Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Kiên Giang

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang, gồm 40
câu)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?
A. Tinh bột.
B. Saccarozơ.
C. Xenlulozơ.
D. Glucozơ.
Câu 42: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm
A. Quặng đolomit.
B. Quăng manhetit
C. Quặng boxit.
D. Quặng pirit.
Câu 43: Thủy phân chất béo X trong môi trường axit thu được glixerol, axit panmitic axit
oleic. Số công thức cấu tạo có thể của X
A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 44: Cho 4,4 gam este no, đơn chức X tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu được 4,8
gam muối natri. Công thức cấu tạo của X là
A. C
2
H
5
COOCH
3
. B. CH
3
COOCH
3
. C. CH
3
COOC
2
H
5
. D. HCOOC
2
H
5
.
Câu 45: Cho 0,04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,09 mol AgNO
3
. Khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn thì thu được m gam chất rắn. Giá trị m là
A. 8,64. B. 4,32. C. 9,72. D. 1,12.
Câu 46: Cho m gam hỗn hợp Na, Ba vào nước thu được dung dịch A 6,72 lít khí (đktc).
Trung hòa dung dịch A bởi V lít dung dịch gồm H
2
SO
4
0,5M và HCl 1M. Giá trị V là
A. 0,2.
C. 0,3.
D. 0,4.
Câu 47: phòng hóa 3,52 gam este X được tạo ra từ axit đơn chức ancol đơn chức bằng
dung dịch NaOH vừa đủ được muối Y và ancol Z. Nung nóng Y với oxi thu được 2,12 gam
muối natri cacbonat, khí CO
2
hơi nước. Ancol Z được chia làm hai phần bằng nhau. Phần 1
cho tác dụng với Na vừa đủ thu được khí H
2
số mol bằng nửa số mol ancol phản ứng 1,36
gam muối. Phần 2 cho tác dụng với CuO dư, nung nóng được chất hữu T phản ng tráng
bạc. Công thức cấu của X là
A. CH
3
COOCH=CH
2
. B. C
2
H
5
COOCH
3
. C. CH
3
COOC
2
H
5
. D. HCOOC
2
H
5
.
Câu 48: Một α-amino axit (A) chỉ chứa một nhóm NH
2
một nhóm COOH. Cho 3 gam A tác
dụng với dung dịch NaOH dư được 3,88 gam muối. Công thức cấu tạo của A là
A. H2N-CH(C
2
H
5
)-COOH. B. H
2
N-CH(CH
3
)-COOH.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. H
2
N-CH
2
-COOH. D. H
2
N-CH
2
-CH
2
-COOH.
Câu 49: Thành phần chính của quặng Xiderit là
A. Fe
2
O
3
. B. FeS. C. FeCO
3
. D. Fe
3
O
4
.
Câu 50: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?
A. NaAlO
2
. B. Al
2
(SO
4
)
3
. C. AlCl
3
. D. Al
2
O
3
.
Câu 51: Cho 12,4 gam hỗn hợp Na, K vào ớc thu được dung dịch A và 4,48 lít khí (đktc).
Trung hòa dung dịch A cần V lít dung dịch gồm H
2
SO
4
0,5M HCl 1M thu được dung dịch X.
Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị m là
A. 22 . B. 25,55. C. 35,15. D. 29,1.
Câu 52: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol, trong đó hai
este có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. phòng hóa hoàn toàn 40,2 gam X bằng dung
dịch NaOH vừa đủ, thu được 22,0 gam hỗn hợp Y gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy
đồng đẳng hỗn hợp Z gồm hai muối. Cho toàn bộ Y vào bình dung dịch H
2
SO
4
đặc 140°C
để chuyển hết toàn bộ ancol thành ete thì thấy 16,6 gam ete tạo ra. Đốt cháy hoàn toàn Z cần
vừa đủ 0,45 mol O
2
, thu được Na
2
CO
3
, CO
2
H
2
O. Phần trăm khối lượng của este phân tử
khối nhỏ nhất trong X
A. 18,40%. B. 59,70%. C. 16,82%. D. 44,78%.
Câu 53: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.
B. Dung dịch anbumin có phản ứng màu biurê.
C. Anilin có công thức là H
2
NCH
2
COOH.
D. Phân tử C
3
H
7
O
2
N có 2 đồng phân α-amino axit.
Câu 55: ớc thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg
2+
, Pb
2+
, Fe
2+
. Để xử
bộ m giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất nào
sau đây?
A. Ca(OH)
2
. B. NaCl. C. HCl. D. KCl.
Câu 56: Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccarit X. Lên men X (xúc c enzim) thu
được chất hữu cơ Y khí cacbonic. Hai chất X, Y lần lượt là
A. saccarozơ, glucozơ. B. glucozơ, etanol.
D. glucozơ, sobitol.
Câu 57: Các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Ca
2+
, K
+
, NO
3
-
, Cl
-
B. Ag
+
, Na
+
, Cl
-
, NO
3
-
C. NH
4
+
, Mg
2+
, OH
-
, CO
3
2-
D. Na
+
, K
+
, HCO
3
-, OH
-
Câu 58: Hợp chất X công thức phân tử C
10
H
8
O
4
. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ
lệ mol):
(a) C
10
H
8
O
4
+ 2NaOH → X
1
+ X
2
(b) X
1
+ 2HCl → X
3
+ 2NaCl
(c) nX
3
+ nX
2
→ poli(etylen - terephtalat) + 2nH
2
O.
Cho các phát biểu sau:
(1) Số nguyên tử H trong phân tử X
3
bằng 8.
(2) Dung dịch
X2 h
òa tan Cu(OH)
2
tạo dung dịch phức chất có màu xanh lam.
(3) Dung dịch X
3
có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.
(4) Nhiệt độ nóng chảy của X
1
cao hơn X
3
.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 1.
D. 2.
Câu 59: Cho 0,2 mol hỗn hợp E gồm chất X (C
n
H
2n+4
O
4
N
2
) chất Y (C
m
H
2m+3
O
2
N) đều mạch
hở tác dụng vừa đủ với 0,25 mol NaOH, đun nóng, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ gồm
21,25 gam hỗn hợp X gồm hai muối (có cùng số nguyên tử cacbon) 5,5 gam hỗn hợp hai khí
làm qu tím ẩm hóa xanh t khối so với H
2
13,75. Phần trăm khối lượng muối phân tử
khối nhỏ hơn trong Z là
A. 64,69%. B. 57,88%. C. 77,18%. D. 40,09%.
Câu 60: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO
4
.
(2) Dẫn khí CO qua Fe
2
O
3
nung nóng.
(3) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có màng ngăn.
(4) Đốt bột Fe trong khi oxi.
(5) Cho kim loại Ag vào dung dịch HNO
3
loãng.
(6) Nung nóng Cu(NO
3
)
2
.
(7) Cho Fe
3
O
4
vào dung dịch H
2
SO
4
đặc nóng.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Kiên Giang được VnDoc.com tổng hợp, biên soạn đáp án kèm hướng dẫn giải chi tiết. Đề thi bao quát toàn bộ nội dung kiến thức Hóa học. Bên cạnh đó vẫn đảm bảo đúng cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó. Bài thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong bài thi phân môn Khoa học tự nhiên - Môn Hóa học.

Để tải Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa vui lòng kéo xuống ấn link tải về

Hy vọng với đề minh họa cũng như các đề thi thử của các Trường, Sở đưa ra giúp các em có thêm tài liệu ôn tập, luyện đề. Chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo nội dung Đề thi thử Hóa THPT 2020 chi tiết dưới đây:

1. Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở Kiên Giang

Đề thi thử THPTQG năm 2020 môn Hóa

2. Hướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở  Kiên Giang

Câu 43: Thủy phân chất béo X trong môi trường axit thu được glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo có thể có của X là

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Nếu X chứa 2 gốc axit panmitic và 1 axit gốc oleic thì có 2 công thức của X (gốc axit oleic nằm ở C đầu và C giữa của gốc glixerol)

Nếu X chứa 1 gốc axit panmitic và 2 axit gốc oleic thì có 2 công thức của X (gốc axit panmitic nằm ở C đầu và C giữa của gốc glixerol)

Câu 44: Cho 4,4 gam este no, đơn chức X tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu được 4,8 gam muối natri. Công thức cấu tạo của X là

A. C2H5COOCH3.

B. CH3COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOC2H5.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
{m_{RCOOR'}} < {m_{RCOONa}} =  > R' < Na = 23 =  > R' = 15(C{H_3})\\
{n_X} = \frac{{4,8 - 4,4}}{{23 - 15}} = 0,05 =  > Mx = 88 =  > X:{C_2}{H_5}COOC{H_3}
\end{array}

Câu 45: Cho 0,04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,09 mol AgNO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m gam chất rắn. Giá trị m là

A. 8,64.

B. 4,32.

C. 9,72.

D. 1,12.

Hướng dẫn giải

2nFe <nAg+ <3nFe => Fe và Ag+ đều phản ứng hết

Chất rắn chỉ có Ag (0,09 ) mol => mAg = 9,72 gam

Câu 46: Cho m gam hỗn hợp Na, Ba vào nước thu được dung dịch A và 6,72 lít khí (đktc). Trung hòa dung dịch A bởi V lít dung dịch gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M. Giá trị V là

A. 0,2.

B. 0,6.

C. 0,3.

D. 0,4.

Hướng dẫn giải

nH2SO4 = 0,5 mol ; nHCl = V; nH2 = 0,3 mol

BTH => 2.0,5V + V = 0,3 .2 => V = 0,3 lít

Câu 47: Xà phòng hóa 3,52 gam este X được tạo ra từ axit đơn chức và ancol đơn chức bằng dung dịch NaOH vừa đủ được muối Y và ancol Z. Nung nóng Y với oxi thu được 2,12 gam muối natri cacbonat, khí CO2 và hơi nước. Ancol Z được chia làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na vừa đủ thu được khí H2 có số mol bằng nửa số mol ancol phản ứng và 1,36 gam muối. Phần 2 cho tác dụng với CuO dư, nung nóng được chất hữu cơ T có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu của X là

A. CH3COOCH=CH2.

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOC2H5.

Hướng dẫn giải

nX = nNaOH = 2nNa2CO3 = 0,04 => MX = 88 => C4H8O2

Ancol là ROH, số mol trong mỗi phần là 0,02

mRONa = 0,02.(R+39) = 1,39 => R = 29 => X: CH3COOC2H5

Câu 50: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?

A. NaAlO2.

B. Al2(SO4)3.

C. AlCl3.

D. Al2O3.

Hướng dẫn giải

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Câu 51: Cho 12,4 gam hỗn hợp Na, K vào nước thu được dung dịch A và 4,48 lít khí (đktc). Trung hòa dung dịch A cần V lít dung dịch gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị m là

A. 22.

B. 25,55.

C. 35,15.

D. 29,1.

Hướng dẫn giải

nH2SO4 = 0,5V; nHCl = V; nH2 = 0,2 mol

BTH: 2.0,5V + V = 0,2.2 => V= 0,2

m muối = mKL + mSO42- + mCl- = 29,1 gam

...................

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Kiên Giang)

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề thi thử mới nhất 2020:

Nhìn chung, Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Kiên Giang khá là nặng về phần bài tập. Các dạng bài tập tính toán không quá khó tuy nhiên các bạn phải biết áp dụng các công thức tính toán, làm sao cho linh hoạt để phù hợp với thời gian 50 phút.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh, Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
4 775
Sắp xếp theo

    Hỏi đáp học tập

    Xem thêm