Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học Sở GD&ĐT Hải Phòng

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học Sở GD&ĐT Hải Phòng. Qua việc tham khảo đề thi thử các bạn học sinh sẽ được làm quen với cấu trúc đề, rèn thêm khả năng làm bài tập Hóa học của mình, từ đó giúp ích cho các bạn trong quá trình luyện thi THPT. Chúc các bạn thành công!

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 2) Có hướng dẫn giải chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 1) Có hướng dẫn giải chi tiết

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KÌ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
(40 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Chọn phát biểu sai

A. Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.
B. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
C. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit, bazơ
D. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím.

Câu 2: Metyl amin tác dụng với

A. NaCl B. HCl C. NaOH D. K

Câu 3: Công thức của etylaxetat là

A. CH3COOC2H5 B. CH3COOCH3
C. C2H5COOCH3 D. HCOOCH3

Câu 4: Chất nào sau đây là este

A. CH3COOCH3 B. CH3-NH2
C. H2N-CH(CH3)-COOH D. C6H5NH3Cl

Câu 5: Số đồng phân cấu tạo của C3H9N là

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 6: Cấu hình electron của Cr (Z = 24) ở trạng thái cơ bản là

A. [Ar] 3d6 B. [Ar] 4s13d5
C. [Ar] 3d54s1 D. [Ar] 3d44s2

Câu 7: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

A. W B. Ag C. Cr D. Hg

Câu 8: Polime được tạo ra từ phản ứng trùng ngưng là

A. cao su Buna B. PVC
C. PE D. tơ nilon-6,6

Câu 9: Fe tác dụng với chất nào sau đây thu được muối Fe(III) (điều kiện thích hợp)?

A. dung dịch HCl B. S (t0) C. dung dịch CuSO4 D. Cl2

Câu 10: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch FeCl3, không tác dụng với dung dịch HCl

A. Cu B. Ag C. Al D. Fe

Câu 11: Cho các phát biểu sau

1. Gang là hợp kim của Fe và C trong đó C chiếm 2 - 5 % khối lượng và một lượng nhỏ các nguyên tố Si, Mn, S......
2. Gang trắng dùng để luyện thép
3. Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng cromit
4. Điều chế các kim loại kiềm bằng phương pháp điện phân dung dịch muối halogenua tương ứng
5.Thành phần chính của quặng manhetit là Fe3O4

Các phát biểu đúng là

A. 1, 3, 5 B. 2, 4, 5 C. 1, 2, 3 D. 1, 2, 5

Câu 12: Chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu

A. H2SO4 B. Na2CO3 C. AgNO3 D. BaCl2

Câu 13: Dãy các chất gây nghiện là

A. amphetanin, cafein, cocain B. seduxen, cafein, glucozơ
C. nicotin, rượu, vitamin A D. vitamin C, cafein, cocain

Câu 14: Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. BaSO4 và BaCrO4 hầu như không tan trong nước.
B. SO3 và CrO3 đều là oxit axit.
C. Al2O3 và CrO đều là oxit lưỡng tính.
D. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và có tính khử.

Câu 15: Trong các polime sau, polime nào có cấu trúc không gian?

A. Cao su lưu hóa B. Tơ nilon-7
C. Amilopectin D. Xenlulozơ

Câu 16: Ứng dụng nào sau đây sai

A. Na dùng làm tế bào quang điện
B. Na, K dùng chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp
C. Hợp kim Li dùng trong kỹ thuật hàng không
D. NaOH dùng để nấu xà phòng, tơ nhân tạo...

Câu 17: Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 chất rắn sau: Fe, Al2O3, Al dùng hóa chất nào sau đây

A. Dung dịch NaCl B. H2O
C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch HCl

Câu 18: Chất nào sau đây không tác dụng với Cu(OH)2?

A. Glucozơ B. Ala-Gly -Ala
C. Saccarozơ D. Xenlulozơ

Câu 19: Cho các chất sau: K2Cr2O7, Na2CO3, Fe3O4, FeCl2, Cu, AgNO3, Fe(NO3)2, Al(OH)3. Số chất tác dụng với dung dịch HCl là (điều kiện thích hợp)

A. 4. B. 6. C. 5. D. 7.

Câu 20: Hòa tan hết 4,68 gam K vào H2O thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,688 B. 1,344 C. 2,24 D. 5,376

Câu 21: Cho chuyển hóa sau:

Tinh bột Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa học

Chọn phát biểu đúng

A. Z tác dụng được với phenol B. T là etylaxetat
C. T là C2H5COOC2H5 D. Y, Z đều tác dụng với Na, dung dịch NaOH

Câu 22: Cho các phát biểu sau

1. Nước Brom có thể dùng để phân biệt được glucozơ và fructozơ
2. Thủy phân hoàn toàn saccarozơ và tinh bột đều thu được một loại monoaccarit
3. Sobitol là sản phẩm của phản ứng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3
4. Fructozơ, glucozơ, saccarozơ đều tham gia phản ứng tráng gương.
5. Glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực trong y học

Số phát biểu đúng là:

A. 4 B. 2 C. 3 D. 5

Câu 23: Hòa tan hết 14,5 gam hỗn hợp Zn, Fe, Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 0,6 gam H2. Khối lượng muối thu được là

A. 43,3 gam B. 43,6 gam
C. 44,5 gam D. 72,7 gam

Câu 24: Cho các chất Ala-Gly, phenylamoniclorua, anilin, glucozơ, lysin, poli etilen, tơ nilon-6,6. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH (điều kiện thích hợp) là:

A. 5 B. 7 C. 4 D. 6

Câu 25: Lên men 60 gam glucozơ, toàn lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong dư thu được 50 gam kết tủa. Hiệu suất quá trình lên men là

A. 67,5%. B. 75% C. 60% D. 54%

Câu 26: Cho 6,72 gam Fe tác dụng hết với 800 ml dung dịch HNO3 0,5M thu được dung dịch X, khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối có trong X là

A. 26,56 gam B. 24,2 gam
C. 25,32 gam D. 29,04 gam

Câu 27: Hòa tan hoàn toàn 34,1 gam hỗn hợp gồm CuSO4 và KCl vào H2O thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X (với điện cực trơ, có màng ngăn), cường độ dòng điện bằng 3A đến khi 2 điện cực đều có khí thoát ra thấy hết t giây. Dung dịch sau điện phân có thể hòa tan tối đa 0,8 gam MgO. Giá trị của t là

A. 7720 B. 1287 C. 5790 D. 9764

Câu 28: Đem thủy phân hoàn toàn 32,55 gam một tripeptit Ala- Ala-Gly trong dung dịch HCl, sau phản ứng đem cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 54,375 gam. B. 48,9 gam.
C. 37,95 gam. D. 40,65 gam.

Câu 29: Cho 6,48 gam kim loại X tác dụng với O2 thu được 11,28 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít khí H2 (khí đo ở đktc). Kim loại X là

A. Zn B. Mg C. Al D. Fe

Câu 30: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Al và Na có tỉ lệ số mol là 1:2 vào H2O dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 11,2 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch Z. Cho từ từ đến hết 800 ml dung dịch HCl 0,65M vào Z thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 37,44 B. 6,24 C. 7,8 D. 12,48

Câu 31: Cho 0,1 mol một aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch HCl 3,65%, sau phản ứng hoàn toàn thu được 21,9 gam muối. Công thức của X là

A. H2NC3H6COOH. B. H2NC3H5(COOH)2
C. (H2N)2C5H9COOH D. (H2N)2C2H3COOH.

Câu 32: Cho từ từ CO2 vào 200 ml dung dịch gồm NaOH x M, Ba(OH)2 0,6M, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa học

Giá trị của x là:

A. 1,1 B. 1,7 C. 0,7 D. 0,1

Câu 33: Đun nóng hoàn toàn 18 gam glucozơ với dung dịch AgNO3 dư trong dung dịch NH3. Khối lượng Ag thu được sau khi phản ứng kết thúc là

A. 5,4 gam B. 10,8 gam
C. 21,6 gam D. 24 gam

Câu 34: Nung nóng 4,46 gam hỗn hợp X gồm Cu, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 5,42 gam hỗn hợp Y. Hoà tan hết Y bằng dung dịch HNO3 9,45% vừa đủ thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và m gam dung dịch Z. Giá trị của m là

A. 245,42 B. 240 C. 243,62 D. 242,66

Câu 35: Cho 10,56 gam một este đơn chức mạch hở tác dụng vừa đủ với 120 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được 8,16 gam muối. Công thức cấu tạo của este là

A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5.
C. CH3COOC2H5. D. HCOOC3H7

Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 17,64 gam một triglixerit X bằng O2 dư thu được 25,536 lít CO2 (đktc) và 18,36 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,01 mol X bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 3,06 gam natri stearat và m gam muối natri của một axit béo Y. Giá trị của m là

A. 3,06 B. 5,56 C. 6,04 D. 6,12

Câu 37: Cho từ từ đến hết 250 ml dung dịch B gồm NaHCO3 1M và K2CO3 1M vào 120 ml dung dịch A chứa H2SO4 1M và HCl 1M, thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m và V lần lượt là

A. 49,25 gam và 3,360 lit. B. 9,85 gam và 3,360 lit.
C. 76,83 gam và 2,464 lit. D. 79,18 gam và 5,376 lit.

Câu 38: Hợp chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 8,28 gam X tác dụng tối đa với dung dịch chứa a mol NaOH thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 13,32 gam chất rắn khan Z và phần hơi chỉ có H2O. Nung nóng Z trong O2 dư thu được 9,54 gam Na2CO3 và 7,392 lít CO2, 2,7 gam H2O (khí đo ở đktc, các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Cho các kết luận sau:

1. X chỉ có 1 công thức cấu tạo
2. Khối lượng muối có phân tử khối lớn hơn trong Z là 18,48 gam
3. Trong X nguyên tố O chiếm 26,23% theo khối lượng
4. X là hợp chất hữu cơ tạp chức
5. X tham gia phản ứng tráng gương

Số kết luận sai là

A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 39: Hòa tan hết 34,14 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe(NO3)2, Fe2O3 vào dung dịch chứa 1,62 mol KHSO4. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa muối sunfat trung hòa và 4,48 lít hỗn hợp khí Z gồm 2 khí không màu, không hóa nâu trong không khí có tỉ lệ số mol là 2:3 (khí đo ở đktc). Tỉ khối Z so với H2 bằng 9,4. Khối lượng của Al trong X có giá trị gần nhất là

A. 8 gam. B. 11gam.
C. 16 gam. D. 13 gam.

Câu 40: Cho hỗn hợp X gồm một tetrapeptit và một tripeptit. Để thủy phân hoàn toàn 50,36 gam X cần dung dịch chứa 0,76 mol NaOH, sau phản ứng hoàn toàn cô cạn thu được 76,8 gam hỗn hợp muối chỉ gồm a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol X bằng O2 dư thu được m gam CO2. Giá trị của m là

A. 76,56 B. 16,72 C. 38,28 D. 19,14

----------- HẾT ----------

Đánh giá bài viết
1 2.708
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm