Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Lê Quý Đôn - Quảng Trị (Lần 1)

1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi thử THPTQG THPT chuyên Qúy Đôn - Quảng Trị - lần 1
Câu 1: tả nào sau đây đúng về động mạch:
A. Động mạch mang máu từ tim đi B. Động mạch chứa máu oxi hóa
C. Động mạch van D. động mạch thành mỏng hơn so với tĩnh mạch.
Câu 2: quan hấp nào sau đây chỉ tìm thấy động vật hoàn toàn nước?
A. Khí quản B. Phổi C. Bề mặt da D. Mang.
Câu 3: Huyết áp của một người 120/70 biểu thị cái gì?
A. Áp suất tâm thất trái / áp suất tâm thất phải. B. Áp suất của động mạch / áp suất của tĩnh mạch.
C. Áp suất của động mạch khi tim co / áp suất của động mạch khi tim giãn.
D. Áp suất của tâm thất trái / áp suất của tâm nhĩ trái.
Câu 4: Quy luật phân ly độc lập góp phần giải thích hiện tượng?
A. Biến dị cùng phong phú các loài giao phối. B. Hoán vị gen
C. Đột biến gen D. Các gen phân ly ngẫu nhiên trong giảm phân tổ hợp tự do trong thụ tinh.
Câu 5: Cho các phát biểu sau về quá trình nhân đôi ADN:
(1) Enzym nối ligaza mặt trên cả hai mạch mới đang được tổng hợp.
(2) Enzym ADN polymeraza trượt theo hai chiều ngược nhau trên cùng một khuôn.
(3) Enzym Am polymeraza luôn dịch chuyển theo chiều enzym tháo xoắn.
(4) Trong quá trình nhân đôi ADN, trên một chạc sao chép, một mạch được tổng hợp liên tục, một mạch được tổng hợp
gián đoạn.Có bao nhiêu phát biểu đúng? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 6: K th tìm thấy được hai người cùng kiểu gen giống hệt nhau trên Trái Đất, ngoại trừ trường hợp sinh đôi
cùng trứng trong quá trình sinh sản hữu tính:
A. Các gen tương tác với nhau B. Chịu ảnh ởng của môi trường,
C. Dễ tạo ra các biến dị di truyền D. Tạo ra một số lượng lớn biến dị tổ hợp.
Câu 7: Trong chế điều hòa Operon E.coli thì khi lactozo, protein ức chế sẽ:
A. Không được tổng hợp B. Liên kết với Operato. C. Biến đổi cấu hình không gian D. Bị biến tính.
Câu 8: Điểm giống nhau giữa ADN ARN sinh vật nhân thực là:
A. Được tổng hợp từ mạch khuôn của phân tử ADN mẹ.
B. Trong mỗi phân tử đều liên kết Hidro liên kết hóa trị. C. Tồn tại trong suốt thế hệ tế bào.
D. Đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, các đơn phân cấu tạo giống nhau (trừ Timin của ADN thay bằng Uraxin
của mARN).
Câu 9: vi khuẩn E.coli, ARN polymeraza chức năng trong quá trình tái bản ADN?
A. Mở xoắn phân tử ADN làm khuôn. B. Tổng hợp đoạn ARN mồi chứa nhóm 3’ - OH tự do.
C. Nối các đoạn ADN ngắn thành các đoạn ADN dài. D. Nhận biết vị trí khởi đầu đoạn ADN được nhân đôi.
Câu 10: Trong cấu trúc bậc một của chuỗi polypeptit chứa loại liên kết gì?
A. Hidro B. Disunfua C. Cộng hóa trị D. Ion.
Câu 11: một loài thực vật xét hai gen nằm trong nhân tế bào, mỗi gen đều 2 alen. Cho cây P thuần chủng khác nhau
về cả hai cặp gen giao phấn với nhau, được F
1
. Cho F
1
lai với thể đồng hợp tử lặn về cả 2 cặp gen, thu được F
a.
Biết rằng
không xảy ra đột biến nếu hoán vị gen thì tần số hoán vị gen 50%, sự biểu hiện gen không phụ thuộc vào điều kiện
môi trường. Theo thuyết, trong các trường hợp về tỷ lệ kiểu hình sau đây, có bao nhiêu trường hợp phù hợp với tỷ lệ kiểu
hình của F
a
? (1) Tỷ lệ 9:3:3:l (2) Tỷ lệ 3:1 (3) Tỷ lệ 1:1
(4) Tỷ lệ 3:3:1:1 (5) Tỷ lệ 1:2:1 (6) Tỷ lệ 1:1:1:1. A. 5 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 12: Tính kháng thuốc của vi khuẩn dụ về hiện tượng nào sau đây?
A. Chọn lọc để ổn định B. Chọn lọc phân hóa C. Chọn lọc định hướng D. Cân bằng Hardy - Weinberg.
Câu 13: một lưới thức ăn dưới đây, khi nguồn thức ăn ban đầu bị nhiễm DDT, động vật nào khả năng bị nhiễm độc
nặng nhất?
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Loài E. B. Loài F. C. Loài D. D. Loài H.
Câu 14: Một quần thể giao phối cấu trúc di truyền như sau: 0,3 AA:0,6 Aa:0,1aa. Khi môi trường sống bị thay đổi tất cả
thể đồng hợp lặn đều chết. Sau bao nhiêu thế hệ thì tần số alen a bằng 0,08? A. 2 B. 3 C. 8 D. 10
Câu 15: Xét với 3 tế bào sinh dục trong 1 thể ruồi giấm đưc kiểu gen
A B D e
a b d E
gen A cách gen B 15 cM, gen D cách
gen E 30 cM. 3 tế bào sinh dục trên giảm phân tạo ra số loại tinh trùng tối đa thể là: A. 4 B. 8 C. 12 D. 16
Câu 16: đồ phả hệ sau đây thể hiện sự di truyền về một tính trạng màu sắc của hoa một loài thực vật:
Sự di truyền màu sắc của hoa tuân theo quy luật di truyền nào?
A. Trội lặn hoàn toàn của Menden B. Trội trung gian, C. Tương tác bổ sung D. Tương tác át chế.
Câu 17: Bảng dưới đây cho biết một số thông tin về sự di truyền của các gen trong tế bào nhân thực của động vật
Cột A
Cột B
1. Hai alen của một gen trên cặp NST
thường
a. phân ly độc lập, tổ hợp tự do trong quá trình hình thành
giao tử.
2. Các gen nằm trong tế bào chất
b. thường được sắp xếp theo một trật tự nhất định di
truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gen liên kết.
3. Các alen lặn vùng không tương
đồng của NST giới tính X
c. thường không được phân chia đồng đều cho c tế bào
con trong quá trình phân bào.
4. Các alen thuộc locus khác nhau trên
một NST
d. phân li đồng đều về các giao t trong quá trình giảm phân.
5. Các cặp alen thuộc locus khác nhau
trên các cặp NST khác nhau
e. thường biểu hiện kiểu hình giới dị giao tử nhiều hơn
giới đồng giao tử.
Trong các tổ hợp được gép đôi các phương án dưới đây, phương án nào đúng?
A. 1 - d, 2 - c, 3 - e, 4 - b, 5 - a. B. 1 - c, 2 - d, 3 - b, 4 - a, 5 - e.
C. 1 - d, 2 - b, 3 - a, 4 - c, 5 - e D. 1 - e, 2 - d, 3 - c, 4 - b, 5 - a.
Câu 18: Yếu tố nào sau đây không phù hợp với ứng dụng của nó?
A. Ligaza - enzym cắt ADN, tạo ra các đầu dính của các đoạn giới hạn.
B. ADN polymeraza - được sử dụng trong phản ứng chuỗi polymeraza để nhân dòng các đoạn ADN.
C. Plasmit - thể truyền dùng để gắn các đoạn gen cần ghép tạo ADN tái t hợp.
D. CaCl
2
- hóa chất dùng để làm giãn màng tế o, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
Câu 19: Cho A-B-: hạt đỏ; A-bb, aaB- aabb : hạt trắng. Cho cây mang hai cặp gen dị hợp tử về tính trạng nói trên tự thụ
phấn được F
1
. Theo thuyết, mỗi cây F
1
không thể phân ly theo tỷ lệ màu sắc nào sau đây?
A. 56,25% hạt đỏ : 43,75% hạt trắng B. 50% hạt đỏ : 50% hạt trắng,
C. 75% hạt đỏ : 25% hạt trắng D. 100% hạt đỏ
Câu 20: Loài đơn bội, đột biến gen trội thành gen lặn.
2. Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên X không alen tương ứng trên Y thể chế xác
định giới tính XY.
3. Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên Y không alen tương ứng trên X.
4. Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên X chế xác định giới tính XO.
5. Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên NST thường.
6. Loài lưỡng bội, đột biến gen lặn thành gen trội, gen nằm trên NST thường hoặc NST giới tính.
Nếu một gen quy định một tính trạng, alen trội trội hoàn toàn t số trường hợp biểu hiện ngay kiểu hình
Số trường hợp đột biến thể hiện ra kiểu hình là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 2
3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 21: Cho cấu trúc di truyền của môt quần thể ngẫu phối như sau:
0,4 0,2 0,4 1
AB Ab Ab
ab aB ab
. Biết khoảng
cách giữa 2 locus 40 cM, không sự tác động của các nhân tố tiến hóa. Theo thuyết, tỷ lệ giao t Ab của đời con
F
3
là:
A. 34,784% B. 34% C. 14% D. 33,216%
Câu 22: Trong công nghệ gen, để xen một gen vào plasmit thì cả hai phải đặc điểm chung?
A. trình tự nucleotit giống hệt nhau B. Cùng hóa cho một loại protein,
C. Cùng độ dài như nhau D. Đều được cắt bằng một loại enzym
Câu 23: Axit amin cystein được hóa bởi 2 bộ ba, alanin được hóa bởi 4 bộ ba, valin được hóa bởi 4 bộ ba.
bao nhiêu loại mARN khác nhau làm khuôn tổng hợp cho một đoạn polypeptit 5 axit amin, trong đó 2 cystein, 2
alanin 1 valin? A. 30720 B. 7680 C. 23040 D. 256
Câu 24: Đặc tính nào của di truyền cho phép giải sự kết cặp linh hoạt giữa anticodon của tARN codon của mARN?
A. Tính liên tục B. Tính phổ biến C. Tính thoái hóa D. Tính đặc hiệu.
Câu 25: một loài thú, 3 gen không alen phân ly độc lập, tác động qua lại cùng quy định màu sắc của lông, mỗi gen
đều hai alen (A, a; B, b; D, d). Khi trong kiểu gen mặt đồng thời c 3 gen trội A, B, D cho màu lông đen, các kiểu gen
còn lại đều cho màu lông trắng. Cho các thể lông đen giao phối với cá thể lông trắng, đời con thu được 25% số thể lông
đen. Không tính vai trò của bố mẹ thì số phép lai thể xảy ra là: A. 12 B. 15 C. 24 D. 30
Câu 26: một loài lưỡng bội, trên NST thường n + 1 alen. Tần số alen thứ nhất bằng 1/2 mỗi alen còn lại 1/2n.
Giả sử quần thể trang thái cân bằng di truyền. Tần số các thể dị hợp trong quần thể là:
A.
1
4
n
n
B.
2
1
4n
C.
D.
2
1 1
4
4n
Câu 27: Cho các nhận xét sau:
(1) Kết thúc quá trình tiến hóa hóa học chưa sự xuất hiện của sự sống.
(2) Trong điều kiện tự nhiên nguyên thủy oxi phân tử các hợp chất chứa cacbon.
(3) Trong quá trình tiến hóa ADN xuất hiện trước ARN.
(4) Những thể sống đầu tiên được hình thành trong khí quyển nguyên thủy.
(5) Các hạt coaxecva vẫn chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.
(6) Đại dương môi trường sống tưởng để tạo lên các hạt coaxecva.
(7) Ngày nay không còn quá trình tiến hóa sinh học.
(8) Kết thúc quá trình tiến hóa tiền sinh học sự hình thành của tế bào khai.
bao nhiêu nhận xét sai? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 28: người bệnh màu do một alen a nằm trên NST giới tính X quy định không alen tương ứng trên Y. một
hòn đảo, 600 có kiểu gen X
A
Y, 400 người kiểu gen X
a
Y, 600 người có kiểu gen X
A
X
A
, 200 người kiểu gen
X
A
X
a
200 người kiểu gen X
a
X
a
Tần số alen a của quần thể này là: A. 0,4 B. 0,33 C. 0,25 D. 0,35
Câu 29: Thường trong một tháp sinh thái, các giá trị bậc dinh ỡng cao hơn t nhỏ hơn các giá trị bậc dinh dưỡng
thấp hơn. Nếu ngược lại thì hình tháp sinh thái được gọi là hình đảo ngược. Trường hợp nào thể dẫn đến các tháp sinh
thái đảo ngược?
(1) Một tháp sinh khối trong đó sinh vật sản xuất vòng đời rất ngắn so với các sinh vật tiêu thụ.
(2) Một tháp sinh khối trong đó các sinh vật tiêu thụ vòng đời ngắn so với các sinh vật sản xuất.
(3) Một tháp sinh vật lượng trong đó khối lượng thể các thể sinh vật sản xuất lớn hơn khối lượng thể các thể
sinh vật tiêu thụ một vài lần.
(4) Một tháp sinh vật lượng trong đó sinh vật tiêu thụ bậc 1 là loài chiếm ưu thế với số lượng cá thể rất lớn
(5) Khí hậu cực nóng sẽ tạo ra tháp sinh thái đảo ngược. Số câu đúng là: A. 3 B. 5 C. 4 D. 2
Câu 30: ong, những trứng được thụ tinh nở thành ong cái ( gồm ong thợ ong chúa), những trứng không được thụ tinh
nở thành ong đực. Gen A quy định thân xám, alen a : đen. Gen B quy định cánh dài, cây b quy định cánh ngắn, Hai gen
nằm trên một NST thường với khoảng cách 2 gen 40 cM. Người ta tiến hành cho ong chúa thân xám, cánh dài giao phối
với ong đực thân đen, cánh ngắn, F
1
thu được 100% thân xám, cánh dài. Lấy một con ong chúa F
1
giao phối với ong đực
thân xám, cánh ngắn, được F
2
, biết t lệ thụ tinh 80%, 100% trứng nở. Theo thuyết, tỷ lệ kiểu hình đời con F
2
này là:
A. 50% thân xám, cánh dài: 25% thân đen, cánh dài: 25% thân xám, cánh ngắn.
B. 46% thân xám, cánh dài: 4% thân đen, cánh i: 44% thân m, cánh ngắn : 6% thân đen, cánh ngắn,
C. 30% thân xám, cánh dài: 20% thân đen, cánh dài: 20% thân xám, cánh ngắn : 30% thân đen, cánh ngắn.
D. 46% thân xám, cánh dài: 44% thân đen, cánh dài: 4% thân xám, cánh ngắn : 6% thân đen, cánh ngắn.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

Để giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Sinh học, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Lê Quý Đôn - Quảng Trị (Lần 1), với 40 câu hỏi trắc nghiệm, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 Sở GD&ĐT Đà Nẵng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 516
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm