Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT TX Quảng Trị (Lần 1)

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 5 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2018
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn : SINH HỌC
Thời gian làm bài : 50 phút, không kể thời gian giao đề
đ thi 001
Họ tên:..........................................................................; SBD:.................................
Câu 1: 3 tế bào sinh tinh kiểu gen AaBbCcX
D
e
X
E
d
tiến hành giảm phân. Giả s không đột biến
xảy ra. Số loại giao tử tối thiểu tối đa thể được tạo ra từ 3 tế bào trên lần lượt là:
A. 3 12 B. 2 12 C. 1 12 D. 1 6
Câu 2: đồ phả hệ dưới đây tả sự di truyền của một bệnh người do một trong hai alen của một
gen quy định.
Biết rằng không phát sinh đột biến mới tất cả các thể trong phả hệ. Theo lí thuyết, trong các
phát biểu sau, bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về những người trong phả hệ này?
(1) 9 người trong phả hệ này chắc chắn xác định được kiểu gen.
(2) Những người không mắc bệnh thế hệ thứ II thể kiểu gen giống nhau.
(3) Xác suất cặp vợ chồng III.14 III.15 sinh con i mắc bệnh 10%.
(4) Người số I.3 thể không mang alen gây bệnh.
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 3: Trong điều trị bệnh ung thư, để diệt các tế bào khối u, người ta thường dùng:
A. sốc nhiệt B. hóa chất 5-Brôm Uraxin
C. tia phóng xạ hoặc hóa chất D. hóa chất acriđin
Câu 4: đồ bên tả quá trình tiêu hóa thức ăn của
động vật nhai lại. Biết (1), (2), (3), (4) hiệu của
tên các bộ phận trong ống tiêu hóa. Phát biểu đúng là
A. (1) dạ sách, (2) dạ cỏ, (3) dạ múi khế,
(4) dạ tổ ong.
B. (1) dạ cỏ, (2) dạ t ong, (3) là d múi khế, (4)
dạ sách.
C. (1) dạ múi khế, (2) dạ tổ ong, (3) là dạ cỏ, (4)
dạ sách.
D. (1) dạ tổ ong, (2) dạ sách, (3) dạ cỏ, (4) dạ múi khế.
Câu 5: Quần thể ruồi giấm đang trạng thái cân bằng di truyền, xét gen qui định màu mắt nằm trên
nhiễm sắc thể giới tính X không alen tương ứng trên Y, alen A qui định mắt đỏ trội hoàn toàn so với
alen qui định mắt trắng. Tần số alen a 0,2. Cho c phát biểu dưới đây, bao nhiêu phát biểu đúng về
quần thể ruồi nói trên?
(1) Giới cái kiểu hình mắt đỏ mang kiểu gen dị hợp chiếm 32%.
(2) Lấy ngẫu nhiên một thể cái kiểu hình trội, xác suất để cá thể này thuần chủng 4/9.
(3) Trong số các thể mang kiểu hình lặn, tỉ lệ giới tính 5 đực: 1 cái.
(4) Trong số các thể mang kiểu hình lặn, tỉ lệ giới tính 5 đực: 6 cái.
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 6: Trong các phát biểu dưới đây, bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về giới hạn sinh thái?
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
(1) Khoảng chống chịu là khoảng giá trị xác định tại đó sinh vật sẽ hao tốn năng lượng để chống
chịu trước tác động của môi trường sinh trưởng phát triển tốt nhất.
(2) Khoảng thuận lợi khoảng giá trị xác định tại đó s cạnh tranh giữa các thể trong quần thể
diễn ra mạnh nhất.
(3) Loài giới hạn sinh thái rộng sẽ khu phân bố rộng ngược lại.
(4) Giới hạn sinh thái bị thu hẹp khi cơ thể còn non hoặc đã già, cơ thể trưởng thành nhưng trạng thái
sinh bị thay đổi.
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
Câu 7: Giả sử 4 quần thể của một loài t được hiệu A, B, C, D diện tích khu phân bố mật độ
thể như sau:
Quần thể
A
B
D
Diện tích khu phân bố (ha)
250
300
195
Mật độ (cá thể/ha)
10
7
20
Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể đều không thay đổi, không xuất nhập cư. Theo
thuyết, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Quần thể A kích thước nhỏ nhất.
(2) Nếu kích thước quần thể B quần thể D đều tăng 2% / năm t sau một năm kích thước của hai
quần thể này sẽ bằng nhau..
(3) Th tự sắp xếp ch thước quần th t nh đến lớn : A, B, C, D Qun th D ch thước lớn nhất.
(4) Kích thước quần thể C lớn hơn kích thước quần thể B.
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 8: Điều nào sau đây không đúng khi nói về ứng dụng của quang chu trong sản xuất nông nghiệp?
A. điều khiển sự ra hoa bằng ánh sáng nhân tạo B. xen canh cây trồng
C. chọn cây trồng theo vùng địa D. chọn cây khả ng kháng sâu bệnh
Câu 9: Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?
A. Tạo giống mới nhiều đặc tính vượt trội so với giống ban đầu.
B. Tạo ra thế hệ mới đồng nhất về kiểu gen
C. Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền.
D. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống sạch bệnh.
Câu 10: Trong các phản xạ sau, bao nhiêu phản xạ điều kiện?
I. Môi tím tái, sởn gai ốc khi trời rét.
II. Khi trời rét, ta vội mặc áo ấm.
III. Trẻ em mới sinh ra đã biết sữa.
IV. Người tham gia giao thông khi gặp đèn đỏ thì dừng lại.
V. Chuột nghe tiếng mèo u thì chạy trốn.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 11: Quần thể có cấu trúc di truyền nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng Hacdi Vanbec?
A. 36% AA : 16% Aa : 48% aa. B. 1,44 % AA : 21,12% Aa : 77,44% aa.
C. 27,5625% AA : 58,375% Aa : 14,0625% aa. D. 50% AA : 50% aa.
Câu 12: Cho các thông tin về diễn thế như sau:
(1) Xuất hiện môi trường đã một quần sinh vật từng sống.
(2) sự biến đổi tuần tự của quần qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
(3) Song song với quá trình biến đổi của quần trong diễn thế quá trình biến đổi về các điều kiện
tự nhiên của môi trường.
(4) Luôn dẫn tới quần bị suy thoái.
Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh diễn thế thứ sinh là:
A. (1) (4) B. (1) (2) C. (2) (3) D. (3) (4)
Câu 13: Theo quan niệm của Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên
A. thể B. giao tử C. nhiễm sắc thể D. quần thể
Câu 14: Đặc điểm o không đúng với sinh sản tính động vật?
A. khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường.
B. Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ thể.
C. hình thức sinh sản không cần sự tham gia của giao tử đực giao tử cái.
D. Tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 15: một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. Cho
hai cây tứ bội thuần chủng thân cao thân thấp lai với nhau thu được F
1
. Tiếp tục cho F
1
tự thụ phấn.
Biết không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc môi trường. Tính theo lí thuyết, trong
số các cây thân cao thu được F
2
, các cây kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ
A. 35/36. B. 1/35 . C. 1/36. D. 19/36
Câu 16: những loài sinh sản hữu tính, những hoạt động chủ yếu o của nhiễm sắc thể tạo nên lượng
biến dị to lớn?
(1). Phân li của các crômatit khác nguồn tại sau của giảm phân II.
(2). Phân li của cặp nhiễm sắc thể tương đồng tại sau của giảm phân I.
(3). Trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc thể tương đồng tại đầu của giảm phân I.
(4). Xếp hàng độc lập của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau trên mặt phẳng xích đạo tại
giữa của giảm phân I.
A. (3) (4) B. (1) (2) C. (2) (3) D. (2) (4)
Câu 17: Cho các thông tin về vai trò của c nhân tố tiến hóa như sau:
(1) Làm thay đổi tần s alen thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.
(2) Làm phong phú vốn gen của quần thể.
(3) thể loại bỏ hoàn toàn một alen o đó khỏi quần thể chi alen đó lợi.
(4) Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
(5) Làm thay đổi tần s alen thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm.
Các thông tin nói về đột biến gen là:
A. 2 5 B. 2 4 C. 3 5 D. 2 3
Câu 18: Đặc điểm o sau đây không đúng khi nói về dòng ng lượng trong hệ sinh thái?
A. mỗi bậc dinh dưỡng, phần lớn năng lượng bị tiêu hao qua hấp, tạo nhiệt, chất thải,... chỉ
10% ng lượng được truyền lên bậc dinh dưỡng cao n.
B. Sinh vật vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi truồng sinh vao fchu
trình dinh dưỡng c sinh vật phân giải như thực vật, nấm.
C. Trong hệ sinh thái, hiệu suất sinh thái được biểu diễn bằng biểu thức: eff = (C
i
/ C
i-1
) x 100.
D. Năng lượng trong hệ sinh thái không theo chu trình tuần hoàn.
Câu 19: vi khuẩn E. Coli giả sử 4 chủng đột biến sau:
Chủng 1: Đột biến gen cấu trúc A làm cho phân t gen này tổng hợp bị mất chức năng.
Chủng 2: Đột biến gen điều hòa R làm cho phân t protein do gen này tổng hợp bị mất chức năng.
Chủng 3: Đột biến gen điều hòa R làm cho gen y mất khả năng phiên .
Chủng 4: Đột biến vùng khởi động P của operon làm cho vùng này bị mất chức năng.
Khi môi trường không đường lactozo thì số chủng vi khuẩn gen cấu trúc ZYA vẫn phiên là:
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 20: Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được
thành năng lượng trong ATP NADPH?
A. Diệp lục a, b B. Diệp lục a
C. Diệp lục a, b carôtenôit D. Diệp lục b
Câu 21: Cho chuỗi thức ăn sau: Lúa châu chấu nhái cáo. Sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng
cấp 4 là?
A. Châu chấu. B. Cáo. C. Gà. D. Nhái.
Câu 22: Trong các phát biểu sau bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về cấu tạo xương chi trước của
người, báo, voi, dơi?
(1) Kiểu cấu tạo giống nhau của xương chi trước của người, o, cá voi, dơi phản ánh các loài nay
chung nguồn gốc.
(2) Sự khác nhau về chi tiết trong cấu trúc xương chi trước của người, báo, voi, dơi phản ánh sự tiến
hóa phân li.
(3) Sự giống nhau về trình tự phân bố các xương chi trước của người, báo, voi, dơi phản ánh sự tiến
hóa đồng qui.
(4) Xương chi trước của người, báo, voi, dơi phản ánh được gọi là cơ quan tương tự.
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 23: Trường hợp nào sau đây cách li sau hợp tử?
A. Ngựa vằn phân bố Châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố Trung Á.
B. Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo ra hợp tử nhưng hợp t không phát triển.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT TX Quảng Trị (Lần 1), với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT TX Quảng Trị (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 118
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm