Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi

Mã đề 001 - Trang 1/5
SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 5 trang)
KỲ THI TIẾP CẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề
Họ tên: ………………………………. Số báo danh: ………………
Câu 1: Mt con lc xo gm vt nh khối lượng m xo nh độ cng k. Con lc dao
động điều hòa vi chu k
A.
2
k
m
. B.
. C.
m
k
. D.
2
m
k
.
Câu 2: Mt chất điểm dao động điều hòa theo phương trình
.cosx A t

. Đại lượng ω
được gi là
A. tần số dao động. B. biên độ dao động. C. pha của dao động. D. li độ dao động.
Câu 3: Đặt điện áp
u U 2cos t
(U > 0) vào hai đầu cun cm thuần có độ t cảm L thì cường
độ dòng điện qua cun cm là
A.
i LU 2cos t
2



. B.
i LU 2cos t
2



.
C.
U2
i cos t
L2



. D.
U2
i cos t
L2



.
Câu 4: Sóng truyn trên mt sợi dây hai đầu c định. Mun sóng dng trên dây thì chiu
dài ca si dây phi bng
A. một số lẻ lần một phần tư bước sóng. B. một số lẻ lần nửa bước sóng.
C. một số nguyên lần bước sóng. D. một số ngun lần nửa bước sóng.
Câu 5: Mt sóng ngang truyn trong một môi trường thì phương dao động ca các phn t môi
trưng
A. là phương thẳng đứng. B. vuông góc với phương truyền sóng.
C. là phương ngang. D. trùng với phương truyền sóng.
Câu 6: Đặt điện áp xoay chiu tn s góc ω vào hai đầu đoạn mch R, L, C mc ni tiếp.
Tng tr Z ca đon mạch này được tính theo công thc:
A.
1
Z R L
C
B.
2
2
Z R L C

C.
2
2
1



Z R L
C
D.
2
2
1



Z R L
C
Câu 7: Biết I
o
là cường độ âm chun. Tại điểm có cường đ âm I thì mc cưng độ âm là
A.
0
( ) 10
I
L
I
gdB
. B.
0
()
I
L
I
gdB
. C.
0
( ) 10
I
L dB g
I
. D.
0
()L dB g
I
I
.
Câu 8: Hai dao động điều hoà cùng phương phương trình
1 1 1
(x A cos t )
2 2 2
)x A cos t(
. Hai dao động này ngược pha nhau khi
A.
21
k
. B.
21
2k
. C.
21
(2 1) k
. D.
21
(2 1)
2
k

.
Câu 9: Mt trong nhng đặc trưng vật lí ca âm là
A. âm sc. B. tn s âm. C. độ to ca âm. D. độ cao ca âm.
Mã đề 001
Mã đề 001 - Trang 2/5
Câu 10: y phát điện xoay chiu ba pha máy to ra ba suất điện động xoay chiu hình sin
cùng tn số, cùng biên độ và lch pha nhau
A.
2
3
. B.
4
. C.
2
. D.
3
4
.
Câu 11: Khi nói vng âm, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền âm.
B. Biên độ dao động của sóng âm càng lớn thì âm càng cao.
C. Sóng âm không truyền được trong chân không.
D. Sóng âm là một sóng cơ.
Câu 12: Khi nói v ng điện t, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
B. Sóng điện từ mang năng lượng.
C. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.
D. Sóng điện từ là sóng ngang.
Câu 13: Chn phát biu sai. Chu kì dao động điều hoà ca con lắc đơn
A. không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc.
B. phụ thuộc vào biên độ dao động.
C. phụ thuộc chiều dài của con lắc.
D. phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi có con lắc.
Câu 14: B phn gim xóc ca xe ôtô là ng dng ca loại dao động nào sau đây?
A. Dao động duy trì. B. Dao động cưỡng bức. C. Dao động tắt dần. D. Dao động tự do.
u 15: ờng độ ng đin xoay chiu biu thc
i I 2cos t
(I >0). Đại ợng I được
gi là
A. cường độ trung bình. B. cường độ cực đại.
C. cường độ hiệu dụng. D. cường độ tức thời.
Câu 16: Trong hiện tưng giao thoa sóng, hai ngun kết hợp A và B dao đng vi cùng tn s
cùng pha ban đầu, những điểm trong môi trường truyn sóng là cc tiu giao thoa khi hiệu đường
đi của sóng t hai ngun kết hp ti là
A.
21
d d k
. B.
21
(2 1)
4
d d k
. C.
21
(2 1)
2
d d k
. D.
21
2
d d k
.
Câu 17: Mt mạch dao động LC tưởng đang dao động điện t t do vi chu T. Biết điện
tích cực đại ca mt bn t điện độ ln 10
-8
C cường độ dòng đin cực đại qua cun cm
là 62,8 mA. Giá tr ca T
A. 1 µs. B. 2 µs. C. 4 µs. D. 3 µs.
Câu 18: Mt con lắc xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 3 cm. Trong quá
trình dao động chiu dài ln nht ca xo 25 cm. Khi vật đi qua vị trí cân bng thì chiu dài
ca lò xo là
A. 22 cm. B. 18 cm. C. 31 cm. D. 19 cm.
Câu 19: Trên mt sợi dây dài đang sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trc
Ox. Ti thời điểm t
0
, mt đon ca si dây có hình dạng như hình vẽ. Hai phn t dây ti M và Q
dao động lch pha nhau
Mã đề 001 - Trang 3/5
A. 2π/3. B. π/4. C. 2π. D. π.
Câu 20: Dao động ca mt vt tng hp của hai dao động cùng phương phương trình ln
t
1
5 2cos10x t cm
2
5 2sin10x t cm
(vi
đo bằng rad/s t đo bng giây).
Biên độ dao động ca vt là
A. 8,58 cm. B. 11,87 cm. C.
10 2
cm. D. 10 cm.
Câu 21: Đặt điện áp U = 300cosωt (V) vào hai đầu đoạn mch mc ni tiếp gm t điện dung
kháng 200 Ω, điện tr thuần 100 Ω cuộn dây thun cm cảm kháng 100 Ω. Cường độ hiu
dng của dòng điện trong đoạn mch này bng
A. 3,0 A. B.
1,5 2
A. C. 2,0 A. D. 1,5 A.
Câu 22: Ti một nơi trên mặt đất, mt con lắc đơn dao động điều hòa vi chu kì 1,2 s. Nếu chiu
dài con lắc tăng lên 4 lần thì chu kì ca dao động ca
A. 0,3 s. B. 2,4 s. C. 4,8 s. D. 0,6 s.
Câu 23: Đồ th biu diễn cường độ dòng đin có dạng như hình vẽ. Chn phát biu đúng.
A. ờng độ hiu dng bng 4 A. B. Pha ban đầu của dòng điện là
2
rad.
C. Tn s góc ca dòng điện này là 100π rad/s. D. Chu kì của dòng điện là 10 ms.
Câu 24: Đặt điện áp u = U
0
cos2ft (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mch ch điện tr
thun. Khi f = f
1
thì công sut tiêu th trên điện tr bng P. Khi f = 2f
1
thì công sut tiêu th trên
điện tr bng
A. P. B. 2P. C.
2
P. D.
P
2
.
Câu 25: Trong mạch đin xoay chiu không phân nhánh, nếu cường độ dòng điện tr pha so vi
điện áp hai đầu đon mạch thì đoạn mch này
A. chỉ có tụ điện. B. cuộn cảm thuần và tụ điện.
C. có tụ điện và điện trở thuần. D. có cuộn cảm thuần và điện trở thuần.
Câu 26: Trong thí nghim giao thoa sóng mặt nước, hai ngun kết hp đt tại hai điểm A và B
dao động cùng pha theo phương thng đứng. Trên đoạn thng AB, khong cách gia hai cc tiu
giao thoa liên tiếp là 0,5 cm. Sóng truyn trên mặt nưc có bưc sóng là
A. 0,25 cm. B. 4,0 cm. C. 2,0 cm. D. 1,0 cm.
Câu 27: Đặt đin áp u =U
0
cos100πt (t nh bng s) o hai đầu t đin đin dung
4
10
CF
.
Dung kháng ca t điện là
A. 150 Ω. B. 50 Ω. C. 100 Ω. D. 200 Ω.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn

1D 2A 3C 4D 5B 6D 7C 8C 9B 10A
11B 12A 13B 14C 15C 16C 17A 18A 19D 20D
21D 22B 23C 24A 25D 26D 27C 28C 29D 30B
31D 32A 33A 34B 35A 36C 37B 38A 39B 40B

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Toán lớp 12, Hóa học lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 2.525
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm