Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 1 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị

Trang 1/4 - Mã đề 101
SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG NĂM 2022
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút không kế thời gian phát đề
(Đề có 4 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ....
Câu 1: Cho phản ứng hạt nhân
HeSXCl
A
Z
4
2
32
16
35
17
. Hạt nhân
A.
H
3
1
. B.
H
1
1
C.
H
2
1
. D.
He
3
2
.
Câu 2: Một vật dao động theo phương trình x = Acos(t + ). Vận tốc của vật tại thời điểm t
có biểu thức
A.
v = Acos(t + ).
B.
v = A
2
sin(t + ).
C.
v = Asin(t + ).
D.
v = A
2
cos(t + ).
Câu 3: Để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay người ta sử dụng
A. tia tử ngoại. B. tia đơn sắc đỏ. C. tia hồng ngoại. D. tia X.
Câu 4: Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q, tại một điểm trong
chân không, cách điện tích Q một khoảng r là
A.
r
Q
E
9
10.9
. B.
r
Q
E
2
9
10.9
. C.
2
2
9
10.9
r
Q
E
. D.
2
9
10.9
r
Q
E
.
Câu 5: : Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u =
U
0
cos(ωt) V. Công thức tính tổng trở của mạch là
A.
2
2
1
C
LRZ
B.
2
2
1
C
LRZ
C.
2
2
1
C
LRZ
D.
2
2
1
L
CRZ
Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều
)cos(
0
tUu
với
thay đổi o hai đầu đoạn mạch R,
L, C mắc nối tiếp. Điều chỉnh
để trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị
A.
LC
2
. B.
LC
1
. C.
LC
2
. D.
LC
2
1
.
Câu 7: Hạt nhân
X
A
Z
khối lượng m
x
, khối lượng của khối lượng của prôtôn, nơtrôn m
p
và m
n
. Độ hụt khối của hạt nhân là
A.
.)(
xnp
mZmmZA
B.
xnp
mmZAZm )(
.
C.
).)((
npx
mZAZmm
D.
.)(
xnp
ZmmmA
Câu 8: Một con lắc xo gồm vật nhỏ và xo nhẹ độ cứng k, đang dao động điều hòa theo
với biên độ A. Công thức tính cơ năng của con lắc là
A.
AkW
2
2
1
B.
2
kAW
. C.
kAW
D.
2
2
1
kAW
.
Câu 9: Nước có chiết suất n = 1,33. Chiếu ánh sáng từ nước ra ngoài không khí với góc tới nào
sau đây thì xảy ra phản xạ toàn phần?
A. 30
0
. B. 20
0
. C. 50
0
. D. 40
0
.
Câu 10: Trên một sợi dây AB có chiều dài
3l
đang có sóng dừng với hai đầu dây cố định (
bước sóng). Số bụng sóng trên dây là
A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.
Mã đề 101
Trang 2/4 - Mã đề 101
Câu 11: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với phương trình
)cos(
0
t
(
0
> 0).
Đại lượng
0
được gọi là
A. tần số của dao động. B. chu kì của dao động.
C. biên độ góc của dao động. D. pha ban đầu của dao động.
Câu 12: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và
A. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.
B. tác dụng lực điện lên điện tích.
C. tác dụng lực hút lên các vật.
D. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện.
Câu 13: Theo thuyết tương đối, một vật có khối lượng nghỉ m
0
và khi chuyển động với tốc độ v
có khối lượng (khối lượng tương đối tính) là m thì
A.
0
5,0 mm
. B.
0
mm
. C.
0
mm
. D.
0
mm
.
Câu 14: Chiếu một chùm sáng do một hồ quang phát ra vào tấm kẽm tích điện âm thì
A. điện tích âm của tấm kẽm giảm đi.
B. điện tích âm của tấm kẽm không đổi.
C. điện tích âm của tấm kẽm tăng lên.
D. điện tích âm của tấm kẽm có thể tăng hoặc giảm.
Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều
)cos(
0
tUu
vào hai đầu đoạn mạch chỉ cuộn cảm
thuần. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A.
L
U
I
0
. B.
LUI
0
. C.
L
U
I
2
0
. D.
L
U
I
2
0
.
Câu 16: Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng 340 nm nằm trong vùng
A. hồng ngoại. B. ánh sáng nhìn thấy.
C. sóng vô tuyến. D. tử ngoại.
Câu 17: Khi nói về của động cơ không đồng bộ ba pha, phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Stato là phần cảm.
B. Tốc độ quay của động cơ nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
C. Hoạt động chỉ dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
D. Điện năng được biến đổi thành cơ năng.
Câu 18: Trong sự truyền sóng cơ, quãng đường sóng truyền được trong một chu kì gọi là
A. tốc độ truyền sóng. B. năng lượng sóng.
C. chu kì sóng. D. bước sóng.
Câu 19: Tác dụng nổi bật của dòng điện là
A. Tác dụng cơ. B. Tác dụng từ.
C. Tác dụng hóa. D. Tác dụng nhiệt.
Câu 20: Một số loại sơn xanh, đỏ, vàng trắng quét trên các biển báo giao thông, các cọc ch
giới đường là
A. các chất quang dẫn. B. các chất lân quang.
C. các chất huỳnh quang. D. các chất phản quang.
Câu 21: Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần s pha vuông góc vi nhau. Ti thi
điểm li đ của hai dao động lần lượt x
1
= 9 cm và x
2
= 12 cm. Li độ của dao động tng hp
của hai dao động trên là
A. 6 cm B. 3 cm C. 21 cm. D. 15 cm.
Câu 22: Mt cht đim dao đng điu a với phương trình
)
2
5cos(10
tx
(cm) (t nh
bng s). Tại thời điểm t = 0,1 s vật
A. ở vị trí cân bằng theo chiều dương. B. ở vị trí cân bằng theo chiều âm.
C. ở biên dương. D. ở biên âm.
Trang 3/4 - Mã đề 101
Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát sáng phát ra ánh sáng
đơn sắc ớc sóng . Khoảng cách giữa hai khe a, khoảng cách thai khe đến D.
Khoảng cách giữa n vân sáng liên tiếp trên màn là
A.
D
a
n
)1(
. B.
a
D
n
)1(
. C.
D
a
n
. D.
.
a
D
n
Câu 24: Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở trạng thái
A. khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp. B. khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao.
C. lỏng. D. rắn.
Câu 25: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ
cấp lần lượt N
1
= 5000 vòng N
2
= 100 vòng. Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng
220 V vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U
2
. Giá
trị của U
2
A. 4,4 V. B. 1,1 V. C. 110 V. D. 44 V.
Câu 26: Xét nguyên tử Hidrô bán kính Bo là r
0
. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng N
sang trạng thái dừng M thì bán kính quỹ đạo
A. giảm 16r
0
. B. tăng 7r
0
. C. giảm 7r
0
. D. tăng 9r
0
.
Câu 27: Trong mạch dao động LC tưởng đang dao động điện từ tự do, điện tích của một
bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
A. luôn ngược pha nhau. B. luôn đồng pha nhau.
C. với cùng tần số. D. với cùng biên độ.
Câu 28: Độ to là đặc trưng sinh lí của âm là gắn liền với đặc trưng vật lí là
A. cường độ âm. B. đồ thị dao động
C. mức cường độ âm. D. tn s.
Câu 29: Đt đin áp u = 120
2
cos100πt (V) vào hai đu đon mch ni tiếp gm đin
tr R = 150 Ω, tụ điện điện dung C = 200μF cuộn cảm thuần độ tự cảm L = 2/π H.
Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch
A. i = 1,8cos(100πt + π/4 ) (A). B. i = 0,8cos(100πt + π/4 ) (A).
C. i = 1,8cos(100πt - π/4 ) (A). D. i = 0,8cos(100πt - π/4 ) (A).
Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng, tại hai điểm S
1
S
2
hai nguồn
dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp tần số 26 Hz. Khoảng
cách giữa hai điểm S
1
S
2
= 11 cm, S
1
, S
2
gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên
nữa. Tốc độ truyền sóng là
A. 13 cm/s. B. 26 cm/s. C. 104 cm/s. D. 52 cm/s.
Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều
tUu cos2
(U,
các hằng số dương) vào hai đầu
đoạn mạch AB R, L, C mắc nối tiếp, khi đó điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L, C lần
lượt 150 V, 300 V và 100 V. Thay điện trở R bằng điện trở R
0
để công suất của mạch cực
đại. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ là
A. 176,8 V. B. 250 V. C. 308 V. D. 88,4 V.
Câu 32: Trong mạch dao đng LC, nếu đin tích cc đi trên tlà Q
0
và cưng đ dòng
cc đi trong mạch là I
0
, c là tc đ ánh sáng trong chân không. Sóng đin t phát ra
đưc tính bng công thc
A.
.2
0
0
I
Q
c
B.
.2
0
0
I
Q
C.
.2
0
0
Q
I
c
D.
.2
0
0
Q
I
Câu 33: Dao động ca mt vt tng hp ca hai dao động điều a cùng phương, cùng tần
s. Biết dao động th nhất biên độ A
1
= 6 cm tr pha π/2 so với dao động tng hp. Ti
thời điểm dao động th hai li đ bằng biên độ của dao động th nhất thì dao động tng hp

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 1 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 1 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị để bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 1 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề thi được tổng hợp nội dung trong chương trình học lớp 12.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 1 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Toán lớp 12, Hóa học lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.827
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm