Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 1 trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh

Mã đề 101 Trang 1/4
S GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BC NINH
TRƯỜNG THPT HÀM LONG
--------------------
thi có _4__ trang)
ĐỀ THI TH LN 1
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: GDCD
Thi gian làm bài: 50 PHÚT
(không k thời gian phát đề)
H và tên: ............................................................................
S báo danh:
.............
Mã đề 101
Câu 1. Hàng hóa có mt trong nhng thuộc tính cơ bản nào sau đây?
A. Lưu trữ. B. Giá trị. C. Cá biệt. D. Bo tn.
Câu 2. Đặc trưng nào của pháp lut là quy tc x s chung, là khuôn mẫu chung, được áp dng nhiu ln,
nhiều nơi, đối vi tt c mọi người trong đời sng xã hi?
A. Tính xác định cht ch v ni dung.
B. Tính quy phm ph biến.
C. Tính quyn lc, bt buc chung.
D. Tính xác định cht ch v hình thc.
Câu 3. Khối lượng hàng hóa, dch v hin trên th trường và chun b đưa ra thị trường trong mt thi
nhất định, tương ng vi mc giá c, kh năng sản xut chi phí sn xuất xác định ni dung ca
khái niệm nào sau đây?
A. Cung. B. Cu. C. Cnh tranh. D. Tích lũy.
Câu 4. Các bạn T, H, M, N cùng thảo luận về các đặc trưng bản của pháp luật. T cho rằng tính quy
phạm phổ biến đã làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật. M đồng ý với T nhưng khi nghe N
nói tính quyền lực bắt buộc chung mới tạo sự công bằng được thì M lại ủng hộ N. H thì phân vân không
hiểu ai nói đúng. Q ngồi cạnh bên nghe được thì cho rằng cả hai đặc trưng đó đều giống nhau. Trường
hợp này ai chưa hiểu đúng về đặc trưng của pháp luật?
A. T, Q H. B. M, N, H Q. C. M N. D. M, N Q
Câu 5. Người sn xut áp dng các biện pháp đổi mi công ngh thc hiện tác động nào sau đây của
quy lut giá tr?
A. Nâng cao thời gian lao động cá bit.
B. Kích thích lực lượng sn xut phát trin.
C. Thay đổi cơ cấu mt hàng.
D. Điu tiết lưu thông hàng hóa.
Câu 6. Quy luật giá trị tác động đến điều tiết và lưu thông hàng hóa thông qua
A. giá trị xã hội cần thiết của hàng hóa.
B. quan hệ cung cầu.
C. giá trị hàng hóa.
D. giá cả trên thị trường.
Câu 7. Mt trong nhng biu hin ca quan h cung - cu Cung cu
A. không ảnh hưởng ti giá c. B. tác động ln nhau.
C. ảnh hưởng ti giá tr. D. tác động ti cnh tranh.
Câu 8. Hiến pháp quy định “Công dân có quyền nghĩa vụ học tập”. Phù hợp với Hiến pháp, Luật Giáo
dục khẳng định quy định chung: “Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ,
nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về hội học tập”. Sự phù hợp của
Luật giáo dục với Hiến pháp thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Quy phạm pháp luật. B. Xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
C. Quy phạm phổ biến. D. Quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 9. Pháp lut mang bn cht giai cp và bn cht
A. chính tr. B. văn hóa. C. kinh tế. D. xã hi.
Câu 10. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện
bằng
A. tính t giác ca nhân dân. B. sc mnh chuyên chính.
C. tim lc tài chính quc gia. D. quyn lực nhà nước.
Mã đề 101 Trang 2/4
Câu 11. Giá c của đồng tiền nước này được tính bằng đồng tin của nước khác gi là
A. t giá hối đoái. B. mnh giá C. ch s hối đoái. D. giá niêm yết.
Câu 12. Anh Q đã thế chấp ngôi nhà mình đang cho ngân hàng để lấy tiền mua sắm thêm trang thiết bị
cho cơ sở Z do anh làm chủ. Anh Q đã vận dụng chức năng nào dưới đây của tiền tệ?
A. Tiền tệ thế giới. B. Kích thích sản xuất.
C. Phương tiện lưu thông. D. Phương tiện cất trữ.
Câu 13. S ganh đua, đấu tranh gia các ch th kinh tế trong sn xut, kinh doanh hàng hóa nhm giành
những điều kin thun lợi để thu được nhiu li nhun là ni dung ca khái niệm nào sau đây?
A. Th trường. B. Cnh tranh. C. Cung. D. Cu.
Câu 14. Yếu t nào dưới đây là căn cứ cơ bản để phân bit các thời đại kinh tế?
A. Tư liệu lao động. B. Đối tượng lao động.
C. Sức lao động. D. Công c lao động.
Câu 15. Tin t không có chức năng nào sau đây?
A. Tin t thế gii. B. Phương tiện lưu thông.
C. Chuyển đổi cơ cấu lao động. D. Thước đo giá trị.
Câu 16. Trên thị trường, cầu về ô tô là 70.000 chiếc các loại. Có 10 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô để
cung ứng cho thị trường. Trong đó, Toyota cung ứng 19340 chiếc, GM Daewoo cung ứng 15245 chiếc,
Ford cung ứng 11789 chiếc, KIA cung ứng 9875 chiếc, Mekong cung ứng 5812 chiếc, Huyndai cung ứng
1125 chiếc. Giả sử không xét đến các yếu tố khác, chỉ xét đơn thuần mối quan hệ cung-cầu và giá cả thị
trường thì điều gì sẽ xảy ra?
A. Giá ô tô giảm xuống B. Giá ô tô biến động
C. Giá ô tô sẽ ổn định. D. Giá ô tô tăng lên
Câu 17. S tăng trưởng kinh tế gn lin với cơ cấu kinh tế hp lí, tiến b
A. công bng xã hi . B. hiệu quả sản xuất.
C. hợp lý hóa sản xuất. D. trao đổi hàng hóa.
Câu 18. Thời gian lao động hao phí để sn xut ra hàng hóa ca từng người được gi là
A. giá tr ca hàng hoá.
B. thời gian lao động xã hi cn thiết.
C. thời gian lao động cá bit.
D. tính có ích ca hàng hoá.
Câu 19. Văn bản đòi hỏi diễn đạt phi chính xác, một nghĩa để công dân hiu và thc hiện đúng pháp luật
là phn ảnh đặc trưng cơ bản nào?
A. Tính xác định cht ch v hình thc.
B. Tính xác định cht ch v ni dung.
C. Tính quy phm ph biến.
D. Tính quyn lc, bt buc chung .
Câu 20. H thng bình cha thuc mt trong các yếu t nào sau đây của quá trình sn xut?
A. Tư liệu lao động. B. Đội ngũ nhân công.
C. Đối tượng sn xut. D. Môi trường t nhiên.
Câu 21. Mt trong những tác đng ca quy lut giá tr đối vi sn xuất và lưu thông hàng hóa là làm cho
năng suất lao động
A. h thp dn. B. giảm đồng lot. C. tăng lên. D. ổn định.
Câu 22. Quá trình sn xut ca ci vt cht là s kết hp ca đối tượng lao động, tư liệu lao động và yếu
t nào dưới đây?
A. H thng bình cha. B. Kết cu h tng.
C. Công c sn xut. D. Sức lao động.
Câu 23. Yếu t nào sau đây giữ vai trò quan trng nhất trong tư liệu lao động?
A. Kết cu h tng. B. H thng bình cha.
C. Mạng lưới giao thông. D. Công c sn xut.
Câu 24. Theo quy lut giá tr, trên th trường việc trao đổi hàng hóa phi da theo nguyên tc nào sau
đây?
A. Trung gian. B. Ngang giá. C. Độc lp. D. Ngu nhiên.
Mã đề 101 Trang 3/4
Câu 25. Hàng hóa là s thng nht ca hai thuc tính giá tr s dng và
A. công dng. B. giá tr. C. chất lượng D. giá c.
Câu 26. Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi?
A. 2m vải = 10kg thóc = 4 giờ. B. 1m vải = 2 giờ.
C. 1m vải = 5kg thóc. D. 1m vải+ 5kg thóc = 2 giờ.
Câu 27. Để sn xuất ra 1 đôi giày, anh A phải mt 2 gi đồng hồ. Nhưng trên thị trường mua bán vi thi
gian là 3 gi đồng h. Vy 3 gi lao động được gi là gì?
A. Thi gian lao động tp th.
B. Thời gian lao động thc tế.
C. Thời gian lao động cá bit.
D. Thi gian lao động xã hi cn thiết.
Câu 28. Luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất là gì?
A. Nghị định. B. Hiến pháp. C. Chỉ thị. D. Thông tư.
Câu 29. Cnh tranh trong sn xuất và lưu thông hàng hóa hình thành từ nguyên nhân nào sau đây?
A. Tn ti nhiu ch s hữu độc lp. B. Thc hiện xóa đói giảm nghèo.
C. Phân chia ngun qu phúc li. D. Hiện tượng khng hong kinh tế.
Câu 30. Hiến pháp quy định “Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập”. Phù hợp với Hiến pháp, Luật
Giáo dục khẳng định quy định chung: “Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam
nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập”. Sự phù hợp của
Luật giáo dục với Hiến pháp thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Quy phạm phổ biến. B. Xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
C. Quy phạm pháp luật. D. Quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 31. Sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố danh mục các bộ sách giáo khoa lớp 6 lớp 2, Giám
đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh H đã văn bản chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh triển khai
công tác lựa chọn sách theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo thể hiện đặc trưng nào dưới
đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính thực tiễn xã hội.
D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
Câu 32. Anh A và anh B sau khi hc xong lớp 12, Hai anh đã cùng đến y ban nhân dân huyn X làm
th tục đăng kí kinh doanh. Anh A muốn đăng kí mở mt của hàng điện t, anh B muốn đăng kí kinh
doanh thuốc tân dược. Xác định anh B chưa đủ điều kiện theo quy định nên anh M cán b phòng tài chính
kinh doanh, ch làm th tục đăng kí và cấp giy chng nhn kinh doanh cho anh A. Điều này th hiện đặc
trưng nào sau đây của pháp lut ?
A. Tính áp đặt cưỡng chế. B. Tính đ cao quyn lc cá nhân.
C. Tính xác định cht ch v ni dung. D. Tính quy phm ph biến
Câu 33. Pháp lut bt buộc đối vi mi cá nhân, t chức, ai cũng phải x s theo, là th hin mt trong
những đặc trưng nào dưới đây của pháp lut ?
A. Tính xã hi. B. Tính quy phm ph biến.
C. Tính dân ch. D. Tính quyn lc, bt buc chung.
Câu 34. Công ty A và công ty B cùng không tuân th các quy định v bo v môi trường trong sn xut
kinh doanh nên đều b x phạt hành chính, điều này th hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp lut?
A. Tính trng pht ca pháp lut. B. Tính nghiêm minh ca pháp lut.
C. Tính giáo dc ca pháp lut. D. Tính quyn lc, bt buc chung
Câu 35. Quy lut giá tr yêu cu sn xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động
A. cá th riêng l. B. ổn định bn vng.
C. xã hi cn thiết. D. thường xuyên biến động.
Câu 36. Giá cả của hàng hóa không bị quyết định bởi yếu tố nào sau đây?
A. Giá trị của tiền tệ. B. Giá trị sử dụng của hàng hóa.
C. Gía trị hàng hóa. D. Quan hệ cung - cầu hàng hóa.
Câu 37. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vai trò của pháp luật?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 1 trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 1 trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng làm đề thi dưới đây nhé.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn GDCD năm 2023 trường Hàm Long

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11A21C31D
2C12A22A32D
3C13B23A33B
4B14D24D34B
5D15C25A35C
6B16B26C36C
7D17A27A37A
8A18A28D38A
9D19D29A39C
10D20A30B40C

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 1 trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 986
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

    Xem thêm