hai alen A
a, trong đó tần số alen A 0,4. Theo thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể
A. 0,4. B. 0,16. C. 0,36. D. 0,48.
Câu 86: Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?
A. Di tích của thực vật sống các thời đại trước đã được tìm thấy trong các lớp than đá Quảng Ninh.
B. Tất cả sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.
C. Chi trước của mèo cánh của dơi c xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.
D. Các axit amin trong chuỗi β-hemôglôbin của người tinh tinh giống nhau.
Câu 87: Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc nhóm sinh vật sản xuất?
A. Cây dẻ. B. Sóc. C. Trăn. D. Rắn hổ mang.
Câu 88: Có bao nhiêu biện pháp sau đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng?
I. Bón phân, tưới nước hợp lí.
II. Chọn giống cường độ quang hợp cao.
III.Trồng cây với mật độ thích hợp.
IV.Trồng cây đúng mùa vụ.
A. l. B.2. C. 3. D. 4.
Câu 89: Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng của thể thông qua những
chế nào sau?
A. nhân đôi ADN phiên mã. B. nhân đôi ADN dịch .
C. phiên dịch mã. D. nhân đôi ADN, phiên dịch mã.
Câu 90: Quần thể sinh vật không đặc trưng o sau đây?
A. Mật độ cá thể. B. Tỉ lệ giới tính. C. Cấu trúc tuổi. D. Độ đa dạng.
Câu 91: Coren phát hiện ra hiện tượng di truyền tế bào chất khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?
A. Cừu Đôly. B. Cây hoa phấn. C. Chuột bạch. D.
Đậu lan.
Trang 1/5 đề 101
Câu 92: Từ cây kiểu gen AABBDd, bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm thể tạo
ra tối đa bao nhiêu dòng cây đơn bội có kiểu gen khác nhau?
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 93: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, mức
cấu trúc nào sau đây đường kính 300 nm?
A. Vùng xếp cuộn (siêu xoắn). B. Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc).
C. Crômatit. D. Sợi bản.
Câu 94: Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống trong cùng môi trường dụ về quan hệ
A. hội sinh. B. ức chế - cảm nhiễm. C. sinh. D. cộng sinh.
Câu 95: người sau bữa ăn nhiều tinh bột, nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên, tuyến tụy tiết ra loại
hoocn nào sau đây làm cho gan nhận chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ, nhờ đó nồng độ glucô
trong máu trở lại ổn định?
A. Insulin. B. Glucagôn. C. Testosteron. D. Tirôxin.
Câu 96: Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, giai đon tiến hóa a học đã hình thành n
A. các tế bào nhân thực. B. các đại phân tử hữu cơ.
C. các giọt côaxecva. D. các tế bào khai.
Câu 97: người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây do đột biến nhiễm sắc thể y nên?
A. Bệnh máu khó đông. B. Hội chứng AIDS.
C. Hội chứng Đao. D. Bệnh bạch tạng.
Câu 98: Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của
phi nuôi Việt Nam được tả hình
bên. Khoảng giá trị từ 20
0
C đến 35
0
C được
gọi
A. khoảng chống chịu.
B. giới hạn trên.
C. khoảng thuận lợi.
D. giới hạn dưới.
Câu 99: một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp.
Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con cả cây thân cao
cây thân thấp?
A. Aa x Aa. B. Aa x AA. C. AA x aa. D. aa x aa.
Câu 100: Quá trình giảm phân của thể kiểu gen đã xảy ra hoán vị gen với tần số 10%. Tổng tỉ lệ
của 2 loại giao tử nào chiếm 10% ?
A. AB ab. B. AB Ab. C. aB ab. D. Ab aB.
Câu 101: động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó cần tạo ra các thể
A. kiểu hình khác nhau. B. kiểu gen khác nhau.
C. cùng kiểu gen. D. kiểu hình giống nhau.
Câu 102: Nhân tố nào sau đây thể làm giảm kích thước quần thể một cách đáng kể làm cho vốn
gen của quần thể khác biệt hẳn với vốn gen ban đầu?
A. Giao phối không ngẫu nhiên. B. Các yếu t ngẫu nhiên.
C. Giao phối ngẫu nhiên. D. Đột biến.
Câu 103: Một loài thực vật 10 nhóm gen liên kết. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng
của thể một, thể ba thuộc loài này lần lượt
A. 19 21. B. 19 20. C. 18 19. D. 9 11.
Câu 104: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây sai?
A. Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của ADN tách nhau dần tạo nên chạc chữ Y.
B. Enzim ligaza nối c đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh.
C. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn.
D. Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp kéo dài mạch mới theo chiều 3’ 5’.
Trang 2/5 đề 101
Câu 105: Bảng sau đây cho biết một số thông tin về sự di truyền của các gen trong tế bào nhân thực
của động vật lưỡng bội:
Cột A
Cột B
1. Hai alen của một gen trên một cặp nhiễm
sắc thể thường
a. phân li độc lập, tổ hợp tự do trong quá
trình giảm phân hình thành giao tử.
2. Các gen nằm trong tế bào chất
b. thường được sắp xếp theo một trật tự
nhất định di truyền cùng nhau tạo thành
một nhóm gen liên kết.
3. Các alen lặn vùng không tương đồng
của nhiễm sắc thể giới tính X
c. thường không được phân chia đồng đều cho
các tế bào con trong quá trình phân bào.
4. Các alen thuộc các lôcut khác nhau trên
một nhiễm sắc thể
d. phân li đồng đều về các giao tử trong
quá trình giảm phân.
5. Các cặp alen thuộc các lôcut khác nhau
trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau
e. thường biểu hiện kiểu hình giới dị giao
tử nhiều hơn giới đồng giao tử.
Trong các tổ hợp ghép đôi các phương án dưới đây, phương án nàođúng?
A. 1-d, 2-c, 3-e, 4-b, 5-a. B. 1-c, 2-d, 3-b, 4-a, 5-e.
C. 1-e, 2-d, 3-c, 4-b, 5-a. D. 1-d, 2-b, 3-a, 4-c, 5-e.
Câu 106: Quần thể A quần thể B thuộc cùng 1 loài động vật; một số thể từ quần thể A chuyển sang
sát nhập vào quần thể B, mang theo các alen mới làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể B. Theo
thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng y được gọi
A. Giao phối không ngẫu nhiên. B. Chọn lọc t nhiên.
C. Đột biến. D. Di nhập gen.
Câu 107: Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn người, phát biểu sau đây sai?
A. Tim đập nhanh mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm yếu làm huyết áp giảm.
B. Huyết áp cao nhất động mạch, thấp nhất mao mạch tăng dần tĩnh mạch.
C. Vận tốc máu chậm nhất mao mạch.
D. Trong hệ động mạch, càng xa tim, vận tốc máu càng giảm.
Câu 108: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô Sâu ăn ngô Nhái Rắn hổ mang Diều hâu. Khi nói về
chuỗi thức ăn này, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quan hệ sinh thái giữa sâu ăn ngô nhái là quan hệ cạnh tranh.
II. Quan hệ dinh dưỡng giữa nhái rắn hổ mang dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học.
III. Rắn hổ mang diều hâu thuộc các bậc dinh dưỡng khác nhau.
IV. Sự tăng, giảm số lượng sâu ăn ngô sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng nhái.
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 109: Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình hấp hiếu khí thực vật,
bao phát biểu o sau đây đúng?
I. Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến hấp thực vật.
II. Nước cần cho hấp, mất nước làm giảm cường độ hấp.
III. Nồng độ CO
2
cao thể ức chế hấp.
IV. Trong điều kiện thiếu oxi thực vật tăng cường quá trình hấp hiếu khí.
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 110: Theo thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1?
A. AaBb x aabb. B. AaBb x AaBb. C. AaBB x aabb. D. Aabb x Aabb
Câu 111: Cho lai giữa cây cải củ kiểu gen aaBB với cây cải bắp kiểu gen MMnn thì được F
1
. Đa bội
hóa F
1
thu được thể song nhị bội. Biết rằng không đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, thể
song nhị bội này kiểu gen
A. aBMMnn. B. aaBBMMnn. C. aaBBMn. D. aBMn.
Câu 112: Cho cây dị hợp tử về 2 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được
. Cho biết mỗi gen quy đinh một
tính trạng, các alen trội trội hoàn toàn không xảy ra đột biến. Theo thuyết, tỉ lệ kiểu hình
1
F
thể
A. 3:3:1:1 B. 1:2:1 C. 19:19:1:1 D. 1:1:1:1
Trang 3/5 đề 101
Câu 113: Cho các phát biểu sau về đồ lưới thức ăn hình bên:
I. Lưới thức ăn này tối đa 5 bậc dinh dưỡng.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học lần 1 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học lần 1 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học lần 1 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề được tổng hợp gồm có 4 mã đề, mỗi đề gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học lần 1 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị. Chắc chẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Sinh học lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Toán lớp 12, Hóa học lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.078
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm