Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Hà Nội CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi thử đại học 2017 môn Tiếng Anh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Hà Nội CÓ ĐÁP ÁN là đề thi chúng tôi sưu tầm nhằm giúp các bạn thí sinh có dịp thử sức với các đề thi thử để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm cho kỳ thi tới. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập các đề thi thử này sẽ hữu ích đối với các bạn thí sinh.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2016 - 2017 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Ngân hàng đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Tiếng Anh

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh trường THPT Chu Văn An, Yên Bái CÓ ĐÁP ÁN (16 đề)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh trường THPT Trần Nhật Duật, Yên Bái CÓ ĐÁP ÁN (1)

Để đạt điểm cao trong kỳ thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh, mời các bạn luyện tập với nhiều đề thi hay, chất lượng có trong THƯ VIỆN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2017 của VnDoc.com

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Hà Nội mã 017

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2017 - Sở GD Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Hà Nội mã 017

Họ, tên thí sinh:...................................................................................... Số báo danh: .........................

MULTIPLE CHOICE

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. contributed B. needed C. developed D. eradicated

Question 2: A. threaten B. breathe C. healthy D. earth

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 3: A. document B. business C. mosquito D. literature

Question 4: A. engineer B. cigarette C. preference D. magazine

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 5: She intended to quit her job to stay at home and look into her sick mother.

A. to quit B. to C. at D. into

Question 6: Building thousands of years ago, the ancient palace is popular with modern tourists.

A. Building B. ago C. the ancient D. popular with

Question 7: Engineering is a profession who puts scientific knowledge to practical use.

A. Engineering B. who C. scientific D. to

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Question 22: You should be well-advised to have the appropriate vaccinations before you go abroad.

A. preventive B. compulsory C. healthy D. suitable

Question 23: My cousin tends to look on the bright side in any circumstance.

A. be smart B. be pessimistic C. be confident D. be optimistic

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Question 24: She was brought up in a well-off family. She can't understand the problems we are facing.

A. wealthy B. poor C. broke D. kind

Question 25: She was unhappy that she lost contact with a lot of her old friends when she went abroad to study.

A. got in touch with B. put in charge of C. lost control of D. made room for

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 26: The weather was so terrible that we spent the whole day indoors.

A.It was such terrible weather that we spent the whole day indoors.

B.The weather wasn't terrible enough for us to spend the whole day indoors.

C.The weather was too terrible for us to spend the whole day indoors.

D.The weather was too terrible that we spent the whole day indoors.

Question 27: Emily couldn't move the table even though she tried hard.

A.Emily couldn't move the table as she didn't try hard.

B.Emily couldn't move the table despite her effort.

C.Try as hard as she might, Emily shouldn't move the table.

D.Emily tried hard, and she shouldn't move the table.

Question 28: I have never read such a romantic stories like this before.

A.The story is so romantic that I have read it many times.

B.This story is not as romantic as those I had read before.

C.I have never read many romatic stories like this before.

D.This is the most romantic story that I've ever read.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 29: She tried very hard to pass the driving test. She could hardly pass it.

A.Although she didn't try hard to pass the driving test, she could pass it.

B.Despite being able to pass the driving test, she didn't pass it.

C.She tried very hard, so she passed the driving test satisfactorily.

D.No matter how hard she tried, she could hardly pass the driving test.

Question 30: He spent all his money. He even borrowed some from me.

A.Not only did he spend all his money but also borrowed some from me.

B.Hardly had he borrowed some money from me, he spent it all.

C.Not only did he spend all his money but he borrowed some from me.

D.As soon as he borrowed some money from me, he spent it all.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Some years ago, my daughter was studying English at a university on the south coast. One evening she phoned to tell me that what she really wanted to do was looking (31) the world, so she was looking into the possibility of working in another country. She had seen several (32) in the newspaper for student teachers of English abroad, and she was interested in one in Italy, which she was desperate to visit. She decided that this would be a good way to achieve her ambition, so she was writing to apply for the job. The reply took a long time to arrive, but eventually she received a letter asking if she would go for an interview in London the following week. She was so excited that she immediately got in touch with the school owner and agreed to attend the interview. She was determined that nothing would prevent her (33) doing what she had set out to do. A few days before the interview she had a very strange dream in which she gave birth to a beautiful baby. She was a little nervous and (34) about the dream and phoned to ask me what I thought it might mean. As I knew something about dreams, I was able to assure her that it only symbolized her (35) to do well in the interview.

LỊCH THI THỬ THPT QUỐC GIA TẠI HÀ NỘI?

Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản hướng dẫn thực hiện kiểm tra khảo sát đối với học sinh lớp 12. Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 thi thử THPT quốc gia.

Ngày 24/2, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn gửi các trường THPT trên địa bàn. Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 thi thử THPT quốc gia. Thời gian thi thử THPT quốc gia Theo đó, mỗi học sinh làm 4 bài kiểm tra: 3 bài bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một bài kiểm tra tự chọn Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Học sinh theo chương trình GDTX cấp THPT dự thi 3 bài, trong đó 2 bài bắt buộc là Toán, Ngữ văn, một bài tự chọn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận, các bài còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Đối với các môn Ngoại ngữ khác: Hiệu trưởng các trường THPT căn cứ vào tình hình thực tế của trường, giao cho giáo viên bộ môn tiến hành kiểm tra khảo sát đảm bảo phù hợp với nội dung hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT.

Đề thi đại học năm 2017 môn Tiếng Anh

Không lấy điểm thi thử vào điểm kiểm tra định kỳ

Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra khảo sát theo nội dung chương trình quy định, bám sát cấu trúc, mức độ đề thi của kì thi THPT quốc gia. Phạm vi kiến thức kiểm tra khảo sát theo Kế hoạch dạy học tính đến hết ngày 11/3/2017.

Mặt khác, Sở GD&ĐT Hà Nội không bắt buộc phải lấy điểm kiểm tra khảo sát. Tùy theo điều kiện của từng trường, trung tâm có thể sử dụng kết quả khảo sát làm điểm kiểm tra thường xuyên; tuyệt đối không được lấy vào điểm kiểm tra định kỳ theo quy định.

Sở GD&ĐT sẽ thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện sao in đề, coi, chấm kiểm tra khảo sát tại các Cụm trường THPT; tổ chức chấm thẩm định xác suất một số Cụm trường THPT.

Đánh giá bài viết
8 14.760
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm