Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 1 trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng

Đề 210 - Trang 1 / 4
KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
BÀI THI: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài : 50 Phút;
(Đề có 04 trang)
Họ tên : .............................................................. Số báo danh : ........
Câu 81. Tất cả các loại đối tượng lao động, dù khác nhau nhưng chúng đều
A. là hàng hóa. B. do con người sáng tạo ra.
C. đã qua chế biến. D. có nguồn gốc từ tự nhiên.
Câu 82. Người đạt đến độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do
mình gây ra?
A. Từ 18 tuổi trở lên. B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 18 tuổi trở lên. D. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
Câu 83. Nội dung của tất cả các văn bản pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến
pháp là thể hiện đặc trưng tính
A. quyền lực, bắt buộc chung. B. quy phạm phổ biến.
C. phù hợp về mặt nôi dung. D. xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 84. ng dân các dân tộc quyền dùng tiếng nói chữ viết của mình, các phong tục tập
quán tốt đẹp được gìn giữ phát huy là nội dung bình đẳng các dân tộc trên lĩnh vực
A. kinh tế. B. giáo dục. C. chính trị. D. văn hóa.
Câu 85. Vi phạm hành chính hành vi vi phạm pháp luật mức độ nguy hiểm cho hội
thấp hơn tội phạm, xâm phạm các
A. quy tắc quản lí nhà nước. B. quan hệ giao dịch dân sự.
C. quy tắc hoạt động tập thể. D. quan hệ lao động công vụ.
Câu 86. Cạnh tranh trong sản xuất lưu thông hàng hóa hình thành từ nguyên nhân o sau
đây?
A. Phân chia nguồn qu phúc lợi. B. Thực hiện xóa đói giảm nghèo.
C. Tồn tại nhiều chủ sở hữu độc lập. D. Hiện tượng khủng hoảng kinh tế.
Câu 87. Việc Nhà nước quy định tỷ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan dân
cử thể hiện quyền bình đẳng về
A. chính trị. B. giáo dục. C. kinh tế. D. văn hóa.
Câu 88. Trong các yếu tố của tư liệu lao động, yếu tố giữ vai trò quan trọng nhất là
A. tư liệu lao động. B. sức lao động.
C. công cụ lao động. D. đối tượng lao động.
Câu 89. Theo quy định của pháp luật, hành vi đánh người y thương tích xâm phạm tới
quyền được pháp luật bảo hộ về
A. thân thể. B. sức khỏe. C. danh dự. D. chỗ ở.
Câu 90. Hệ thống những quy tắc xử sự chung, do Nhà nước ban hành được bảo đảm thực
hiện bằng sức mạnh của Nhà nước là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Pháp luật. B. Phong tục. C. Quy ước. D. Đạo đức.
Câu 91. Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất và lưu thông hàng hóa trong quá trình sản xuất
và lưu thông phải căn cứ vào
A. thời gian lao động xã hội cần thiết. B. chi phí để làm ra sản phẩm.
C. thời gian lao động cá biệt. D. hao phí để sản xuất hàng hóa.
Câu 92. Theo quy định của pháp luật, trong hôn nhân và gia đình bình đẳng giữa vợ và chồng,
giữa các thành viên trong gia đình được thực hiện ở phạm vi nào sau đây?
A. Nhu cầu và lợi ích. B. Sở thích và công việc.
C. Gia đình và xã hội. D. Tài sản và nhân thân.
đề 210
Đề 210 - Trang 2 / 4
Câu 93. Theo quy định của pháp luật, ng dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về
thân thể khi bắt người đang
A. cách li y tế. B. cần bảo trợ. C. bị truy nã. D. khai báo dịch tễ.
Câu 94. Bắt người khi có người chính mắt trông thấy xác nhận đúng người đã thực hiện
tội phạm mà xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn được thuộc trường hợp bắt người
A. đang bị truy nã. B. phạm tội quả tang.
C. khi đã có lệnh bắt. D. khẩn cấp.
Câu 95. Thi hành pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, làm
những gì pháp luật
A. cho phép làm. B. không cho phép làm.
C. quy định phải làm. D. khuyến khích làm.
Câu 96. Theo quy định của pháp luật, ai cũng có quyền được bắt người trong trường hợp
A. đã có lệnh bắt. B. phạm tội quả tang.
C. khẩn cấp. D. nghi ngờ phạm tội
Câu 97. Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu,
nghèo, thành phần, địa vị xã hội, là biểu hiện công dân bình đẳng
A. trưc cộng đồng. B. v trách nhim pháp lý.
C. trưc pháp lut. D. v quyn nghĩa v.
Câu 98. Theo quy định của pháp luật, vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. bảo lưu mọi nguồn thu nhập. B. cùng lựa chọn nơi cư trú.
C. định đoạt tài sản công cộng. D. sàng lọc giới tính thai nhi.
Câu 99. Hàng hóa có những thuộc tính nào?
A. Giá tr thương hiệu, giá trị cá biệt. B. Giá trị, giá trị sử dụng.
C. Giá trị sử dụng, giá trị trao đổi. D. Giá trị trao đổi, giá trị hàng hóa
Câu 100. Theo quy định của pháp luật, việc kí kết hợp đồng lao động giữa người lao động
người sử dụng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?
A. Trực tiếp. B. Ủy nhiệm. C. Trung lập. D. Gián đoạn.
Câu 101. Công dân không tuân thủ pháp luật khi tự ý thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Vận động bầu cử. B. Tố cáo công khai.
C. Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. D. Giải cứu đồng phạm.
Câu 102. Trong cùng một điều kiện, hoàn cảnh khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất
mức độ ngang nhau thì phải chịu trách nhiệm pháp lí
A. chênh lệch nhau. B. khác nhau.
C. như nhau. D. tương đương nhau.
Câu 103. nh thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện
nghĩa vụ, không chủ động thực hiện cũng bị bắt buộc phải thực hiện?
A. Tuân thủ pháp luật. B. Thi hành pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.
Câu 104. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể
của người khác trong trường hợp tiến hành việc bắt giữ một người nào đó đang
A. truy lùng tội phạm. B. khống chế con tin.
C. cướp giật tài sản. D. phạm tội quả tang.
Câu 105. Quyền bình đẳng trong lao động của công dân không thể hiện nội dung nào sau
đây?
A. Lựa chọn quy mô kinh doanh. B. Trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.
C. Tìm kiếm việc làm theo quy định . D. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
Câu 106. Theo quy định của pháp luật, mọi người có thu nhập cao phải đóng thuế thu nhập thể
hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính tuyên truyền, giáo dục. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Đề 210 - Trang 3 / 4
C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính xác định chặt chẽ về quy tắc.
Câu 107. Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực
hiện hành vi nào sau đây?
A. Tàng trữ, lưu hành tiền giả. B. Đề nghị xác định nhân thân.
C. Gây rối trật tự công cộng. D. Nghỉ việc không lí do.
Câu 108. Sự phân phối lại các yếu tố liệu sản xuất sức lao động từ ngành sản xuất này
sang ngành sản xuất khác là tác động nào sau đây của quy luật giá trị?
A. Tăng năng xuất lao động.
B. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
C. Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa.
D. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
Câu 109. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính
mạng sức khỏe khi
A. thực hiện tố cáo nặc danh. B. đánh người gây thương tích.
C. theo dõi phạm nhân vượt ngục. D. cấp cứu người bị nạn.
Câu 110. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc về chính trị thể hiện
ở nội dung nào sau đây?
A. Xây dựng trường Nội trú vùng cao. B. Giới thiệu ẩm thực địa phương.
C. Bảo tồn lễ hội truyền thống. D. Tham gia bầu cử Quốc hội.
Câu 111. Anh T anh K ng được nhận vào m việc tại Công ti Z . Do anh T bằng tốt
nghiệp loại giỏi nên được Giám đốc công ti bố trí làm việc ở phòng nghiên cứu thị trường. Anh
K tốt nghiệp loại trung bình nên Giám đốc sắp xếp làm ở tổ bán hàng. Việc bố trí việc làm như
trên thể hiện anh T và anh K được bình đẳng ở nội dung nào sau đây?
A. Giữa người lao động và người sử dụng lao động.
B. Giữa lao động nam và lao động nữ.
C. Thực hiện quyền lao động.
D. Trong giao kết hợp đồng lao động.
Câu 112. Anh P người dân tộc thiểu số, là một sinh viên xuất sắc nên sau khi tốt nghiệp đại học
anh được mời lại trường làm giảng viên nhưng anh lại muốn trở về để góp phần xây dựng quê
hương của mình. Anh được Nhà nước cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để mở một khu du lịch
sinh thái kết hợp với mở rộng làng nghề dệt thổ cẩm thu hút được nhiều khách du lịch tạo
việc làm cho nhiều người dân. Anh P được đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc nội
dung nào sau đây?
A. Kinh tế. B. Chính trị. C. Giáo dục. D. Văn hóa.
Câu 113. Ông M giám đốc sở X đã lợi dụng việc mua các thiết bị trong công tác phòng chống
dịch, chiếm đoạt từ ngân sách nhà nước 200 triệu đồng. Nghi ngờ anh T, trưởng phòng tài vụ
làm đơn t cáo mình, ông M đã không kí quyết định tăng lương cho anh T dù đã đến kì hạn và
chuyển anh sang làm việc ở bộ phận khác không phù hợp với chuyên môn. Ông M đã vi phạm
quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực nào sau đây?
A. Hình sự và dân sự. B. Hình sự và kỉ luật.
C. Kinh doanh. D. Lao động.
Câu 114. Ông D, chị P anh M đến Sở Y tế X làm thủ tục đăng mở cửa hàng thuốc tân
dược. Giám đốc Sở chỉ cấp giấy chứng nhận cho ông D và chị P vì hai người có đầy đủ giấy tờ
theo quy định, còn anh M không được cấp giấy phép vì anh chưa đủ thời gian hành nghề. Điều
này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Tính đề cao quyền lực cá nhân. B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 115. Sau khi nghỉ hưu, anh B là giám đốc sở X đã làm giả hồ thành lập công ty và lôi
kéo chị D góp vốn với mục đích chiếm đoạt tài sản của chị. Sau khi nhận được 1 tỉ đồng của chị

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 1 trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 1 trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng theo dõi và làm đề thi dưới đây nhé.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn GDCD năm 2023 trường Kiến Thụy

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81D91A101D111C
82B92C102C112A
83D93C103B113D
84D94D104A114D
85A95C105A115A
86C96B106C116B
87A97D107C117A
88C98B108B118B
89B99B109B119C
90A100A110D120D

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 1 trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 481
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

    Xem thêm