Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lí lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk

1
/
49
- Mã đề 001
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
(Đề thi 05 trang)
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT M 2022 LẦN 1
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút, không k thời gian phát đề
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Thí nghi
m giao thoa Y-âng v
i ánh sáng đơn s
c
c sóng
λ
, kho
ng cách gi
a hai khe a =
1mm. Ban đ
u, t
i M cách vân trung tâm 5,25mm ngư
i ta quan sát đư
c vân sáng b
c 5. Gi
c
đ
nh màn
ch
a hai khe, di chuy
n t
t
màn quan sát ra xa d
c theo đư
ng th
ng vuông góc v
i m
t ph
ng ch
a
hai khe m
t đo
n 0,75m thì th
y t
i M chuy
n thành vân t
i l
n th
hai. Bư
c sóng
λ
có giá tr
A. 0,64
μ
m. B. 0,70
μ
m. C. 0,60
μ
m. D. 0,50
μ
m.
Câu 2. Cho m
ch đi
n có sơ đ
như hình v
:
ξ
= 12 V; R
1
= 5
; R
2
= 12
; bóng đèn Đ: 6 V
3 W.
B
qua đi
n tr
các dây n
i. Đ
đèn sáng bình thư
ng thì đi
n
tr
trong r c
a ngu
n có giá tr
A. 2
. B. 5,7
.
C. 1
. D. 5
.
Câu 3. M
t sóng hình sin có t
n s
f truy
n trong m
t môi trư
ng v
i t
c đ
v thì có bư
c sóng là
A.
v
.
f
B.
f
.
v
C.
vf .
D.
vf .
Câu 4. M
t electron chuy
n đ
ng th
ng đ
u trong mi
n có c
t
trư
ng đ
u và đi
n t
ng đ
u.
Véc v
n t
c c
a h
t
ng đư
ng s
c t
như nh v
.
Cho
6
B 0,004T, v 2.10 m s
, xác đ
nh
ng cư
ng đ
đi
n
trư
ng
?
A.
E
ng xu
ng, E = 8000 V/m.
B.
E
ng lên, E = 8000 V/m.
C.
E
ng xu
ng, E = 6000 V/m.
D.
E
ng lên, E = 6000 V/m.
Câu 5. Giao thoa sóng
m
t nư
c v
i hai ngu
n k
ế
t h
p đ
t t
i A và B. Hai ngu
n dao đ
ng đi
u hòa theo
phương th
ng đ
ng, ngư
c pha và cùng t
n s
10 Hz. Bi
ế
t AB = 20 cm, t
c đ
truy
n sóng
m
t
c
0,3 m/s.
m
t
c, g
i (d) đư
ng th
ng đi qua trung đi
m c
a AB h
p v
i AB m
t góc 45
0
. Trên
(d), hai ph
n t
môi trư
ng dao đ
ng v
i v
i biên đ
c
c đ
i xa nhau nh
t cách nhau m
t đo
n g
n nh
t
v
i giá tr
nào
i đây nh
t?
A. 47,5 cm. B. 56,5 cm. C. 33,4 cm. D. 23,6 cm.
Câu 6. Phát bi
u nào sau đây sai?
A. Trong chân không, m
i ánh sáng đơn s
c có m
t bư
c sóng xác đ
nh.
B. Trong ánh sáng tr
ng có vô s
ánh sáng đơn s
c.
C. Trong chân không, bư
c sóng c
a ánh sáng đ
nh
hơn bư
c sóng c
a ánh sáng tím.
D. Trong chân không, các ánh sáng đơn s
c khác nhau truy
n v
i cùng t
c đ
.
Câu 7. M
t khung dây d
n d
t hình tròn bán kính 1 cm g
m có 1000 vòng, quay v
i t
c đ
1500 (vòng/phút)
quanh m
t tr
c n
m trong m
t ph
ng c
a khung dây, trong m
t t
trư
ng đ
u c
m
ng t
0,2 T
đề 001
2
/
49
- Mã đề 001
ng vuông góc v
i tr
c quay. Tính su
t đi
n đ
ng hi
u d
ng trong khung dây.
A. 6 (V). B. 8 (V). C. 5 (V). D. 7 (V).
Câu 8. M
t v
t dao đ
ng đi
u hòa trên đo
n th
ng dài 4 cm v
i f = 10 Hz. Lúc t = 0 v
t qua v
trí cân b
ng
theo chi
u âm c
a qu
đ
o. Phương trình dao đ
ng c
a v
t là
A.
π
x 4cos 20 t
2
cm. B.
π
x 2cos 20 t
2
cm.
C.
π
x 4cos 20 t
2
cm. D.
π
x 2cos 20 t
2
cm.
Câu 9. Ch
t đi
m dao đ
ng đi
u hòa v
i phương trình x = 10.cos(10
π
t
π
/2) cm. Chi
u dài qu
đ
o dao
đ
ng c
a ch
t đi
m là
A. 0,2 m. B. 20 m. C. 40 cm. D. 10 cm.
Câu 10. Urani
238
92
U
sau nhi
u l
n phóng x
bi
ế
n thành
206
82
Pb
. Bi
ế
t chu n c
a s
bi
ế
n đ
i
t
ng h
p này
9
T 4,6.10
năm. Gi
s
ban đ
u m
t lo
i đá ch
ch
a urani, không ch
a chì. N
ế
u hi
n
nay t
l
c
a các kh
i lư
ng c
a urani chì
m U
37
m Pb
, thì tu
i c
a lo
i đá
y là
A. 2.10
7
năm. B. 2.10
9
năm. C. 2.10
8
năm. D. 2.10
10
năm.
Câu 11. Đ
t đi
n áp xoay chi
u giá tr
hi
u d
ng U = 120 V, t
n s
f thay đ
i đư
c vào hai đ
u đo
n
m
ch g
m cu
n dây thu
n c
m L, đi
n tr
thu
n R và t
đi
n C m
c n
i ti
ế
p theo th
t
đó. Khi t
n s
là f
1
thì đi
n áp hai đ
u đo
n m
ch ch
a RC và đi
n áp hai đ
u cu
n dây L l
ch pha nhau m
t góc 135
0
. Khi t
n
s
là f
2
thì đi
n áp hai đ
u đo
n m
ch ch
a RL và đi
n áp hai đ
u t
đi
n l
ch pha nhau m
t góc 135
0
. Khi
t
n s
f
3
thì x
y ra hi
n
ng c
ng
ng. Bi
ế
t r
ng
2
2
2 2
3 1
96
2
25
f f
f f
. Đi
u ch
nh t
n s
đ
ế
n khi
đi
n áp hi
u d
ng hai đ
u t
đi
n đ
t giá tr
c
c đ
i là U
Cmax
. Giá tr
U
Cmax
g
n giá tr
nào nh
t sau đây?
A. 180,3 V. B. 123 V. C. 223 V. D. 130 V.
Câu 12. H
t nhân
35
17
C
A. 35 nuclôn. B. 18 proton. C. 35 nơtron. D. 17 nơtron.
Câu 13. Trong ph
n
ng h
t nhân, không có s
b
o toàn
A. năng lượng toàn phần. B. khối lượng nghỉ.
C. động lượng. D. số nuclôn.
Câu 14. Khi nghiên c
u đ
ng th
i đ
th
ph
thu
c th
i gian c
a đi
n áp hai đ
u đo
n m
ch xoay chi
u và
ng đ
dòng đi
n trong m
ch ngư
i ta nh
n th
y, đ
th
đi
n áp và đ
th
dòng đi
n đ
u đi qua g
c t
a
đ
. M
ch đi
n đó có th
A. T
đi
n ghép n
i ti
ế
p v
i đi
n tr
thu
n. B. Ch
cu
n c
m thu
n.
C. Ch
t
đi
n. D. Ch
đi
n tr
thu
n.
Câu 15. Đặt điện áp
u U 2 cos t
(U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB.
3
/
49
- Mã đề 001
Hình n là sơ đồ mạch điện và một phần đồ thị
biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp u
MB
giữa hai
điểm M, B theo thời gian t khi K m khi K
đóng. Biết điện trở R = 2r. Giá trị của U là
A. 136,6 V. B. 122,5 V.
C. 187,1 V. D. 193,2 V.
Câu 16. M
ch đi
n n
i ti
ế
p g
m đi
n tr
R = 60 (
), cu
n dây có đi
n tr
thu
n r = 40 (
) có đ
t
c
m
L 0,4/ H
t
đi
n đi
n dung
C 1/ 14 mF
. M
c m
ch vào ngu
n đi
n xoay chi
u t
n s
góc
100 rad / s
. T
ng tr
c
a m
ch đi
n là
A.
150 .
B.
100 2 .
C.
140 .
D.
125 .
Câu 17. Theo m
u nguyên t
Bo, trong nguyên t
Hiđro, chuy
n đ
ng c
a êlectron quanh h
t nhân
chuy
n đ
ng tròn đ
u và bán kính qu
đ
o d
ng K r
0
. Khi nguyên t
chuy
n t
tr
ng thái d
ng có bán
kính r
m
đ
ế
n qu
đ
o d
ng có bán kính r
n
thì l
c tương tác tĩnh đi
n gi
a êlectron và h
t nhân gi
m 16 l
n.
Bi
ế
t
0 m n 0
8r r r 35r
. Giá tr
r
m
r
n
A. 15r
0
. B. 15r
0
. C. 12r
0
. D. 12r
0
.
Câu 18. M
ch ch
n sóng c
a m
t máy thu tuy
ế
n g
m cu
n dây h
s
t
c
m 1/
π
2
(µH) m
t t
đi
n có đi
n dung 12 (nF). Đ
th
b
t đư
c sóng đi
n t
c sóng n
m trong kho
ng t
12 (m) đ
ế
n
18 (m) thì c
n ph
i m
c thêm m
t t
xoay. Đi
n dung c
a t
xoay bi
ế
n thiên trong kho
ng nào sau đây?
A. 20/3 nF
C
90 nF. B. 6 nF
C
36 nF.
C. 20 nF
C
80 nF. D. 20/3 nF
C
80 nF.
Câu 19. Cho ba h
t nhân X, Y và Z có s
nuclôn tương
ng là A
X
, A
Y
, A
Z
v
i
X Y Z
A 2A 0,5A
. Bi
ế
t năng
ng liên k
ế
t c
a t
ng h
t nhân tương
ng là
Δ
E
X
,
Δ
E
Y
,
Δ
E
Z
v
i
Δ
E
Z
<
Δ
E
X
<
Δ
E
Y
. S
p x
ế
p các h
t nhân
này theo th
t
tính b
n v
ng gi
m d
n là
A. Y, Z, X. B. Y, X, Z. C. Z, X, Y. D. X, Y, Z.
Câu 20. Công th
c liên h
gi
a gi
i h
n quang đi
n, công thoát electron A c
a kim lo
i, h
ng s
Planck h
và t
c đ
ánh sáng trong chân không c là
A.
0
c
hA
. B.
0
hA
c
. C.
0
hc
A
. D.
0
A
hc
.
Câu 21. K
tr
m gi
u viên kim cương
i đáy b
bơi. Anh ta đ
t chi
ế
c m
ng đ
ng ch
t hình tròn
bán kính R trên m
t nư
c, tâm c
a bè n
m trên đư
ng th
ng đ
ng đi qua viên kim cương.
M
t
c yên l
ng m
c
c là h = 2,5 m. Cho chi
ế
t su
t c
a
c
n = 1,33. Giá tr
nh
nh
t c
a R đ
ngư
i
ngoài b
bơi không nhìn th
y
viên kim cương g
n đúng b
ng
A. 2,58 m. B. 3,54 m.
C. 2,83 m. D. 2,23 m.
Câu 22.
ng đ
dòng đi
n xoay chi
u qua đo
n m
ch ch
t
đi
n ho
c ch
cu
n c
m thu
n gi
ng
nhau
ch
A. đ
u bi
ế
n thiên tr
pha
π
/2 so v
i đi
n áp
hai đ
u đo
n m
ch.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Vật lí lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lí lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk để bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lí lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm, giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Đề được tổng hợp gồm có 8 mã đề, mỗi mã đề gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lí lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Toán lớp 12, Hóa học lớp 12...

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm