Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 2 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

Trang
1
/
42
- Mã đề 201
SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 4 trang)
THI KSCL CÁC MÔN THI TN THPT NĂM 2022 - LẦN 2
Môn thi: Vật lí
Ngày thi: 03/04/2022
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:......................................................Số báo danh:.......................
ĐỀ 201
Câu 1. Các đặc tính sinh lí của âm gồm:
A. Độ cao, âm sắc, cường độ. B. Độ cao, âm sắc, biên độ.
C. Độ cao, âm sắc, độ to. D. Độ cao, âm sắc, năng lượng.
Câu 2. Một máy hạ áp tưởng số vòng dây của cuộn cấp cuộn thứ cấp lần lượt
1
N
2
N
. Kết
luận nào sau đây đúng?
A.
2 1
N N
. B.
2 1
1N N
. C.
2 1
N N
. D.
2 1
N N
.
Câu 3. Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc bước
sóng
. Nếu tại điểm
M
trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi
của ánh sáng từ hai khe
1
S
,
2
S
đến
M
có độ lớn bằng
A.
3
. B.
2
. C.
1,5
. D.
2,5
.
Câu 4. Đi
n áp t
c th
i gi
a hai đ
u đo
n m
ch có d
ng
40 2 cos 50 V
3
u t
. Đi
n áp hi
u d
ng
gi
a hai đ
u đo
n m
ch là
A.
40 2
V. B. 80 V. C. 40 V. D.
20 2
V.
Câu 5. M
t dây d
n th
ng dài đ
t trong không khí có dòng đi
n v
i cư
ng đ
I ch
y qua. Đ
l
n c
m
ng
t
B do dòng đi
n này gây ra t
i m
t đi
m cách dây m
t đo
n r đư
c tính b
i công th
c
A.
7
2.10
r
B
I
. B.
7
2.10
I
B
r
. C.
7
2.10
I
B
r
. D.
7
2.10
r
B
I
.
Câu 6. T
i m
t đi
m M trên m
t đ
t, sóng đi
n t
t
i đó có véc tơ cư
ng đ
đi
n trư
ng hư
ng th
ng đ
ng
t
trên xu
ng, véc tơ c
m
ng t
n
m ngang và
ng t
Tây sang Đông. H
i sóng đi
n t
đ
ế
n M t
phía
nào ?
A. T
phía Đông. B. T
phía B
c. C. T
phía Nam. D. T
phía Tây.
Câu 7. Đ
t đi
n áp xoay chi
u vào hai đ
u đo
n m
ch R, L, C m
c n
i ti
ế
p. Bi
ế
t
R 10
, cu
n c
m thu
n
c
m kháng
L
Z 20
t
đi
n có dung kháng
C
Z 20
. T
ng tr
c
a đo
n m
ch
A. 10
. B. 40
. C. 20
. D. 50
.
Câu 8. M
t v
t dao đ
ng đi
u hòa thì
A. l
c kéo v
tác d
ng lên v
t có đ
l
n c
c đ
i khi v
t qua v
trí cân b
ng.
B. l
c kéo v
tác d
ng lên v
t có đ
l
n t
l
v
i bình phương biên đ
.
C. gia t
c c
a v
t có đ
l
n c
c đ
i khi v
t qua v
trí cân b
ng.
D. đ
ng năng c
a v
t có giá tr
c
c đ
i khi v
t qua v
trí cân b
ng.
Câu 9. Đ
t đi
n áp xoay chi
u có t
n s
góc
vào hai đ
u cu
n c
m có đ
t
c
m
L
và đi
n tr
trong
r
.
T
ng tr
c
a cu
n dây là
A.
2 Z L r
.
B.
2
2
Z L r
.
C.
Z L
.
D.
2
2
L
Z r
.
Câu 10. Trong mạch dao động điện từ
LC
lí tưởng, đại lượng không phụ thuộc vào thời gian là
Trang
2
/
42
- Mã đề 201
A. cường độ dòng điện trong mạch. B. năng lượng điện từ.
C. điện tích trên một bản tụ. D. năng lượng từ và năng lượng điện.
Câu 11. Trong thí nghi
m Y-âng v
giao thoa ánh sáng, kho
ng cách gi
a hai khe là 1 mm, kho
ng cách t
m
t ph
ng ch
a hai khe đ
ế
n màn quan sát 2 m. Chi
ế
u sáng các khe b
ng b
c x
c sóng 500 nm.
Trên màn, kho
ng cách gi
a hai vân sáng liên ti
ế
p là
A. 0,5 mm. B. 2 mm. C. 1 mm. D. 1,5 mm.
Câu 12. Trong giao thoa sóng cơ, để hai sóng có thể giao thoa được với nhau t chúng xuất phát từ hai
nguồn dao động có
A. cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
B. cùng tần số nhưng khác phương dao động.
C. cùng biên độ nhưng khác tần số dao động.
D. cùng phương, cùng biên độ nhưng có hiệu số pha thay đổi theo thời gian.
Câu 13.
c sóng c
a m
t sóng cơ có t
n s
500 Hz lan truy
n v
i v
n t
c 340 m/s là
A. 170000 m. B. 68 cm. C. 840 m. D. 147 cm.
Câu 14. Khi âm thanh truy
n t
c
15
0
C ra không khí
0
0
C thì
A.
c sóng gi
m, t
n s
tăng. B.
c sóng gi
m, t
n s
không đ
i.
C.
c sóng tăng, t
n s
tăng. D.
c sóng tăng, t
n s
không đ
i.
Câu 15. Trong thí nghi
m Y-âng v
giao thoa ánh sáng, ánh sáng
c sóng , hai khe cách nhau
m
t kho
ng là a và cách màn quan sát m
t kho
ng là D. Công th
c tính kho
ng vân giao thoa là
A.
a2
D
i
. B.
D
a
i
. C.
a
D
i
. D.
a
D
i
.
Câu 16. Trong m
ch dao đ
ng LC
ng đang có dao đ
ng đi
n t
t
do, đi
n tích c
a m
t b
n t
đi
n
và cư
ng đ
dòng đi
n qua cu
n c
m bi
ế
n thiên đi
u hòa theo th
i gian
A. v
i cùng t
n s
. B. luôn ngư
c pha nhau.
C. luôn cùng pha nhau. D. v
i cùng biên đ
.
Câu 17. M
t m
ch dao đ
ng đi
n t
g
m m
t t
đi
n đi
n dung
0,125 F
m
t cu
n c
m đ
t
c
m
50 .H
Đi
n tr
thu
n c
a m
ch không đáng k
. Hi
u đi
n th
ế
c
c đ
i gi
a hai b
n t
đi
n là 4,5 V.
ng đ
dòng đi
n c
c đ
i trong m
ch là
A.
7,5 2 .mA
B. 15 mA. C. 0,15A. D. 0,225A.
Câu 18. Trong h
đơn v
SI, đi
n dung c
a t
đi
n có đơn v
A. Fara (F). B. Vôn trên mét (V/m).
C. Culông (C). D. Vôn nhân mét (V.m).
Câu 19. Khi nói v
dao đ
ng cư
ng b
c, phát bi
u nào sau đây là đúng?
A. Dao đ
ng cư
ng b
c có biên đ
không đ
i và có t
n s
b
ng t
n s
c
a l
c cư
ng b
c.
B. Dao đ
ng cư
ng b
c có t
n s
nh
hơn t
n s
c
a l
c cư
ng b
c.
C. Dao đ
ng c
a con l
c đ
ng h
là dao đ
ng cư
ng b
c.
D. Biên đ
c
a dao đ
ng cư
ng b
c là biên đ
c
a l
c cư
ng b
c.
Câu 20. M
t v
t nh
dao đ
ng đi
u hòa v
i biên đ
4 cm chu kì 2 s. Quãng đư
ng v
t đi đư
c trong 4s
A. 64 cm. B. 16 cm. C. 8 cm. D. 32 cm.
Câu 21. M
t ánh sáng đơn s
c có
c sóng trong chân không là 0,64 m và trong ch
t l
ng trong su
t là
0,4 m. Chi
ế
t su
t c
a ch
t l
ng đ
i v
i ánh sáng đó là
A. 1,8. B. 1,4. C. 1,3. D. 1,6.
Trang
3
/
42
- Mã đề 201
Câu 22. Trong chân không, các b
c x
đư
c s
p x
ế
p theo th
t
c sóng gi
m d
n là
A. tia h
ng ngo
i, ánh sáng tím, tia t
ngo
i, tia Rơnghen.
B. ánh sáng tím, tia h
ng ngo
i, tia t
ngo
i, tia Rơnghen.
C. tia Rơnghen, tia t
ngo
i, ánh sáng tím, tia h
ng ngo
i.
D. tia h
ng ngo
i, ánh sáng tím, tia Rơnghen, tia t
ngo
i.
Câu 23. Đi
n áp t
c th
i gi
a hai đ
u đo
n m
ch xoay chi
u bi
u th
c
0
cos 100u U t V
(t tính
b
ng giây). Th
i đi
m g
n nh
t đi
n áp t
c th
i b
ng
0
2
U
tính t
th
i đi
m
0t
A.
1
.
200
s
B.
1
.
300
s
C.
5
.
600
s
D.
1
.
100
s
Câu 24. Chu k
dao đ
ng đi
u hòa c
a con l
c đơn chi
u dài l, t
i nơi gia t
c tr
ng trư
ng g, đư
c
xác đ
nh b
i bi
u th
c
A.
1
2
l
g
. B.
1 l
g
. C.
2
g
l
. D.
2
l
g
.
Câu 25. Trong thí nghi
m Y-âng v
giao thoa v
i ánh sáng đơn s
c có bư
c sóng 0,6
m
. Bi
ế
t kho
ng cách
gi
a hai khe là 0,8 mm, kho
ng cách t
m
t ph
ng ch
a hai khe đ
ế
n màn quan sát là 0,8 m. Kho
ng cách t
vân t
i th
2 đ
ế
n vân sáng b
c 7 n
m cùng phía so v
i vân trung tâm trên màn quan sát là
A. 5,1 mm. B. 5,7 mm. C. 2,7 mm. D. 3,3 mm.
Câu 26. M
ch đi
n xoay chi
u g
m cu
n dây m
c n
i ti
ế
p v
i t
đi
n. Các đi
n áp hi
u d
ng
hai đ
u
đo
n m
ch là 120V,
hai đ
u cu
n dây là 120 V
hai đ
u t
đi
n là 120 V. H
s
công su
t c
a m
ch
A. 0,75. B. 0,5. C. 0,87. D. 0,125.
Câu 27. M
t ch
t đi
m dao đ
ng đi
u hòa có phương trình dao đ
ng
4cos 4 .x t cm
Th
i gian ch
t
đi
m đi đư
c quãng đư
ng 6 cm k
t
lúc b
t đ
u dao đ
ng là
A. 0,375 s. B. 0,167 s. C. 0,185 s. D. 0,750 s.
Câu 28. M
t s
i dây căng gi
a hai đi
m c
đ
nh cách nhau 75cm. Ngư
i ta t
o sóng d
ng trên dây. Hai t
n
s
g
n nhau nh
t cùng t
o ra sóng d
ng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. T
c đ
truy
n sóng trên dây đó là
A. 5 m/s. B. 225 m/s. C. 75 m/s. D. 300 m/s.
Câu 29. Cho m
ch đi
n có đ
như hình v
. Bi
ế
t
12V
;
1
4R
;
2 3
10R R
. B
qua đi
n tr
c
a ampe k
ế
A và dây d
n.
S
ch
c
a ampe k
ế
0,6A. G tr
c
a đi
n tr
trong r c
a ngu
n
đi
n là
A.
1,2
. B.
0,5
.
C.
0,6
. D.
1,0
.
Câu 30. M
t v
t nh
có kh
i lư
ng 100 g dao đ
ng theo phương trình
8cos 10x t
(x tính b
ng cm, t tính
b
ng s). Đ
ng năng c
c đ
i c
a v
t b
ng
A. 16 mJ. B. 64 mJ. C. 128 mJ. D. 32 mJ.
Câu 31. M
t th
u kính h
i t
tiêu c
30 cm. V
t sáng AB đ
t vuông góc v
i tr
c chính c
a th
u kính.
nh c
a v
t t
o b
i th
u kính ngư
c chi
u v
i v
t và cao g
p ba l
n v
t. V
t AB cách th
u kính
A. 20 cm. B. 40 cm. C. 30 cm. D. 45 cm.
Câu 32. M
ch đi
n RLC n
i ti
ế
p đư
c m
c vào m
ng đi
n 100 V - 50 Hz. Cho bi
ế
t công su
t c
a m
ch
đi
n là 30 W và h
s
công su
t là 0,6. Giá tr
c
a R là
A. 120 . B. 60 . C. 100 . D. 333 .

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 2 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 2 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khao chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 2 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa được tổng hợp gồm có 6 mã đề, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề thi có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Đề thi được biên soạn theo nội dung kiến thức chương trình học lớp 12.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 2 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 12, Hóa học lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 2.457
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm