Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học lần 1 trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc

Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: Sinh học 12
Thời gian làm bài: 50 phút, không k thời gian giao đề
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 04 trang)
đề 212
Câu 81: Trong quá trình tổng hợp ARN không xảy ra hiện tượng nào sau đây?
A. A trên mạch gốc liên kết với T của môi trường nội bào.
B. X trên mạch gốc liên kết với G của môi trường nội bào.
C. T trên mạch gốc liên kết với A của môi trường nội bào.
D. G mạch gốc liên kết với X của môi trường nội bào.
Câu 82: Một loài 2n = 4. Trong các kiểu gen sau, bao nhiêu kiểu gen được cho của dạng đột biến thể
ba?
I. AaaBb II. aBb III. AAABbb IV. aaBBb
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 83: Cân bằng nội môi duy trì sự ổn định của môi trường trong
A. quan. B. tế bào. C. D. thể.
Câu 84: Khi nói về đột biến gen, kết luận nào sau đây sai?
A. Tất cả các đột biến gen đều được di truyền cho đời sau.
B. Tần số đột biến gen phụ thuộc vào cường độ, liều lượng của c nhân gây đột biến đặc điểm cấu trúc
của gen.
C. Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, thể mang đột biến gen trội được gọi thể đột biến.
D. Trong điều kiện không tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen.
Câu 85: Trong cấu trúc nhiễm sắc thể của sinh vật nhân thực, đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146
cặp nuclêôtit quấn quanh 8 phân tử prôtêin histon được gọi
A. nuclêôxôm. B. sợi bản. C. crômatit. D. sợi nhiễm sắc.
Câu 86: Trong chọn giống cây trồng, phương pháp gây đột biến tạo thể đa bội lẻ thường không được áp dụng
đối với các giống cây trồng thu hoạch chủ yếu về
A. thân B. C. rễ củ D. hạt
Câu 87: Phân tử o sau đây mang bộ ba đối (anticodon)?
A. rARN. B. mARN. C. tARN. D. ADN.
Câu 88: Trong hệ tiêu hóa của động vật, quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu được diễn ra đâu?.
A. dạ dày. B. ruột non. C. ruột già. D. ống tiêu hoá
Câu 89: Đặc điểm nào sau đây của di truyền sai?
A. di truyền tính đặc hiệu, tức 1 bộ ba chỉ hoá cho 1 loại axit amin.
B. di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nucleotit.
C. di truyền tính đặc thù riêng cho từng loài.
D. di truyền mang tính thoái hoá.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 90: Timin nucleotit cấu tạo nên phân t nào sau đây?
A. mARN. B. ADN. C. ARN. D. Protein.
Câu 91: Loài A kiểu gen AAdd lai với loài B kiểu gen bbEE. Khi cho 2 loài này lai với nhau rồi gây đa
bội hóa thể lai thì kiểu gen của thể song nhị bội là:
A. AAbbddEE B. AbdE
C. AAAAbbbbddddEEEE D. AaBbDdEe
Câu 92: Một đoạn của phân t ADN mang thông tin hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN
được gọi gì?
A. Codon. B. Gen. C. Anticodon. D. di truyền.
Câu 93: Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại ribônuclêôtit A, U G. Nhóm các bộ ba nào sau đây thể
trên mạch bổ sung của gen đã phiên ra phân tử mARN nói trên?
A. ATX, TAG, GXA, GAA. B. AAA, XXA, TAA, TXX.
C. AAG, GTT, TXX, XAA. D. TAG, GAA, ATA, ATG.
Câu 94: Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể các phát biểu sau:
I. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thể xảy ra do tác nhân vật như tia phóng xạ.
II. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể xảy ra do rối loạn trong quá trình phân li tổ hợp của nhiễm sắc thể.
III. người, hội chứng tiếng mèo kêu hội chứng Đao nguyên nhân gây bệnh đều do đột biến cấu trúc
nhiễm sắc thể.
IV. Đột biến đảo đoạn dạng đột biến làm cho một đoạn nhiễm sắc thể nào đó đứt ra rồi đảo ngược 180
0
nối lại.
bao nhiêu phát biểu nội dung đúng?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 95: Trong chu tế bào, các nhiễm sắc thể tự nhân đôi pha nào sau đây của kỳ trung gian?
A. Pha G1. B. Pha G1 pha G2.
C. Pha G2. D. Pha S.
Câu 96: Các thể nào sau đây tạo ra giao tử mang alen lặn chiếm tỉ lệ 50%? (Biết rằng quá trình giảm phân
diễn ra bình thường).
A. Aa bb. B. Aa Bb. C. aa Bb. D. aa bb.
Câu 97: Sắc tố nào sau đây thuộc nhóm sắc tố chính?
A. Diệp lục a carôten. B. Diệp lục a phicôbilin.
C. Diệp lục a xantôphyl. D. Diệp lục a diệp lục b.
Câu 98: Dạng đột biến nào sau đây làm cho số liên kết hiđrô của gen tăng 2 liên kết?
A. Mất một cặp (A T). B. Thay thế cặp một (G X) bằng cặp một (A T).
C. Thêm một cặp (A T). D. Thêm một cặp (G X).
Câu 99: một loài 2n = 12. Thể tam bội của loài đó số lượng nhiễm sắc thể
A. 48. B. 36. C. 18. D. 24.
Câu 100: Hình thức th tinh ngoài loài động vật nào sau đây?
Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. Rắn hổ mang B. Mèo nhà C. lôi rừng D. Ếch
Câu 101: Ý nào dưới đây không đúng với sự hấp thu thụ động các ion khoáng rễ?
A. Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ thấp đến cao.
B. Các ion khoáng khuếch n theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.
C. Các ion khoáng hút bám trên bề mặt của keo đất trên bề mặt rễ trao đổi với nhau khi sự tiếp xúc giữa
rễ dung dịch đất (hút bám trao đổi).
D. Các ion khoáng hoà tan trong nước vào rễ theo dòng nước.
Câu 102: Trong chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa gì?
A. Mang thông tin quy định prôtein ức chế. B. Nơi tiếp xúc với enzim ARN pôlimeraza.
C. Nơi liên kết với prôtein điều hòa. D. Mang thông tin quy định enzim ARN pôlimeraza.
Câu 103: Trong số các dạng đột biến sau đây, dạng nào thường gây hậu quả ít nghiêm trọng nhất?
A. Thay thế một cặp nucleotit. B. Đột biến đảo đoạn NST.
C. Mất 1 cặp nucleotit. D. Thêm một cặp nucleotit.
Câu 104: Một người vừa trở về từ vùng dịch COVID-19, chưa triệu chứng bệnh, phải thực hiện bao
nhiêu việc sau đây?
I. Khai báo y tế. II. Cách li theo quy định. III. Kiểm tra thân nhiệt hàng ngày.
IV. Làm các xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 105: Một gen dài 3332 Å 2276 liên kết hidro. Mạch đơn thứ nhất của gen 129A 147 X. Theo
thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Mạch đơn thứ hai của gen 517 nuclêôtit loại A.
B. mạch đơn thứ hai của gen, số nuclêôtit loại A ít hơn số nuclêôtit loại X
C. Gen 316 nuclêôtit loại G 664 nuclêôtit loại A.
D. Nếu gen nhân đôi 1 lần thì môi trường phải cung cấp 948 nuclêôtit loại X.
Câu 106: Trong phép lai giữa hai thể kiểu gen AaBBDd × aaBbDd (mỗi gen quy định một tính trạng, các
gen trội hoàn toàn) thể thu được kết quả nào sau đây?
A. 4 loại kiểu hình : 8 loại kiểu gen. B. 4 loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen.
C. 8 loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen. D. 8 loại kiểu hình : 27 loại kiểu gen.
Câu 107: Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các gen phân ly độc lập, gen trội trội hoàn toàn không
đột biến xảy ra, nh theo thuyết, mấy kết luận đúng về kết quả của phép lai AaBbDdEe × AaBbDdEe?
I. Kiểu hình mang 2 tính trạng trội 2 tính trạng lặn đời con chiếm 9/256
II. 8 dòng thuần chủng được tạo ra từ phép lai trên
III. Tỉ lệ kiểu gen khác bố mẹ 3/4
IV. Tỷ lệ con có kiểu gen chứa 2 cặp gen đồng hợp t lặn 2 cặp gen dị hợp tử 3/32
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
Câu 108: Gen chiều dài 2550 A
o
1900 liên kết hiđrô. Gen bị đột biến thêm 1 cặp A-T. Số lượng từng
loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen đột biến khi tự sao 4 lần

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học lần 1 trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học lần 1 trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia 2022 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học lần 1 trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học lần 1 trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Sinh học lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Toán lớp 12, Hóa học lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 603
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

Xem thêm