Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk

1
/
8
- đề 001
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
(Đề thi 05 trang)
KỲ THI TH TỐT NGHIỆP THPT M 2022 LẦN 1
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên học sinh :..................................................... Số o danh : ...................
Câu 81. Hoocmon insulin đư
c s
n xu
t nh
ng d
ng công ngh
nào sau đây?
A. gen. B. tế bào. C. nuôi cấy mô. D. gây đột biến.
Câu 82. động vật đơn o, thức ăn được tiêu hoá bằng hình thức nào sau đây?
A. tiêu hoá nội bào B. tiêu hoá ngoại bào.
C. tiêu hoá ngoại bào nội bào. D. túi tiêu hoá.
Câu 83. Trong một hệ sinh thái, xét các loài sinh vật sau đây: 4 loài cỏ, 2 loài côn trùng, 2 loài chim, 2 loài
nhái, 2 loài giun đất, 1 loài rắn. Trong đó, cả 2 loài côn trùng đều sử dụng 4 loài cỏ làm thức ăn; 2 loài chim
2 loài nhái đều sử dụng cả 2 loài côn trùng làm thức ăn; Rắn ăn tất cả các loài nhái; Giun đất sử dụng xác
chết của các loài làm thức ăn; Giun đất lại nguồn thức ăn của 2 loài chim. Theo thuyết, bao nhiêu
phát biểu sau đây đúng?
(1) 36 chuỗi thức ăn.
(2) Chim được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 3 16 chuỗi thức ăn.
(3) Nếu loài rắn bị tiêu diệt thì 2 loài chim sẽ giảm số lượng.
(4) Nếu cả 4 loài cỏ đều tăng số lượng thì tổng sinh khối của các loài động vật sẽ tăng.
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 84. Từ 4 loại nucleotit của ADN bao nhiêu bộ ba chứa ít nhất một loại ađênin?
A. 27. B. 64. C. 4. D. 37.
Câu 85. Cho biết giao tử đực lưỡng bội không có khả năng thụ tinh, gen A trội hoàn toàn so với gen a. Tỉ lệ
kiểu hình của phép lai ♂AAa x ♀AAaa là?
A. 8:1. B. 9:3:3:1. C. 11:1. D. 17:1.
Câu 86. Quần thể sinh vật không đặc trưng nào sau đây?
A. mật độ. B. tỉ lệ đực/cái.
C. thành phần loài. D. tỉ lệ nhóm tuổi.
Câu 87. Biết không xảy ra đột biến, alen trội là trội hoàn toàn. Theo thuyết, kiểu gen X
a
Y đời con của
phép lai nào dưới đây chiếm tỉ lệ 25%?
A. X
a
X
a
× X
a
Y. B. X
A
X
a
× X
A
Y. C. X
A
X
A
× X
a
Y. D. X
a
X
a
× X
A
Y.
Câu 88. Ruồi giấm bị đột biến từ mắt lồi thành mắt dẹt do loại đột biến nào sau đây?
A. đảo đoạn trên NST thường. B. lặp đoạn trên NST giới tính.
C. chuyển đoạn trên NST giới tính. D. mất đoạn trên NST thường.
Câu 89. Thế hệ xuất phát của một quần thể có: 0,2AA:0,4Aa:0,4aa. Tần số alen a của quần thể là?
A. 0,2. B. 0,8. C. 0,4. D. 0,6.
Câu 90. đồ phả hệ sau tả sự di truyền của một bệnh người:
Phả hệ hình dưới đây tả sự di truyền 2 bệnh người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy
định; bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính
X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
đề 001
2
/
8
- đề 001
(1) Xác suất sinh con thứ nhất bị cả hai bệnh của cặp 12 13 1/48.
(2) Xác định được chính xác kiểu gen của 9 người trong phả hệ.
(3) Xác suất sinh con thứ nhất con gái không bị bệnh của cặp 12 13 5/12.
(4) Người số 7 không mang alen quy định bệnh P.
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 91. Trong những đặc điểm dưới đây, đặc điểm nào ch quá trình tái bản ADN của sinh vật nhân sơ?
A. chế sửa sai trong quá trình tái bản.
B. trên một phân tử ADN mẹ thường chỉ 1 đơn vị tái bản.
C. mạch mới luôn được o dài từ đầu 5’3’
D. nhiều loại Enzyme ADN Polymeaza tham gia.
Câu 92. Trong những đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không đúng khi nói về dạng đột biến mất đoạn NST?
A. làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào.
B. thể làm ngừng hoạt động của gen trên NST.
C. thường xảy ra thực vật rất ít động vật.
D. được sử dụng để lập bản đồ di truyền.
Câu 93. tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây không diễn ra trong nhân?
A. tái bản ADN. B. dịch mã.
C. phiên tổng hợp tARN. D. phiên tổng hợp mARN.
Câu 94. Trong lịch sử phát triển của sinh vật qua các đại địa chất, chim thú phát sinh ở?
A. kỉ Triat (Tam điệp) B. kỉ Jura
C. kỉ Đêvôn D. kỉ Cacbon (than đá)
Câu 95. Theo quan niệm hiện đại, thứ tự các giai đoạn phát sinh, phát triển sự sống trên trái đất lần lượt là?
A. hóa học, sinh học, tiền sinh học.
B. sinh học, hóa học, tiền sinh học.
C. tiền sinh học, sinh học, hóa học.
D. hóa học, tiền sinh học, sinh học.
Câu 96. Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường qua bể mặt thể?
A. giun đất. B. sấu. C. chim sẻ. D. chép.
Câu 97. Một quần thể ngẫu phối đang trạng thái n bằng di truyền tần số kiểu gen đồng hợp lặn
bằng tần số kiểu gen đồng hợp trội. Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Nếu không đột biến, không di nhập gen thì quần thể không xuất hiện alen mới.
(2) Nếu quần thể chỉ chịu tác động của chọn lọc tự nhiên theo hướng chống lại kiểu gen dị hợp không
chống lại kiểu gen đồng hợp thì cấu trúc di truyền sẽ không bị thay đổi.
(3) Nếu không tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì tính đa dạng di truyền của quần thể không bị suy
giảm.
(4) Nếu không tác động của các nhân tố tiến hóa thì tính đa dạng di truyền của quần thể không bị thay
đổi.
3
/
8
- đề 001
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 98. Khoảng giá trị của nhân tố sinh thái gây c chế hoạt động sinh đối với thể sinh vật nhưng chưa
gây chết được gọi là?
A. giới hạn sinh thái. B. khoảng chống chịu.
C. khoảng gây chết. D. khoảng thuận lợi.
Câu 99. Gi
s
m
t
i th
c ăn đ
như sau. Phát bi
u
i đây không đúng v
i th
c ăn này?
A. ch
tham gia vào m
t chu
i th
c ăn.
B. r
ng b
c dinh
ng c
p 2.
C. N
ế
u di
u hâu b
m
t đi thì ch
3 loài đư
c
ng l
i.
D.
ch nhái tham gia vào 4 chu
i th
c ăn.
Câu 100. Cho biết tính trạng màu hoa do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau tương c
theo kiểu bổ sung, trong đó khi mặt cả 3 alen trội A, B, D t quy định hoa đỏ, các trường hợp còn lại đều
hoa trắng. Một quần thể đang cân bằng di truyền tần số A, B, D lần lượt 0,3; 0,3; 0,5. bao nhiêu
phát biểu sau đây đúng?
(1) Quần thể 27 kiểu gen.
(2) 8 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.
(3) Kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ trên 80%.
(4) Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng chiếm trên 1%.
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 101. Bốn bộ ba cùng mang thông tin hóa cho 1 loại axit amin. Hiện tượng này thuộc đặc điểm nào
sau đây của mã di truyền?
A. tính thoái hóa. B. tính đặc hiệu. C. tính liên tục. D. tính phổ biến.
Câu 102. Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định trội hoàn toàn. đời con của phép lai
♂AaBbddEe x AabbDdEE số loại kiểu gen s loại kiểu hình
A. 8 kiểu gen 8 kiểu hình. B. 16 kiểu gen 4 kiểu nh.
C. 24 kiểu gen 8 kiểu hình. D. 12 kiểu gen 4 kiểu hình.
Câu 103. Loài ki
ế
n tha v
t
tr
ng n
m, ki
ế
n n
m m
i quan h
gì?
A. h
p tác. B. h
i sinh. C. c
ng sinh. D. sinh.
Câu 104. Hiện tượng o sau đây thể hiện quan hệ cạnh tranh giữa các thể trong quần thể sinh vật?
A. bồ nông xếp thành hàng khi đi kiếm ăn.
B. vào mùa sinh sản, các con cái trong đàn tranh giành nơi làm tổ.
C. tảo giáp nở hoa gây độc cho tôm, sống trong cùng một môi trường.
D. các cây thông nhựa mọc gần nhau hiện tượng liền rễ.
Câu 105. Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?
A. cấu trúc tuổi của quần thể thường thay đổi theo chu mùa.
B. khi số lượng cá thể của nhóm tuổi sau sinh sản ít hơn số lượng thể của nhóm tuổi trước sinh sản thì
quần thể đang phát triển.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia 2022 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Sinh học lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Toán lớp 12, Hóa học lớp 12...

Đánh giá bài viết
2 739
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • 1m52
  1m52

  Cảm ơn bạn nhiều nha

  Thích Phản hồi 04/05/22
  • Cô Độc
   Cô Độc

   Đề sinh này cũng khá dễ nhỉ

   Thích Phản hồi 04/05/22
   • Bọ Cạp
    Bọ Cạp

    Có đề của môn Vật lí không ad, mình xin với ạ

    Thích Phản hồi 04/05/22

    Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

    Xem thêm