Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT THÁI TỔ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019
Môn: SINH HỌC; Khối: B
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi : 1/11/2018
đề thi 153
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực
A. Giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật.
B. giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật.
C. Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật.
D. giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm.
Câu 2: Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 8. Số nhiễm sắc thể thể dự đoán thể ba
kép
A. 18. B. 10. C. 7. D. 24.
Câu 3: Loại đột biến gen nào xảy ra làm tăng 1 liên kết hiđrô?
A. Thay thế một cặp A-T bằng cặp G-X. B. Thay thế một cặp G-X bằng cặp A-T.
C. Mất một cặp A-T D. Thêm một cặp G-X.
Câu 4: Loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình dịch
A. ADN. B. mARN. C. tARN. D. rARN.
Câu 5: Trình tự nuclêôtit đặc biệt của một opêron để enzim ARN-polimeraza m vào khởi động quá
trình phiên được gọi
A. gen điều hòa. B. vùng vận hành. C. vùng hoá. D. vùng khởi động.
Câu 6: Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong chế tự nhân đôi của ADN :
A. A liên kết U ; G liên kết X. B. A liên kết X ; G liên kết T.
C . A liên kết T ; G liên kết X. D. A liên kết U ; T liên kết A ; G liên kết X ; X liên kết G.
Câu 7: Vi khuẩn tía không chứa lưu huỳnh dinh dưỡng theo kiểu
A. hoá dị dưỡng. B. quang tự dưỡng. C. hoá tự dưỡng. D. quang dị dưỡng.
Câu 8: Các nguyên tố đại lượng cần cho mọi loài cây gồm:
A. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn. B. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Si
C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Na. D. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.
Câu 9: Trong bảng mã di truyền axit amin mêtiônin triptôphan được hóa bởi bộ ba
A. 3'GUA5'; 3'GGU5'. B. 5'AGU3'; 5'UGG3'. C. 3'AUG5'; 3'UGG5'. D. 5'UAA3'; 5'AUG3'
Câu 10: Hầu hết các loài sinh vật đều chung một bộ di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu
hiện đặc điểm của di truyền?
A. di truyền tính đặc hiệu. B. di truyền có tính phổ biến.
C. di truyền tính liên tục D. di truyền tính thoái hóa.
Câu 11: Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi ADN nh thành theo chiều
A. cùng chiều với mạch khuôn. B. 3’ đến 5’. C. 5’ đến 3’. D. cùng chiều tháo xoắn của ADN.
Câu 12: Dưới đây là một phần trình tự nuclêotit của mARN được phiên từ đoạn mạch trên ADN .
5’… AUGXAUGXXUUAUUX ..3’
Vậy trình tự nuclêôtit của một đoạn mạch gốc của gen là:
A. 3’… AUGXAUGXXUUAUUX ...5’ B. 3’… ATGXATGXXTTATTX ...5’
C. 3’… TAX GTA XGG AAT AAG …5’. D. 5’… ATGXATGXXTTATTX ..3’
Câu 13: Hoocmôn ra hoa được hình thành từ bộ phận o của cây?
A. Rễ, thân B. Rễ C. D. Thân
Câu 14: sinh vật nhân axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit
A. foocmin mêtiônin B. metiônin C. pheninalanin D. glutamin
Câu15: Loại phân sinh chỉ cây Một mầm
A. phân sinh lóng B. phân sinh bên
C. phân sinh đỉnh thân D. phân sinh đỉnh rễ
Câu 16: người, loại tế bào lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất
A. biểu da. B. hồng cầu. C. bạch cầu. D. cơ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 17: Nội dung ch yếu của định luật phân ly độc lập
A. Khi bố mẹ thuần chủng khác nhau về nhiều cặp tính trạng tương phản t F
2
sự phân tính theo tỉ
lệ 9:3:3:1.”
B. “Các cặp nhân tố di truyền(cặp alen) phân ly độc lập với nhau trong phát sinh giao tử ”.
C. Khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về nhiều cặp tính trạng tương phản t xác suất xuất hiện
mỗi kiểu hình F
2
bằng ch xác suất của các tinh trạng hợp thành nó”.
D. Khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về nhiều cặp tính trạng tương phản t F
2
mỗi cặp tính trạng
xét riêng rẽ đều phân ly theo kiểu hình 3:1”.
Câu 18: Khi nhuộm bằng thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram dương có màu
A. m. B. đỏ. C. ng D. xanh.
Câu 19: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử
ARN được gọi
A. di truyền B. codon. C. anticodon. D. gen.
Câu 20: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST sinh vật nhân thực, sợi bản đường kính
A. 700nm. B. 30nm. C. 300nm. D. 11nm.
Câu 21: Khi nói về hoạt động của opêron Lac phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong một opêron Lac, c gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đôi phiên bằng nhau.
B. Gen điều hòa các gen cấu trúc Z, Y, A số lần nhân đôi bằng nhau.
C. Đường lactôzơ làm bất hoạt prôtêin ức chế bằng cách một số phân tử đường bám vào prôtêin ức chế
làm cho cấu trúc không gian của prôtêin ức chế bị thay đổi.
D. Trong một opêron Lac, c gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đôi phiên khác nhau
Câu 22: Tìm số phát biểu đúng:
(1) Loài muỗi được tạo ra nhờ đột biến đảo đoạn
(2) Chuyển đoạn nhiễm sắc thể s 21 sang nhiễm sắc thể số 9 y bệnh Ung t máu ác tính
(3) Lặp đoạn làm cho các gen alen trên cùng một NST
(4) Đột biến mất đoạn làm mất cân bằng trong hệ gen
(5)Đảo đoạn giữ vững mức độ hoạt động của gen
A. 5 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 23: Tìm câu không đúng :
A. G lõi gồm các tế bào mạch gỗ thứ cấp già
B. Manh Tràng rất phát triển thú ăn thực vật dạ dày đơn
C. người pH của máu bằng khoảng 7,35-7,45
D. phổi của chim được cấu tạo bởi rất nhiều phế nang
Câu 24: Loại đột biến nhiễm sắc thể nào dưới đây được sử dụng để xác định vị trí gen trên nhiễm sắc thể?
A. D bội (lệch bội) Mất đoạn B. Dị đa bội.
C. Mất đoạn D. Chuyển đoạn
Câu 25: Quá trình tự nhân đôi của ADN các đặc điểm:
1. sinh vật nhân thực qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con chiều dài bằng ADN mẹ.
2. sinh vật nhân thực enzim nối ligaza thực hiện trên cả hai mạch mới
3 . Quá trình tự nhân đôi sở dẫn tới hiện tượng nhân bản gen trong ống nghiệm
4. sinh vật nhân thực nhiều đơn vị tái bản trong mỗi đơn vị lại nhiều điểm sao chép
5. Trong quá trình nhân đôi ADN, trên một chạc sao chép, một mạch được tổng hợp liên tục, một
mạch được tổng hợp gián đoạn.
Số Phương án đúng là:
A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 26: Một loài thực vật lưỡng bội 4 nhóm gen liên kết. Gi s 8 th đột biến hiệu t (1) đến (8)
số NST trạng thái chưa nhân đôi trong mỗi tế bào sinh dưỡng của mỗi thể đột biến là:
(1) 8 NST (2) 12 NST (3) 16 NST (4) 5 NST (5) 20 NST (6) 28 NST (7) 32 NST
(8) 24 NST Trong 8 thể đột biến trên bao nhiêu thể đột biến đa bội chẳn?
A. 4 B. 5 C. 3 D. 2
Câu 27: Khi cho c thể F
2
kiểu hình giống F
1
tự thụ bắt buộc. Menđen đã thu được thế hệ F
3
kiểu hình:
A. 100% đồng tính. B. 1/3 cho F
3
đồng tính ,2/3 cho F
3
phân nh 3:1.
C. 100% phân tính. D. 2/3 cho F
3
đồng tính ,1/3 cho F
3
phân nh 3:1.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 28: Khi nói về chế di truyền sinh vật nhân thực, trong điều kiện không đột biến xảy ra, phát
biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong dịch mã, sự kết cặp các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra tất cả các nucleotit trên
phân tử ARN.
B. Trong phiên mã, sự kết cặp các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra tất cả các nucleotit trên
mạch gốc vùng hóa của gen.
C. Sự nhân đôi ADN xảy ra nhiều điểm trên phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị tái bản.
D. Trong tái bản ADN, sự kết cặp các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra tất cả các nucleotit
trên mỗi mạch đơn.
Câu 29: Trong pha ng của quá trình quang hợp , ATP NADPH được trực tiếp tạo ra từ hoạt
động nào sau đây?
A. Hấp thụ năng lượng của nước
B. Hoạt động của chuỗi truyền điện tử trong quang hợp
C. Quang phân li nước .
D. Diệp lục hấp thu ánh sáng trở thành trạng thái kích động
Câu 30: Một loài thực vật có 2n = 14. Khi quan sát tế bào của một s thể trong quần thể thu được kết
quả sau:
thể
Cặp nhiễm sắc thể
Cặp 1
Cặp 2
Cặp 3
Cặp 4
Cặp 5
Cặp 6
Cặp 7
thể 1
2
2
3
3
2
2
2
thể 2
1
2
2
2
2
2
2
thể 3
2
2
2
2
2
2
2
thể 4
3
3
3
3
3
3
3
Trong các phát biểu sau số nhận định đúng?
(1) thể 1: thể ba kép (2n+1+1) 2 cặp đều thừa 1 NST.
(2) thể 2: thể một (2n - 1) có 1 cặp thiếu 1 NST.
(3) thể 3: thể lưỡng bội bình thường (2n)
(4) thể 4: thể tam bội (3n)
A. 4 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 31: Gi sử Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10. Xét 5 cặp
gen A, a; B, b; D, D; E,E; G,g; nằm trên 5 cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng các
alen trội trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các
cặp nhiễm sắc thể các thể ba này đều sức sống khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các
dạng đột biến khác. Theo lí thuyết, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. loài này tối đa 189 loại kiểu gen.
II. loài này, các cây mang kiểu hình trội về cả 5 tính trạng có tối đa 60 loại kiểu gen.
III. loài này, các thể ba tối đa 162 loại kiểu gen.
IV. loài này, các cây mang kiểu hình lặn về 2 trong 5 tính trạng tối đa 27 loại kiểu gen.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1
Câu 32: Một loài thực vật bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Cặp nhiễm sắc thể số 2 bị đột biến mất đoạn một
chiếc; cặp nhiễm sắc thể số 3 bị đột biến đảo đoạn một chiếc; cặp nhiễm sắc thể số 4 bị đột biến chuyển
đoạn một chiếc; cặp nhiễm sắc thể còn lại bình thường. Trong tổng số giao tử được sinh ra, giao tử chứa
một đột biến mất đoạn một đột biến đảo đoạn chiếm tỉ lệ
A. 3/4. B. 1/4. C. 1/2. D. 1/8.
Câu 33: Cho phép lai P: AaBbDdEEFf x AaBbDdEeff. Các cặp alen phân li độc lập trong quá trình phát
sinh giao tử, không phát sinh đột biến mới. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen mang 3 alen trội thế hệ
con (F
1
) là:
A. 30/256 B. 28/256 C. 21/256 D. 27/64
Câu 34: Qua trình giảm phân bình thường của một cây lưỡng bội (cây B), xảy ra trao đổi chéo tại một
điểm trên cặp NST số 2 số 3 đã tạo ra tối đa 512 loại giao tử. Quan sát quá trình phân bào của một tế
bào (tế bào M) của một cây (cây A) cùng loài với cây B, người ta phát hiện trong tế bào M 16 NST
đơn chia thành 2 nhóm đều nhau, mỗi nhóm đang phân li về một cực của tế bào. Cho biết không phát sinh

Đề thi thử năm 2019 môn Sinh học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 411
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm