Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường TTLT Thanh Chương - Nghệ An (Lần 2)

Trang 1/7 - đề thi 139
TTLT THANH TƯỜNG-THANH CHƯƠNG
(Đề thi gồm 6 trang)
KỲ THI THỬ THPTQG LẦN 2 NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian m bài: 50 phút
Họ tên thí sinh:………………………………………………SBD:………….
đề thi
139
Câu 1: Dạ lá sách vai trò:
A. Thức ăn được lên miệng để nhai lại.
B. Tiết pepsin HCl để tiêu hoá prôtêin vi sinh vật cỏ.
C. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn.
D. Thức ăn được trộn với nước bọt được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào tiết ra enzim tiêu hoá
xellulôzơ.
Câu 2: Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thân, lá, rễ ng suất cao, trong chọn giống người ta
thường sử dụng phương pháp gây đột biến
A. dị bội. B. mất đoạn. C. đa bội. D. chuyển đoạn.
Câu 3: Một đoạn gốc của gen trình tự các nuclêôtit như sau: 3’… ATATTGTAT…5’. Trình tự
các ribônuclêôtit của đoạn mARN tương ứng
A. 5’…UAUAAXAUA…3’ B. 3’…UAUAAXAUA…5’
C. 3’…TATAAXATA…5’ D. 5’…TATAAXATA…3’
Câu 4: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến ho
a nào sau đây làm thay đổi tần số alen của quần thể
theo hướng thích nghi?
A. Các yếu t ngẫu nhiên. B. Chọn lọc tự nhiên.
C. Đột biến. D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 5: Trong chu trình cacbon, điều o dưới đây không đúng?
A. Thông qua quang hợp, thực vật lấy CO
2
để tạo ra chất hữu
B. Cacbon được trả lại môi trường nhờ hấp, phân giải chất hữu cơ, đốt cháy nhiên liệu…
C. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbonđiôxit
D. Một phần CO
2
được lắng đọng tạo n các lớp trầm tích như than đá, dầu mỏ
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hệ tuần hoàn động vật?
A. Hệ tuần hoàn kín máu u thông trong mạch n dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh
B. Hệ tuần hoàn hở một đoạn máu đi ra khỏi mạch máu trộn lẫn với dịch mô, máu chảy dưới áp
lực thấp chảy chậm
C. Hệ tuần hoàn kép 2 vòng tuần hoàn, máu chảy dưới áp lực cao chảy nhanh
D. Hệ tuần hoàn đơn một vòng tuần hoàn, máu chảy dưới áp lực trung bình
Câu 7: Loại tế bào làm nhiệm vụ hút nước chủ yếu của rễ
A. tế bào nội B. tế bào lông hút C. tế bào rễ D. tế bào biểu
Câu 8: Bộ NST của mỗi loài sinh vật nhân thực được đặc trưng bởi
A. cấu trúc không gian B. số lượng, hình thái cấu trúc
C. số lượng, thành phần trình tự sắp xếp D. hình thái cấu trúc siêu hiển vi
Câu 9: Quá trình từ các chất hữu hình thành dạng sống đầu tiên thuộc giai đoạn tiến hóa nào?
A. Tiến hóa hậu sinh học B. Tiến hóa tiền sinh học
C. Tiến hóa sinh học D. Tiến hóa hóa học
Câu 10: c động vật thuộc lớp chim hình thức hấp nào?
A. hấp bằng mang B. hấp bằng hệ thống túi khí
C. hấp bằng phổi D. hấp qua bề mặt thể
Trang 2/7 - đề thi 139
Câu 11: miền Bắc Việt Nam, số lượng sát giảm vào mùa đông hàng năm. Đây dụ về kiểu biến
động số lượng thể
A. theo chu ngày đêm B. không theo chu
C. theo chu mùa D. theo chu nhiều năm
Câu 12: Vai trò của kali đối với thực vật là:
A. Thành phần của thành tế o màng tế o, hoạt hoá enzim
B. Thành phần của prôtêin, axít nuclêic...
C. Cân bằng nước ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng
D. Thành phần của axit nuclêic, ATP, phootpholipit, côenzim
Câu 13: Khi kích thước của quần thể sinh vật vượt quá mức tối đa, nguồn sống của môi trường không
đủ cung cấp cho mọi thể trong quần thể thì thể dẫn tới khả năng nào sau đây?
A. Cạnh tranh giữa các thể trong quần thể giảm.
B. Mức sinh sản của quần thể giảm.
C. Kích thước quần thể tăng lên nhanh chóng.
D. Các thể trong quần thể tăng cường hỗ trợ lẫn nhau.
Câu 14: Trên mARN, bộ ba mở đầu
A. UAA B. AUG C. UGA D. UAG
Câu 15: Giả sử lưới thức ăn trong một hệ sinh
thái gồm c loài sinh vật G, H, I, K, L, M, N, O,
P được mô tả bằng sơ đồ hình bên. Cho biết
loài G sinh vật sản xuất các loài còn lại đều
sinh vật tiêu thụ. Phân tích lưới thức ăn này, có
bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4
II. Loài I tham gia vào 2 chuỗi thức ăn khác nhau.
III. tất cả 6 chuỗi thức ăn
IV. G ng lượng lớn hơn tổng năng lượng của các sinh vật tiêu thụ
A. 3 B. 4 C. 1 D. 2
Câu 16: một loài động vât, xét 2 cặp gen phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng, c alen
trội là trội hoàn toàn không xảy ra đột biến. Theo thuyết, phép lai giữa 2 thể đều mang các tính
trạng trội cho số kiểu gen số kiểu hình tối đa
A. 9 9 B. 8 4 C. 9 4 D. 12 6
Câu 17: Một gen sinh vật nhân dài 408 nm số nuclêôtit loại timin chiếm 35% tổng số nuclêôtit
của gen. Theo thuyết, gen này có số liên kết hidro
A. 2400 B. 3240 C. 3200 D. 2760
Câu 18: một quần thể thực vật, AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa ng; aa quy định hoa trắng.
Thế hệ xuất phát của quần thể thành phần kiểu gen: 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Theo thuyết, phát biểu
nào sau đây đúng?
A. Tự thụ phấn sẽ làm cho kiểu hình hoa trắng tăng dần còn hoa đỏ giảm dần
B. Nếu hạt phấn của các cây hoa đỏ không khả năng thụ tinh thì tần số alen A sẽ giảm dần.
C. Khi cân bằng, quần thể sẽ có 84% số cây hoa đỏ
D. Sau một thế hệ tự thụ phấn quần thể sẽ đạt trạng thái cân bằng di truyền
Câu 19: Alen A vi khuẩn E. coli i 510nm bị đột biến điểm thành alen a ít hơn A 2 liên kết
hidro. Theo thuyết, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Alen a alen A thể số lượng nuclêôtit bằng nhau
II. Nếu A 899 nucleotit loại G thì a 600 nucleotit loại T
III. Đột biến y được gọi là đột biến dịch khung làm thay đổi tất cả các bộ ba
Trang 3/7 - đề thi 139
IV. Nếu A 4050 liên kết hidro thì a tỉ lệ A/G=449/1050
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 20: Khi nói về quá trình hấp thực vật, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Phân giải kị khí tạo ra ít ATP hơn so với phân giải hiếu khí
II. Hô hấp hiếu khí diễn ra mạnh trong các mô, quan đang các hoạt động sinh mạnh như hạt
đang nảy mầm, hoa đang nở….
III. hấp sáng không tạo ATP, gây lãng phí nguyên liệu quang hợp nhưng tạo được một số axit
amin
IV. Phân giải hiếu khí gồm 3 giai đoạn đường phân, chu trình Crep chuỗi chuyền electron.
Trong đó chuỗi chuyền eelectron tạo nhiều ATP nhất
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 21: Khi nói về chế di truyền sinh vật nhân thực, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các phân t ADN trong một tế bào luôn số lần tự nhân đôi bằng nhau
II. Quá trình phiên mã, quá trình nhân đôi AND diễn ra theo nguyên tắc bổ sung
III. Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng nhờ chế tự sao, phiên mã,
dịch
IV. Quá trình dịch luôn diễn ra trong tế bào chất
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 22: Dựa vào đồ bên, bao nhiêu phát
biểu sau đây đúng?
I. Giai đoạn A pha sáng còn B pha tối
của quang hơp
II. 1,2,3,4 lần lượt các chất H
2
O, O
2
, CO
2
,
cacbohidrat
III. Giai đoạn A sử dụng quang ng còn giai
đoạn B sử dụng hóa năng
IV. Giai đoạn A xảy ra vào ban ngày còn giai
đoạn B xảy ra vào ban đêm
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 23: một loài thực vật, A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a qui định hoa trắng. Quần thể ban
đầu 75% hoa đỏ : 25% hoa trắng. Quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, quần thể
ngẫu phối được F1, kết luận nào sau đây đúng ?
A. Thành phần kiểu gen của F
1
không thay đổi B. Tần số alen của F
1
không thay đổi
C. Quần thể ban đầu đã cân bằng di truyền D. TLKH của F
1
không thay đổi
Câu 24: bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?
I. Tránh bỏ hoang lãng phí đất, tránh làm cho đất bị thoái hóa
II. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch.
III. Ngăn chặn nạn phá rừng, xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên
IV. Duy trì sự phong phú về nguồn gen, về loài các hệ sinh thái trong tự nhiên
A. 3 B. 4 C. 1 D. 2
Câu 25: gà, gen A quy định lông vằn, a quy định lông không vằn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X,
không có alen tương ứng trên Y. Trong chăn nuôi người ta bố trí cặp lai phù hợp, để dựa vào màu lông
biểu hiện thể phân biệt trống, mái ngay từ lúc mới nở. Cặp lai phù hợp đó là:
A. X
A
X
a
x X
A
Y B. X
A
X
A
x X
a
Y C. X
a
X
a
x X
A
Y D. X
A
X
a
x X
a
Y
3
A

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường TTLT Thanh Chương - Nghệ An (Lần 2), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường TTLT Thanh Chương - Nghệ An (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 325
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm