Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc

Mã đề 421 Trang 1/4
S GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯNG THPT NGUYN VIT XUÂN
thi có 04 trang)
ĐỀ KHO SÁT CHT LƯNG LẦN 3 NĂM HC 2022-2023
MÔN: GIÁO DC CÔNG DÂN 12
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thời gian phát đề
Câu 81. Theo quy định ca pháp lut, công dân vi phm nguyên tc bu c đại biu Hội đồng nhân dân các
cp khi thc hiện hành vi nào sau đây?
A. Tham kho lí lch trích ngang của đại biu. B. Giám sát quy trình niêm phong hòm phiếu.
C. Tìm hiu danh sách các ng c viên. D. Sao chép ni dung phiếu bu c của người khác.
Câu 82. Công dân có th viết bài gửi đăng báo, bày t ý kiến ca mình v ch trương, chính sách và pháp
lut của Nhà nước là thc hin quyn t do cơ bản nào dưới đây?
A. Quyn khiếu ni. B. Quyn ng c, bu c.
C. Quyn t cáo. D. Quyn t do ngôn lun.
Câu 83. Bình đẳng gia các dân tộc trên lĩnh vực văn hóa thể hin vic các dân tc trong cng đồng dân
tc Việt Nam đều được
A. d ngày hội đoàn kết. B. góp ý kiến với đại biu quc hi .
C. nhn h tr hc tp D. ng c đại biu hội đồng nhân dân.
Câu 84. Theo quy định ca pháp lut, vic kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín ca cá nhân ch được thc
hin khi có quyết định ca ch th nào sau đây?
A. Ban giám đốc công ty. B. Cơ quan truyền thông báo chí.
C. Ban quản lí khu dân cư. D. Cơ quan nhà nước có thm quyn.
Câu 85. Theo quy định ca pháp lut, công dân vi phm quyn bt kh xâm phm v thân th của người
khác khi t ý thc hiện hành vi nào sau đây?
A. Gây ra thương tích. B. Khng chế, bt và giam gi.
C. Thường xuyên bo hành. D. Lừa đảo, chiếm đoạt tài sn.
Câu 86. Theo quy định ca pháp luật, công dân đ nghnhân có thm quyn xem xét li quyết định x
pht hành vi vi phm Luật Giao thông đường b đối vi mình là s dng quyn nào sau đây?
A. Phán quyết. B. Khiếu ni. C. T cáo. D. Truy t.
Câu 87. Theo quy định ca pháp luật, người dân bàn bc và quyết đnh việc đóng góp xây dng các công
trình phúc li công cng địa phương thực hin quyn tham gia quản lí nhà nước xã hi phm vi
nào sau đây?
A. Toàn quc. B. Trung ương. C. C nuc. D. Cơ sở.
Câu 88. Bc xúc v vic anh B chen ngang, không xếp hàng ch đến lượt để vào mua vé xem bóng đá,
anh T ln tiếng quát tháo và xúc phm anh B khiến hai bên xy ra xô xát. Do có nhiều người đó nên anh
B gọi điện cho bạn mình là anh K đến ri hai anh khng chế ép anh T lên xe máy ch đến một khu đất
trng gần đó tiếp tc gây g và đánh anh T gãy tay. Vì bị đánh phải bó bt không th đi làm, anh T thuê
anh G bt cóc cháu H là con gái anh B mi 4 tuổi khi đang chơi trên vỉa hè. Sau khi được anh G giao
cháu H, anh T giam cháu trong phòng riêng nhà mình và gọi điện cho ch M v anh B tng tin. Nghe
trong điện thoi thy tiếng anh T liên tục quát tháo và đánh làm cháu H khóc thét vì sợ hãi, ch M ghi âm
li và làm bng chng t cáo với cơ quan chức năng. Những ai sau đây đồng thi vi phm v quyn bt
kh xâm phm v thân th và quyền được pháp lut bo h v tính mng, sc khe ca công dân?
A. Anh T và anh G. B. Anh K và anh G.
C. Anh G, anh T và anh B. D. Anh B, anh K và anh T.
Câu 89. Theo quy định ca pháp lut, khi muốn đề ngh sửa đổi ni dung trong hợp đồng lao động, công
dân cần căn cứ vào nguyên tc nào duới đây trong hợp đồng lao động ?
A. T do, t nguyn, bình đẳng. B. T do ngôn lun.
C. T do, công bng, dân ch. D. T do thc hin hợp đồng.
Câu 90. Việc cơ quan nhà nước có thm quyn ra quyết định khi t b can và bt tạm giam đối vi anh
V là lao động t do và anh M là ch cơ sở cm c tài sn v hành vi t chức đánh bạc dưới hình thc cá
độ bóng đá là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp lut?
A. Tính bám sát thc tin B. Tính quy phm, ph biến
C. Tính xác định cht ch v mt hình thc D. Tính quyn lc bt buc chung
Câu 91. Theo yêu cu ca quy lut giá trị, người sn xut kinh doanh vn dng tốt tác động kích thích lc
ng sn xut phát trin khi thc hiện hành vi nào dưới đây?
Mã đề 421
Mã đề 421 Trang 2/4
A. Tiết kim chi phí sn xut. B. Phân phi lại tư liệu sn xut.
C. Thông tin cung cu hàng hóa. D. Thời gian lao động xã hi
Câu 92. Mt trong nhng ni dung ca pháp lut v quyn t do kinh doanh, công dân quyn kinh doanh
A. bt c ngành ngh nào theo s thích ca mình.
B. vào bt c thi gian nào trong ngày.
C. bt c trung tâm thương mại hay địa điểm khác.
D. nhng ngành ngh mà pháp lut không cm.
Câu 93. Đặc trưng nào dưới đây của pháp lut làm nên giá tr công bằng, bình đẳng ca pháp lut?
A. Tính xác định cht ch v mt hình thc B. Tính quy phm ph biến
C. Tình quyn lc ph biến D. Tính quyn lc, bt buc chung
Câu 94. Gia đình ông Q b Ch tch UBND ra quyết định phá d công trình đang y dng hp pháp
trên diện tích đất nhàớc giao. Căn cứ vào các quy định ca pháp luật, ông Q đã làm đơn khiếu ni lên
thanh tra Huyện và đã được gii quyết, tiếp tc công vic xây dựng. Trong trường hp này pháp luật đã thể
hiện vai trò gì đối vi công dân?
A. Là công c để nhân dân đấu tranh với người vi phm.
B. Là công c để bo v trt t an toàn giao thông.
C. Là phương tiện để nhà nước trng tr k phm ti.
D. Là phương tiện để bo v quyn và li ích hp pháp.
Câu 95. Công dân không vi phm quyền được pháp lut bo h v tính mng, sc khe của người khác
khi thc hiện hành vi nào sau đây?
A. ng bc, uy hiếp tinh thn. B. Hung hãn, làm chết người.
C. Khng chế, giam gi b can. D. Đe dọa, đánh gây thương tích.
Câu 96. Ch N anh M cùng làm Phó trưởng phòng kế toán tại Ngân hàng X, trong đó chị N ph trách
vic ct tin vào kho qu, còn anh M ph trách kim soát giao dịch. Do đã quá hn tr n s tin 2 t
đồng vay ca anh G, anh M tha thuận và được ch N giúp đỡ bng cách vào kho rút 2 t đồng t ngân qu.
Sau đó, chị N đã đưa số tin trên cho bạn mình là anh K để nh anh K chuyn tin vào tài khon ca anh
M. Sau mt thi gian, không thy anh M hoàn tr s tiền như đã thỏa thun, ch N đã làm đơn t o đến
cơ quan chức năng. Chị N và anh M cùng phi chu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?
A. K lut và dân s. B. Hình s và k lut.
C. Dân s và hình s. D. Hành chính và k lut.
Câu 97. Bt ngun t xã hi, do các thành viên ca xã hi thc hin, vì s phát trin ca hi phn ánh
bn chất nào dưới đây của pháp lut ?
A. Giai cp. B. Bt buc chung C. Nhân văn D. Xã hi.
Câu 98. Trung tâm kim soát bnh tt (CDC) tnh X có ông T là giám đốc, bà N là trưởng khoa xét
nghim, bà H là kế toán trưởng, anh B là nhân viên kế toán và ch G là nhân viên nhà kho. Ông T, bà H
và bà N đã cùng nhận 770 triệu đồng t ông Q giám đốc công ty c phn Z rồi đồng ý để công ty này
cung ng toàn b vt tư y tế, sinh phm và Kit xét nghim Covid-19 cho CDC tỉnh này mà không qua đấu
thầu. Sau đó, ông T chỉ đạo anh B làm gi h sơ đấu thu cho công ty Z mc dù anh không muốn. Để hp
thc hóa h sơ chứng từ, ông T thuê anh K là người môi gii, kết ni, tha thun với ông P là giám đốc
công ty tư nhân Y cũng chuyên cung cấp vật tư y tế nhưng chỉ hoàn thin h sơ. Chị G phát hin s vic
trên nên đã tố cáo với cơ quan chức năng. Những ai sau đây vừa phi chu trách nhim hình s va phi
chu trách nhim k lut?
A. Ông T, bà N và ông Q. B. Ông T, bà N, bà H và anh K
C. Ông T, bà N và bà H. D. Ông Q, bà N, anh K và ông P.
Câu 99. Pháp lut là h thng các quy tc x s chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thc hin
A. ý thc t nguyn. B. thói quen vùng min.
C. dư luận xã hi. D. quyn lực nhà nước.
Câu 100. Anh K và ch P cùng làm mt loi công việc trong cơ quan, nhưng do có trình độ chuyên môn tt
hơn nên anh K được ông H là th trưởng cơ quan cử đi tập hun nước ngoài và tr lương cao hơn chị P.
Ông H đã thực hiện đúng nội dung bình đẳng
A. giữa lao động nam và lao động n. B. giữa lao động thông qua tìm vic làm.
C. trong thc hin quyền lao động. D. trong giao kết hợp đồng lao động.
Câu 101. Vi phm hành chính là hành vi vi phm pháp lut có mức độ nguy him cho xã hi thấp hơn tội
phm, xâm phm các
A. quy chế ni b công ty tư nhân. B. quy ước hoạt động cộng đồng.
Mã đề 421 Trang 3/4
C. quy tc quản lý nhà nước. D. quy trình phân phi sn phm.
Câu 102. Trong cuc hp tng kết xây dng nông thôn mi thôn X, vì b ông L trưởng thôn, phản đối vic
công khai các khoản thu chi trong năm, ông A một người dân trong thôn đã có những li l xúc
phm, bịa đặt ông L có hành vi tham nhũng nên b H bí thư chi bộ mi ra khi cuc hp. Vn có mâu
thun t trước vi H, ông A đã thuê anh Y ném chất bn vào nhà H viết bài xuyên tc H
quan h bt chính vi ông L lên mng xã hi khiến uy tín ca H b gim sút. Ông A không vi phm
quyền nào dưới đây?
A. Bo h v danh d và nhân phm. B. Bo h v tài sn ca công dân
C. T do ngôn lun. D. Tham gia quản lý nhà nước và xã hi.
Câu 103. c chị S, P, H là nhân viên phòng thiết kế của công ty thời trang G. Thấy chị H nhận được nhiều
đơn hàng với số lượng lớn, liên tục được bà Q giám đốc khen thưởng, chị S bực tức nên đã sao chép mẫu
thiết kế của công ty đem bán. Do doanh số của công ty trong tháng đột ngột bị giảm sút, bà Q đã quyết định
cắt toàn bộ tiền làm thêm giờ của nhân viên phòng thiết kế. Một lần tình phát hiện anh N là nhân viên
công ty T, đối thủ cạnh tranh của công ty G đến đón chị S, chị P đã báo cho Q biết. Nghi ngờ chị S thông
đồng với anh N làm lộ bí mật kinh doanh, bà Q đã ra quyết định điều chuyển chị S xuống bộ phận bảo vệ.
Khi kiểm tra lô hàng chuẩn bị phân phối cho khách hàng, chị H phát hiện rất nhiều hàng giả được gắn tem
mác của công ty nên đã báo lại với anh K trưởng phòng. Biết bà Q cố ý kinh doanh hàng giả nhằm thu lợi
bất chính, anh K yêu cầu bà Q đưa mình số tiền 200 triệu đồng, nếu không anh K sẽ báo lên cơ quan chức
năng. Lập tức, bà Q thuê anh M làm nghề tự do đến nhà uy hiếp vợ con anh K và ra quyết định sa thải anh
K. Những ai sau đây có thể vừa được thực hiện quyền khiếu nại vừa được thực hiện quyền tố cáo?
A. Anh K, chị P và chị S. B. Chị H và anh K.
C. Chị H, chị P và chị S. D. Anh K, chị S và chị H.
Câu 104. Bắt người khi căn c cho rằng người đó đang chuẩn b thc hin ti phm rt nghiêm trng
hoc ti phạm đặc bit nghiêm trọng là thuộc bắt người
A. trong trường hợp cần thiết. B. đang bị truy nã.
C. phạm tội quả tang. D. trong trường hợp khẩn cấp.
Câu 105. Theo quy định ca pháp lut, công dân
thc hin quyn t cáo khi phát hiện công an đang thực hiện hành vi nào sau đây?
A. T chc truy bt ti phm. B. Tham gia hoạt động tôn giáo.
C. Bí mt theo dõi nghi can. D. Yêu cu nộp phí trái quy định.
Câu 106. Trong thi hn 24h gi, k t khi khám xong ch của công dân, người ra lnh khám phi thông
báo bằng văn bản cho cơ quan cùng cấp nào?
A. Toà án nhân dân. B. Vin Kim sát. C. Cơ quan Tư pháp. D. Cơ quan Công an.
Câu 107. Cho rằng bác S đã b mc con mình trong lúc nguy cấp, L đã làm đơn t cáo S vi lý do ba
đặt, rằng S đã nhận nhiu tin hi l ca mình. Thy vy, bn của S là G và X đã nhờ A đến dàn xếp vi L
nhưng không đưc. Do thiếu kim chế n A đã đánh L bị thương phải nhp vin, chng kiến cnh lúc
xát đó, chị Q lin quay phim và tung lên mng vi nội dung bác sĩ S thuê người đánh chồng mình nhm h
uy tín ca S. V chồng L đã vi phạm ni dung quyền nào sau đây?
A. Quyền được đảm bo an toàn bí mật thư tín. B. Quyền được bo h v sc khe, tính mng.
C. Quyn t do ngôn lun D. Quyền được bo h v danh d, nhân phm.
Câu 108. Trong sn xuất và lưu thông hàng hóa, việc làm nào sau đây của các ch th kinh doanh th hin
mt hn chế ca cnh tranh?
A. Điu chnh kế hoch bán hàng. B. Loi b nhng máy móc lc hu.
C. Thay đổi chiến lược kinh doanh. D. Đầu cơ gây rối lon th trường.
Câu 109. Sau khi cùng tt nghiệp đại hc, anh H v quê nhà và được chính quyn thành ph h tr kĩ thuật
phát trin mô hình nuôi cy đông trùng hạ thảo; anh Lngười dân tc thiu s được ngân hàng chính sách
cho vay vn vi lãi suất ưu đãi để xây dng mô hình Homestay ti bản làng nơi anh sinh sống nhm phát
trin du lch. Sau 5 năm, sản phẩm đông trùng hạ tho của anh H đã được xut khu; anh L kinh doanh n
định trúng c đại biu Hội đồng nhân dân cấp xã. Anh H và anh L cùng được hưởng quyền bình đẳng
gia các dân tc phương diện nào sau đây?
A. Xã hội và văn hóa. B. Khoa hc và công ngh.
C. Giáo dc và kinh tế. D. Chính tr và xã hi.
Câu 110. Để tìm bng chng v vic anh K che giấu người nhp cảnh trái phép, anh P là trưởng thôn đã
mật đến nhà anh K điều tra. Phát hiện anh P đang lục soát tại khu đ xe ca nhà mình, anh K v đã
khng chế và nhốt anh P trong phòng. Để tránh việc anh P báo cho người nhà, anh K đã thu giữ điện thoi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn GDCD lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn GDCD.

Đánh giá bài viết
1 104
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

    Xem thêm