Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc (Lần 4)

Trang 1/7 - Mã đề thi 139
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
KÌ THI KSCĐ LỚP 12 LẦN IV. NĂM HỌC 2017 - 2018
Đề thi môn: Sinh học
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi: 139
SBD: ………………… Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………..
Câu 1: Trình tự các loài có cấu tạo tim ngày càng hoàn thiện.
A. Cá mập → cá cóc→ cá sấu → cá voi. B. Cá sấu → cá cóc → cá mập →cá voi.
C. Cá cóc→ cá sấu → cá voi →cá mập. D. Cá mập → cá sấu → cá cóc → cá voi.
Câu 2: Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng:
A. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm thay đổi môi trường
sống theo một hướng xác định
B. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể
C. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên từng alen làm thay đổi tần số alen của quần thể
D. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các
cá thể với kiểu gen khác nhau trong quần thể
Câu 3: một loài động vật, alen A quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen a quy định lông hung;
alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D quy định mắt nâu trội
hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen. Phép lai P :
AB
ab
Dd
XX
d
XY
thu được F
1
. Trong tổng
số thể F
1
, số thể i lông hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1%. Biết quá trình giảm phân
không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen cả hai giới với tần số như nhau. Theo thuyết, số
thể lông xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu ở F
1
chiếm tỉ lệ
A. 8,5% B. 17% C. 2% D. 10%
Câu 4: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội trội hoàn toàn, quá trình giảm phân
không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen hai giới với tần số như nhau. Tiến hành phép lai P:
AB
ab
AB
ab
, trong tổng số thể thu được F
1
, số thể kiểu hình trội về ba tính trạng trên
chiếm tỉ lệ 50,73%. Theo lí thuyết, số cá thể F
1
có kiểu hình lặn về một trong ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ
A. 11,04% B. 16,91% C. 22,43% D. 27,95%
Câu 5: Đặc điểm không có ở kỉ Đệ Tam là:
A. y hạt kín phát triển mạnh B. Xuất hiện loài nời
C. Phát sinh các nhóm linh trưng. D. Chim và thú phát triển mạnh.
Câu 6: đậu Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. cho cây
thân cao thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, thu được F
1
. Cho cây F
1
tự thụ phấn thu được F
2
.
Tiếp
tục cho các y F
2
tự thụ phấn cho được F
3
. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo thuyết, tỉ lệ phân li
kiểu hình ở F
3
là:
A. 1 cây thân cao: 1 cây thân thấp B. 3 cây thân cao: 5 cây thân thấp
C. 3 cây thân cao: 1 cây thân thấp D. 5 cây thân cao: 3 cây thân thấp
Câu 7: Vì sao trạng thái điện thế nghỉ, ngoài màng mang điện thế dương?
A. Do K
+
mang điện tích dương khi ra ngoài màng tạo ra nồng độ của nó cao hơn ở phía mặt trong của
màng.
B. Do K
+
mang điện tích dương khi ra ngoài màng tạo cho ở phía mặt trong của màng mang điện tích
âm.
C. Do Na
+
mang điện tích dương khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía mặt trong của màng nên
nằm sát màng.
D. Do K
+
mang điện tích dương khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía mặt trong của màng nên
nằm sát màng.
Câu 8: Giả sử cây ăn quả ở một loài thực vật tự thụ có kiểu gen AaBb. Theo lý thuyết phát biểu sai là:
A. Nếu chiết cành t cây này đem trồng, người ta s thu được cây con kiu gen AaBb.
Trang 2/7 - Mã đề thi 139
B. Nếu gieo ht của cây này thì th thu được cây con kiu gen đồng hp t trội vcác gen tn.
C. Nếu đem nuôi cy ht phn của cây này rồi gây lưỡng bội hóa thì th thu được cây con có kiu
gen AaBB.
D. Các cây con được to ra t cây này bng phương pháp nuôi cy mô scó đặc tính di truyền ging
nhau và giống cây mẹ.
Câu 9: Một phân tử AND mạch kép nhân đôi một số lần liên tiếp đã tạo được 30 mạch polinucleotit mới.
Cho các kết luận sau, số kết luận đúng là:
1. Nếu diễn ra theo nguyên tắc bổ sung thì tất cả các ADN con đều có cấu trúc giống nhau
2. Trong các phân tử ADN con được tạo ra, 15 phân tử cấu tạo hoàn toàn nguyên liệu của môi
trường nội bào.
3. Phân tử AND trên đã nhân đôi 4 lần liên tiếp.
4. Trong các phân tử ADN con được tạo ra, 14 phân tử cấu tạo hoàn toàn nguyên liệu của môi
trường nội bào.
A. 4 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 10: Bộ nhiễm sắc thể có mặt trong sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa như thế nào?
A. Tế bào mẹ mang 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
B. Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm đều mang 2n; tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
C. Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
D. Tế bào mẹ, đại bào tử mang, tế bào đối cực đều mang 2n; tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều
mang n.
Câu 11: Một loài thực vật bộ NST 2n = 32. Nếu các thể đột biến lệch bội sinh sản bình thường và các
loại giao tử đều sức sống, khả năng thụ tinh như nhau thì khi thể đột biến (2n -1) tự thụ phấn kết quả
tạo được loại hợp tử có 31 NST ở đời con chiếm tỉ lệ:
A. 25% B. 100% C. 50% D. 75%
Câu 12: Các chữ in hoa alen trội chữ thường alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Thực hiện
phép lai P: ♀ AaBbCcDd x ♂ AabbCcDd. Ở F1 tỉ lệ kiểu gen không giống cả bố và mẹ là:
A. 1/16 B. 7/8 C. 1/4 D. 1/32
Câu 13: Các phát biểu nào sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể?
(1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể.
(2) Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
(3) Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết.
Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.
A. (1), (4). B. (1), (2). C. (2), (4). D. (2), (3).
Câu 14: Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?
A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân. B. 2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.
C. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân. D. 2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.
Câu 15: Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liến tiếp như sau:
F
1
: 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa F
2
: 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa
F
3
: 0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa F
4
: 0,28AA; 0,24Aa; 0,48aa
Cho biết các kiểu gen khác nhau sức sống khả năng sinh sản như nhau. Quần thể khả
năng đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây?
A. Các yếu tố ngẫu nhiên B. Giao phối không ngẫu nhiên.
C. Giao phối ngẫu nhiên. D. Đột biến gen.
Câu 16: Kimura đã đề xuất thuyết tiến hóa trung nh dựa trên các nghiên cứu vnhững biến đổi trong
cấu trúc của:
A. các nhiễm sắc thể B. các phân tử ADN C. các phân tử prôtêin D. các phân tử ARN
Câu 17: đồ phả hệ dưới đây tả sự di truyền của một bệnh người do một trong hai alen của một
gen quy định
Trang 3/7 - Mã đề thi 139
Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ, xác suất sinh con đầu lòng
không mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng III.14 - III.15 là
A. 7/15 B. 4/9 C. 29/30 D. 3/5
Câu 18: Tương quan giữa GA/AAB điều tiết sinh lý của hạt như thế nào?
A. Trong hạt khô, GA và AAB đạt trị số ngang nhau.
B. Trong hạt khô, GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại. Trong hạt nảy mầm GA tăng nhanh, đạt trị số
cực đại còn AAB giảm xuống rất mạnh.
C. Trong hạt nảy mầm, AAB đạt trị lớn hơn GA.
D. Trong hạt khô, GA đạt trị số cực đại, AAB rất thấp. Trong hạt nảy mầm GA tăng nhanh, giảm
xuống rất mạnh; còn AAB đạt trị số cực đại.
Câu 19: sao K
+
thể khuếch tán từ trong ra ngoài màng tế bào trong quá trình hình thành điện thế
nghỉ?
A. Do K
+
bị lực đẩy cùng dấu của Na
+
.
B. Do K
+
mang điện tích dương.
C. Do K
+
có kích thước nhỏ.
D. Do cổng K
+
mở và nồng độ bên trong màng của K
+
cao.
Câu 20: Tế bào sinh dưỡng của một loài bộ NST 2n = 20. Một thể trong tế bào sinh dưỡng 19
NST nhưng hàm lượng ADN không thay đổi. Tế bào đó xảy ra hiện tượng:
A. Lặp đoạn NST B. Sát nhập hai NST với nhau
C. Chuyển đoạn NST D. Mất NST
Câu 21: Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường mà không xảy ra ở nhiễm sắc thể
giới tính.
B. Đột biến chuyển đoạn có thể không làm thay đổi số lượng và thành phần gen của một nhiễm sắc
thể.
C. Đột biến đảo đoạn làm cho gen từ nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác.
D. Đột biến mất đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
Câu 22: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen ở một quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp được kết quả
Thành phần kiểu gen
Thế hệ F
1
Thế hệ F
2
Thế hệ F
3
Thế hệ F
4
Thế hệ F
5
AA
0,64
0,64
0,2
0,16
0,16
Aa
0,32
0,32
0,4
0,48
0,48
aa
0,04
0,04
0,4
0,36
0,36
Nhân tố gây nên sự thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F
3
A. đột biến B. các yếu tố ngẫu nhiên
C. giao phối ngẫu nhiên D. giao phối không ngẫu nhiên
Câu 23: : một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do ba cặp gen không alen là A,a; B,b và D,d cùng
quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ một alen trội thì chiều cao cây tăng
thêm 5cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất chiều cao 150cm. Theo thuyết, phép lai
AaBbDd AaBbDd
cho đời con có số cây cao 170cm chiếm tỉ lệ
A. 5/16 B. 1/64 C. 3/32 D. 15/64
Câu 24: Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như
tai, bàn chân, đuôi mõm lông đen. Tại sao các tế bào của cùng một thể, cùng một kiểu gen
nhưng lại biểu hiện màu lông khác nhau các bộ phận khác nhau của thể? Để giải hiện tượng này,
các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm: cạo phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó cục nước; tại

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc (Lần 4), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc (Lần 4). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 246
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm