Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Phùng Khắc Khoan - Hà Nội (Lần 1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NỘI
TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN
ĐỀ THI THỬ LẦN 1
BÀI TỔ HỢP TỰ NHIÊN MÔN SINH
NĂM HỌC 2017-2018
đề 111
HỌ N THÍ SINH:…………………………………………..SỐ BÁO DANH………………...
Câu 81 :
Theo của Dacuyn nguyên liệu chủ yếu của tiến hóa
A.
Đột biến
B.
Biến dị tổ hợp
C.
Biến dị thể
D.
Thường biến
Câu 82 :
Cho 3 cây: 1 cây kiểu gen Aabb 2 cây aaBb tự thụ phấn, xác định tỷ lệ cây đồng hợp
lặn cả 2 cặp gen xuất hiện F1
A.
1/12
B.
3/4
C.
1/4
D.
5/12
Câu 83 :
Giả sử ới thức ăn trong hệ sinh thái được tả bằng đồ hình bên:
Phân tích ới thức ăn này, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Chim ăn thịt thể là sinh vật tiêu thụ bậc 2, cũng thể bậc 3.
II. Chim sâu, rắn thú ăn thịt khác bậc dinh dưỡng.
III. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới thức ăn này tối đa 4 mắt xích.
IV. Nếu số ợng động vật ăn rễ cây bị giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa chim ăn thịt
thú ăn thịt gay gắt hơn so với sự cạnh tranh giữa rắn thú ăn thịt.
A.
2
B.
4
C.
3
D.
1
Câu 84 :
Nhân tố nào sau đây không phải nhân tố tiến hóa
A.
Đột biến gen
B.
Giao phối không ngẫu nhiên
C.
Yếu tố ngẫu nhiên
D.
Giao phối ngẫu nhiên
Câu 85 :
Khi nói v các đặc trưng bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?
A.
Mật độ thể của mỗi quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm.
B.
Khi kích thước quần th đạt tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể lớn nhất.
C.
Tỉ lệ đực/cái của các loài luôn 1/1.
D.
Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, đường cong tăng trưởng thực tế của quần thể
hình chữ S.
Câu 86 :
Gen tế bào chất di truyền:
A.
Liên kết NST giới tính
B.
Di truyền thẳng
C.
Theo dòng mẹ
D.
Di chuyền chéo
Câu 87 :
người, gen quy định dạng tóc nằm trên nhiễm sắc thể thường 2 alen, alen A quy định
tóc quăn trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng. Bệnh mù màu đỏ - xanh lục do alen
lặn b nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B
quy định mắt nhìn màu nh thường. Cho sơ đồ phả hệ sau
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Quy ước
: Nam tóc quăn không bị màu
: Nữ tóc quăn không bị màu
: Nam tóc thẳng và bị màu
Biết rằng không phát sinh các đột biến mới tất c các thể trong ph hệ. Cặp vợ chồng
10 11
III III
trong phả hệ này sinh con, xác suất đứa n đầu ng không mang alen lặn về hai
gen trên
A.
2/3
B.
2/9
C.
4/9
D.
1/3
Câu 88 :
cây trinh nữ cụp lại khi bị vật khác chạm vào, đây hiện tượng
A.
ứng động ơng
B.
Hướng động sinh trưởng
C.
ứng động không sinh trưởng
D.
ứng động sinh trưởng
Câu 89 :
Hội chứng bệnh chỉ xảy ra nam giới
A.
Tocnơ (XO)
B.
Siêu nữ (XXX)
C.
Claiphentơ (XXY)
D.
Đao (3 NST 21)
Câu 90 :
Một tế bào sinh tinh trùng của loài cặp nhiễm sắc thể giới tính XY tiến hành giảm phân
tạo giao tử. Nếu xảy ra sự phân li không nh thường của cặp NST y lần giảm phân 2,
các giao tử thể được nh thành :
A.
XX, YY O.
B.
XY X.
C.
XY O.
D.
XX , XY O.
Câu 91 :
Con đường nh thành loài nhanh nhất trong các con đường sau
A.
Con đường sinh thái
B.
Con đường địa
C.
Cách ly tập tính
D.
Lai xa đa bội hóa
Câu 92 :
Khi nói v hiện tượng liên kết gen hoán vị gen, phát biểu nào sau đây đúng?
A.
Liên kết gen ít phổ biến n hoán vị gen.
B.
Tất cả các gen trong 1 tế o tạo thành 1 nhóm gen liên kết.
C.
Hoán vị gen làm tăng biến dị tổ hợp.
D.
Hoán vị gen chỉ xảy ra c NST thường.
Câu 93 :
Trong đồ trên số 3 là:
A.
Vi khuẩn cố định đạm
B.
Vi khuẩn nitrat hóa
C.
Vi khuẩn nốt sần cây họ đậu
D.
Vi khuẩn amon hóa
Câu 94 :
một quần thể lưỡng bội, gen 1 3 alen nằm trên NST thường số II, gen 2 2 alen nằm
trên đoạn ơng đồng của NST X Y. không các th đột biến, số kiểu giao phối tối đa
thể là:
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I
II
III
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
400
B.
432
C.
232
D.
216
Câu 95 :
người, bệnh bạch tạng do gen d gây ra, alen D trội hoàn toàn tạo sắc tố da bình thường.
Những người bạch tạng trong một quần th cân bằng di truyền chiếm 4%. Dự đoán nào sau
đây đúng?
A.
Một người bình thường của quần thể trên kết hôn với một người bạch tạng thì xác suất họ
sinh con nh thường 3/4.
B.
Số người mang alen lặn trong số những người không bị bệnh của quần thể trên chiếm 1/3.
C.
Một cặp v chồng đều thuộc quần thể trên, xác suất sinh con không bị bệnh 25%.
D.
Số người không mang alen lặn trong quần thể trên chiếm 96%.
Câu 96 :
Theo quan niệm hiện đại, thích nghi kết quả của :
A.
Đột biến + Giao phối + cách ly sinh sản
B.
Thường biến + Giao phối + chọn lọc t nhiên
C.
Biến dị thể + Giao phối + chọn lọc tự nhiên
D.
Đột biến + Giao phối + chọn lọc tự nhiên
Câu 97 :
Trong một chuỗi thức ăn, năng lượng của các bậc dinh dưỡng :
Bậc I 1000 kcal, bậc II 250 Kcal, bậc III 40 kcal, bậc IV 8 kcal. Xác định hiệu suất sinh thái
của sinh vật tiêu thụ bậc II.
A.
16%
B.
25%
C.
20%
D.
12%
Câu 98 :
một loài động vật, mỗi gen quy định một tính trạng, nh trội hoàn toàn, phép lai:
P:
AB
ab
X
D
X
d
x
AB
ab
X
d
Y , trong quá trình tạo noãn tinh trùng, hoán vị đã xảy ra với tần số
40%; không xảy ra đột biến. bao nhiêu nhận định đúng:
1. F1 40 kiểu gen
2. F1 16 kiểu hình
3. kiểu hình trội 3 tính trang F1 chiếm t lệ: 40%
4. trong một giới P, loại giao tử Ab X
d
được tạo ra chiếm tỷ lệ 15%
A.
1
B.
4
C.
3
D.
2
Câu 99 :
bao nhiêu phát biểu đúng:
1. nitơ tham gia cấu tạo n diệp lục
2. cây th thiếu nguyên tố vi lượng nhưng không thể thiếu nguyên tố đa lượng.
3. Mg tham gia cấu tạo diệp lục
4. thực vật không sử dụng trực tiếp được N
2
trong không khí
A.
3
B.
2
C.
4
D.
1
Câu 100
Trong hệ mạch máu của người, loại mạch nào sau đây có tổng tiết diện lớn nhất?
A.
Tĩnh mạch.
B.
Mạch bạch huyết.
C.
Mao mạch
D.
Động mạch.
Câu 101
Loài động vật dạ dày 4 ngăn:
A.
B.
Thỏ
C.
Ngựa
D.
Hổ
Câu
102 :
A.
Lặp đoạn bình thường
B.
Mất đoạn và bình thường
C.
Mất đoạn lặp đoạn
D.
Đảo đoạn bình thường
hình bên tả hiện tượng trao
đổi chéo không cân tạo thành 4
giao tử, hai giao tử còn thiếu
trong hình trên

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc mời bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Phùng Khắc Khoan - Hà Nội (Lần 1), tài liệu chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hay để giúp các bạn học sinh giải bài tập Sinh học nhanh và hiệu quả nhất. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Phùng Khắc Khoan - Hà Nội (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 183
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm