Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

S GD - ĐT THANH HÓA
Trường THPT chuyên Lam Sơn
ĐỀ KSCL TT NGHIP THPT LN 1
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: GDCD
(Đề thi gồm có 04 trang)
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ………………………………Số báo danh: ………… Phòng thi: ……….
Câu 1: Yếu t o sau đây không thuc ni dung ca phát trin kinh tế?
A. Tăng trưng kinh tế. B. Cơ cu kinh tế.
C. Công bng, tiến b xã hi. D. Hnh phúc ca xã hi.
Câu 2: Thi gian lao đng cá bit s to ra yếu t nào sau đây?
A. Giá tr ca hàng hóa. B. Giá tr sử dụng ca hàng hóa.
C. Giá tr cá bit ca hàng hóa. D. Giá tr xã hi ca hàng hóa.
Câu 3: Mt trong nhng tác đng tích cc ca quy lut giá tr đối vi sn xut lưu thông hàng
hóa
A. năng xut lao đng tăng lên. B. t chc đc quyn phát triển.
C. lạm phát xut hiện. D. phân hóa giàu nghèo gia tăng.
Câu 4: Yếu t o sau đây th hin tính cht ca cnh tranh?
A. S ganh đua. B. S giành git.
C. S níu kéo. D. S tranh giành.
Câu 5: Đặc trưng làm nên giá tr công bng, bình đng ca pháp lut là
A. tính quyn lc bt buc chung. B. tính quy phm ph biến.
C. tính cht ch về mt ni dung. D. tính cht ch về mt hình thc.
Câu 6: Các quy phm pháp lut do Nhà nưc ban nh phù hp vi ý chí ca lc ng nào i
đây trong xã hội?
A. Lc lưng doanh nhân và trí thc thành đt trong xã hội.
B. Toàn th nhân dân lao đng mà Nhà nưc là đi diện.
C. Giai cp công nhân cm quyn mà Đng cng sn là đi diện.
D. Giai cp công nhân cm quyn mà Nhà nưc là đi diện.
Câu 7: Câu hi: Pháp lut là ca ai, do ai và vì ai?đề cp đến vn đ nào i đây ca pháp
lut?
A. Vai trò ca pháp lut. B. Nội dung ca pháp lut.
C. Hình thc th hin ca pháp lut. D. Bn cht ca pháp lut.
Câu 8: Hình thc thc hin pháp lut nào i đây không mang tính bt buc đi vi ch th thc
hin?
A. S dụng pháp lut. B. Thi hành pháp lut.
C. Tuân th pháp lut. D. Áp dng pháp lut.
Câu 9: Năng lc trách nhim pháp lý ca công dân không ph thuc vào yếu t nào dưi đây?
A. Tình trng sức khe tâm lý. B. Độ tuổi.
C. Li vi phm ca công dân. D. Năng lc nhn thc, điu khin hành vi.
Câu 10: Ngưi phi chu trách nhim hình s về mi ti phm do mình y ra đ tui theo quy
định ca pháp lut là ngưi đạt đ tui
A. t đủ 14 tui tr lên. B. t đủ 16 tui tr lên.
C. t đủ 18 tui tr lên. D. đủ 18 tui tr lên.
Câu 11: Cơ quan công chc nhà c thm quyn ra quyết đnh x ngưi điu khin phương
tin vi phm nng đ cn khi tham gia giao thông trong dp tết nguyên đán Quý Mão hình thc
thc hin pháp lut nào i đây?
A. Thi hành pháp lut. B. Áp dng pháp lut.
C. Tuân th pháp lut. D. S dụng pháp lut.
Câu 12: Công dân vi phm hành chính trong trưng hp nào sau đây?
A. Kinh doanh hot đng gii trí quá thi gian quy đnh.
Đề chính thức
GC
B. Trông gi xe nhưng làm mt xe ca khách.
C. Ngh vic nhiu ngày không có lý do.
D. C ý đánh ngưi gây thương tích.
Câu 13: Người đủ năng lực trách nhiệm pháp khi thc hin hành vi nào ới đây s vi phm
pháp lut dân s ?
A. T chi cách ly y tế tp trung. B. Công khai lý lch đi biu Quc hội.
C. Giao hàng không đúng tha thuận. D. Hút thuc lá nơi công cng.
Câu 14: Nội dung nào dưi đây thể hiện bình đẳng về trách nhiệm pháp lý của công dân?
A. Mọi công dân bt k độ tui nào vi phm pháp lut đều b x lý như nhau
B. Mọi công dân vi phm quy đnh ca cơ quan, đơn v đều phi chu trách nhim k lut.
C. Bt k công dân nào vi phm pháp lut cũng b x lý theo quy đnh ca pháp lut.
D. Bt k công dân nào do thiếu hiu biết về pháp lut vi phm thì phi chu trách nhim
pháp lý.
Câu 15: Ý kiến nào i đây không đúng khi nói v vic ng quyn và làm nghĩa v ca công
dân trưc pháp lut?
A. Quyn ca công dân không tách ri khi nghĩa vụ.
B. Mc đ sử dụng quyn và nghĩa v ca mi công dân không ging nhau.
C. Trong cùng mt điu kin, công dân đưc hưng quyn và nghĩa v như nhau.
D. Công dân bình đng v quyn và nghĩa v khi đến tui trưng thành.
Câu 16: Công dân t do s dụng sc lao đng ca mình trong vic la chn, tìm kiếm vic làm
th hin ni dung nào v quyn bình đng trong lao đng?
A. Thc hin hp đng lao đng. B. Thc hin quyn lao đng.
C. Thc hin quyn t do lao đng. D. Thc hin công bng trong lao đng.
Câu 17: Theo quy đnh ca pháp lut, nguyên tc nào i đây không áp dng khi thc hin giao
kết hp đng lao đng?
A. Bình đng. B. T nguyện. C. Trc tiếp . D. y quyn.
Câu 18: V chng s dụng thi gian ngh chăm con m theo quy đnh ca pháp lut th hin ni
dung bình đng gia v và chng trong quan h o i đây?
A. Tình cm. B. Trách nhim. C. Nhân thân. D. Xã hi.
Câu 19: Quyền lao động của công dân trở thành quyền thực tế kể từ thời đim nào?
A. Sau khi ký kết hp đng lao đng. B. Sau khi hy ký kết hp đng lao đng.
C. Trưc khi ký kết hp đng lao đng. D. Trưc khi tha thun ký kết hp đng lao đng.
Câu 20: Nhn thy nhu cu các loi hàng hóa phc v cho tết nguyên đán tăng cao nên mt s ca
hàng kinh doanh đã đưa thêm nhiu loi hàng hóa không có tên trong danh mc đăng ký vào đ bán.
Hành vi này ca doanh nghip đã vi phm bình đng trong kinh doanh ni dung nào i đây?
A. Kinh doanh đúng ngành ngh đăng ký. B. T ch trong kinh doanh.
C. M rộng quy mô kinh doanh. D. Ch động la chn ngành, ngh kinh doanh.
Câu 21: Ý kiến nào dưi đây là đúng khi nói v quyn bình đng gia cha m con?
A. Cha, m cn to điu kin tt hơn cho con trai hc tp phát triển.
B. Cha, m cn quan tâm, chăm sóc con đ hơn con nuôi.
C. Cha, m không đưc phân bit đi x với các con.
D. Cha, m có quyn quyết đnh chn ngành hc cho con khi tt nghip THPT.
Câu 22: Nhà c chính sách hc bng ưu tiên con em đng bào dân tc thiu số vào hc
các trưng D bị đại hc, các trưng Đi hc là th hin quyn bình đng về lĩnh vc nào i đây?
A. T do tín ngưng. B. T do phát triển.
C. Kinh tế, chính trị. D. Văn hóa, giáo dc.
Câu 23: Nhng nơi th t tín ngưng, tôn giáo Vit Nam đưc pháp lut
A. bảo vệ. B. bảo hộ. C. tha nhận. D. tôn trng.
Câu 24: Quyn bình đng gia các tôn giáo là cơ s, tin đ quan trng ca khi đi đoàn kết toàn
dân tc th hin điu gì ca quyn bình đng gia các tôn giáo?
A. Khái nim. B. Nội dung. C. Ý nghĩa. D. Chính sách.
Câu 25: Khi nào thì đưc tiến hành bt gi ngưi trong trưng hp khn cp trong các tình hung
i đây?
A. Khi nghi ng ngưi nào đó đang chun b phm tội.
B. Khi thy trên ngưi nào đó có du vết ca ti phm.
C. Khi nghi ng ngưi nào đó có mang theo hàng cm.
D. Khi nghe k lại hành vi ca ngưi nào đó.
Câu 26: Ai có quyn ra lnh bt b can, b cáo đ tm giam khi có căn c chng t bị can, b cáo s
gây khó khăn cho công tác điu tra, truy t, xét x hoc tiếp tc phm ti?
A. Giám đc công ty. B. Th trưng cơ quan đơn vị.
C. Vin kim sát, Tòa án. D. Công an.
Câu 27: Ba đt điu xu, tung tin xu nhm h uy tín ca ngưi khác xâm phm quyn t do
bản nào sau đây ca công dân?
A. Tính mng và sc khe ca công dân. B. Tinh thn ca công dân.
C. Th cht ca công dân. D. Nhân phm và danh d ca công dân.
Câu 28: Theo quy đnh ca pháp lut, hành vi nào i đây xâm phm quyn đưc pháp lut bo
h về tính mng, sc khe ca công dân?
A. T cáo nghi phm. B. Bo v nhân chng.
C. Gii cu con tin. D. Đầu đc nn nhân.
Câu 29: Công dân không xâm phm quyn đưc pháp lut bo h về nhân phm, danh d khi thc
hin hành vi nào i đây?
A. Công khai lý lch ng c viên đi biu Quc hội.
B. Phát tán thông tin mt ca cá nhân.
C. Ngy to bng chng t cáo ngưi khác.
D. Tiết l bí mt đời tư ca ngưi khác.
Câu 30: Theo quy đnh ca pháp lut, lc lưng chc năng chưa thc hin đúng quyn đưc bo h
về tính mng, sc khe, nhân phm và danh d ca công dân trong trưng hp nào i đây?
A. Giam, gi đối tưng b truy nã. B. Công khai danh tính ngưi b hi ti Tòa.
C. Bt ngưi phm ti qu tang. D. Hành hung nhân chng v án.
Câu 31: Sau khi tt nghip đi hc anh T đưc phân công công tác ti xã X. Ti đây anh ch M
đã quen biết, yêu nhau xác đnh tiến ti hôn nhân. Còn 2 ngày na ch M tròn 18 tui nên anh
ch đã đến y ban nhân n X đ đăng kết hôn. Cán b pháp xã X đã gii thích rng, mi
công dân Vit Nam khi đăng ký kết hôn phi t đủ 18 tui tr lên đi n t đủ 20 tui tr lên đi
với nam. Sau đó cán b pháp đã không làm th tc đăng ký kết hôn cho anh T và ch M. Hành vi
ca cán b tư pháp xã X đã s dụng đc trưng nào i đây ca pháp lut ?
A. Tính quy phm ph biến. B. Tính quyn lc bt buc chung.
C. Tính xác đnh cht ch về hình thc. D. Tính xác đnh cht ch về nội dung.
Câu 32: Ông V bo v ca trưng THPT Z, bui trưa sau khi hc sinh tan hc, li không
ngưi ra vào trưng hc, ông V đã tranh th chy sang quán cơm bình dân bên kia đưng đ ăn trưa.
Li dng h đó k gian đã đt nhp ly đi mt s tài sn ca nhà trường. Trong trưng hp
này ông V phi chu trách nhim pháp lý nào i đây?
A. K lut và dân sự. B. Hành chính và dân sự.
C. K lut và hình sự. D. Hành chính và lao đng.
Câu 33: Ch O y tá trong bnh vin U, đến gi phát thuc thì bnh nhân F không có mt đ nhn
nên ch đành phi gi phn thuc đó và ct vào t thuc ca khoa. Cui gi làm thì bnh nhân F
mi đến xin nhn thuc ca mình. Vì vi v đón con nên ch O đã phát nhm thuc cho F dn đến F
sau khi s dụng đã sc phn v và t vong. Ch O đã vi phm pháp lut vi li như thế nào?
A. Vi phm pháp lut hình s/ vô ý do cu thả. B. Vi phm pháp lut hình s/ vô ý do ch quan.
C. Vi phm pháp lut hình s/c ý gián tiếp. D. Vi phm pháp lut hình s/ c ý trc tiếp.
Câu 34: Do kinh doanh dch v tài chính thua l, anh L đã vay ca anh Q s tin 300 triu đng.
Quá hn tr nợ nhưng anh L vn không kh năng thc hin hoàn tr số tin vay nên anh L liên
tc b anh Q đe da. Đ tin tr nợ anh L bàn vi em r mình anh E lừa bán ch Y ra nưc
ngoài. Theo đúng tha thun vi anh L, anh E lp kế hoch cùng vi ch Y đi du lch. Đến 1 th trn
gần biên gii, do đin thoi ca mình hết pin, anh E n đin thoi ca ch Y đ sử dụng. Trong
lúc nghe đin thoi anh E trao đi vi anh L, ch Y đã phát hin âm mưu ca 2 anh em nên tìm cách
bỏ trn nhưng b anh E khng chế đp v đin thoi ca ch. Nh anh X ngưi đi đưng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng theo dõi và làm đề thi dưới đây nhé.

Ngoài ra để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 614
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

    Xem thêm