Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Trường THPT Nguyễn Trãi, Đà Nẵng

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG
THPT NGUYỄN TRÃI
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm i: 50 phút, không k thời gian phát đề
Câu 1. Thành phần chính trong muối ăn
A. KCl.
B. MgCl
2
.
C. NaCl.
D. CaCl
2
.
Câu 2. Cho các cặp chất sau phản ứng với nhau:
(a) FeS + HCl
(b) (NH
4
)
2
S + H
2
SO
4
(c) Na
2
S + HCl
(d) CuS + H
2
SO
4
loãng
Số cặp chất phương trình ion thu gọn 2H
+
+ S
2-
H
2
S
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 3. Tristearin có công thức
A. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
.
B. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
C. (C
17
H
31
COO)
3
C
3
H
5
.
D. (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 4. Trong các chất dưới đây, chất o lực bazơ yếu nhất ?
A. C
6
H
5
NH
2
.
C. C
6
H
5
CH
2
NH
2
.
D. CH
3
NH
2
.
Câu 5. Chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X, X dễ bay hơi ít tan trong nước tỉ khối so với
oxi bằng 1,875. ng thức cấu tạo của X
A. HCOOCH
3
. B. CH
3
-CH
2
-CH
2
OH. C. CH
3
COOCH
3
. D.
CH
3
COOH.
Câu 6. Sắt bị thụ động trong dung dịch
A. H
2
SO
4
đặc, nguội. B. HCl loãng, nguội.
C. HCl đặc, nguội. D. H
2
SO
4
loãng, nguội.
Câu 7. Hợp chất hữu cơ X công thức phân tử C
4
H
6
O
2
. Khi thủy phân trong axit thu được 2
chất hữu Y Z đều tham gia phản ứng tráng gương với AgNO
3
/NH
3
. X
A. HCOOCH
2
-CH=CH
2
.
B. HCOOCH=CH-CH
3
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
C. CH
3
COOCH=CH
2
.
D. HCOOC(CH
3
)=CH
2
.
Câu 8. Trong các ion sau: Fe
3+
; Fe
2+
; Cu
2+
; Zn
2+
, ion tính oxi hóa yếu nhất :
A. Fe
3+
.
B. Zn
2+
.
C. Cu
2+
.
D. Fe
2+
.
Câu 9. Tính chất vật nào sau đây của sắt không đúng?
A. Sắt bị nhiễm từ.
B. Sắt màu trắng hơi xám.
C. Sắt dẫn được nhiệt điện.
D. Sắt kim loại nhẹ.
Câu 10. Polime nào sau đây được ứng dụng đ chế tạo sợi?
A. Nilon-6.
B. Polibutađien.
C. Poli (metyl metacrylat). D. Polietilen.
Câu 11. Để chứng minh trong phân tử glucozơ nhiều nhóm hiđroxyl (-OH), người ta cho
dung dịch glucozơ phản ứng với
A. Cu(OH)
2
/NaOH đun nóng
B. Cu(OH)
2
/NaOH nhiệt độ thường
C. H
2
(Ni,t
o
)
D. AgNO
3
/NH
3
đun nóng
Câu 12. Đốt cháy Fe trong khí Cl
2
thu được chất rắn X. X hòa tan hoàn toàn trong ớc thu
được dung dịch Y. Điều khẳng định này sau đây sai?
A. X thể không chứa kim loại.
B. Y thể chứa 2 muối.
C. X thể chứa kim loại.
D. X thể chứa 2 muối.
Câu 13. Hidrocacbon nào sau đây hidrocacbon thơm?
A. Vinylaxetilen.
B. Etilen.
C. Toluen.
D. Metan.
Câu 14. Cho lần ợt khí CO
2
, dung dịch HCl, dung dịch KOH, dung dịch KHSO
4
vào dung
dịch NaAlO
2
, số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn 8,88 gam este no, đơn chức mạch hở X thu được 8,064 lít CO
2
(đktc). Công thức phân tử của X
A. C
4
H
8
O
2
. B. C
3
H
6
O
2
. C. C
5
H
8
O
2
. D. C
2
H
4
O
2
.
Câu 16. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Tinh bột trong tế bào thực vật.
B. thể nhận biết hồ tinh bột bằng iot.
C. Tinh bột hợp chất mạch không phân nhánh.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
D. Tinh bột hợp chất cao phân tử thiên nhiên.
Câu 17. Kim loại tính dẫn điện tốt hơn Au nhưng kém hơn Ag
A. Fe. B. Zn. C. Al. D. Cu.
Câu 18. Nhận định nào sau đây đúng?
A. Thủy phân saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozơ.
B. Glucozơ vừa tính khử vừa tính oxi hóa.
C. Tinh bột xenlulozơ đồng phân của nhau.
D. Xenlulozơ không tan trong dung dịch HNO
3
/H
2
SO
4
đặc.
Câu 19. Cho dung dịch KOH vào dung dịch Fe2(SO4)3 thu được kết tủa màu
A. nâu đỏ. B. trắng xanh. C. đen. D. vàng.
Câu 20. Cho các chất sau: Than hoạt tính, kim cương, thạch anh, than chì, fuleren, teflon
than đá. Số chất được tạo thành từ dạng thù hình của nguyên tố cacbon
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 6.
Câu 21. Kim loại natri c dụng với O
2
khô thu được natri peoxit. Công thức phân tử của natri
peoxit
A. NaOH. B. NaO
2
. C. Na
2
O
2
. D. Na
2
O.
Câu 22. Chất nào sau đây m mềm được ớc cứng tạm thời nhưng không làm mềm được
nước cứng nh cửu?
A. Na
3
PO
4
. B. HCl. C. NaOH. D. Na
2
CO
3
.
Câu 23. Cho các muối sau: NaHCO
3
, CaCO
3
, FeCO
3
, Ba(HCO
3
)
2
, số muối bị nhiệt phân
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 24. Cho c chất sau: metan, etilen, benzen, toluen, stiren. Số chất kh năng tham gia
trùng hợp tạo thành polime
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 25. Nung nóng 18,80 gam Cu(NO
3
)
2
, sau một thời gian dừng lại, để nguội, đem cân chất
rắn còn lại thu được 17,18 gam. Thể tích khí thoát ra đktc
A. 2,24 lít. B. 1,12 lít. C. 1,008 lít. D. 0,84 lít
Câu 26. phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn
dung dịch sau phản ng, khối ợng phòng thu được

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Trường THPT Nguyễn Trãi, Đà Nẵng được VnDoc.com tổng hợp, biên soạn đáp án kèm hướng dẫn giải chi tiết. Nội dung, cấu trúc đề thi bám sát bộ đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó. Đảm bảo đánh giá đúng năng lực đối tượng xét tuyển các nguyện vọng. 

Để tải Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa vui lòng kéo xuống ấn link tải về

Hy vọng với các đề minh họa cũng như đề thi thử được đưa ra giúp các em có luyện tập, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo nội dung Đề thi thử Hóa THPT 2020 chi tiết dưới đây:

1. Đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Trường THPT Nguyễn Trãi

Đề thi thử THPTQG 2020 môn Hóa học

2. Hướng dẫn giải Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Trường THPT Nguyễn Trãi

Câu 2. Cho các cặp chất sau phản ứng với nhau:

(a) FeS + HCl

(b) (NH4)2S + H2SO4

(c) Na2S + HCl

(d) CuS + H2SO4 loãng

Số cặp chất có phương trình ion thu gọn 2H+ + S2- → H2S là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.
Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
\left( a \right)\;FeS + \;2{H^ + }\; \to \;F{e^{2 + }}\; + \;{H_2}S \uparrow \\
\left( b \right)\;2{H^ + }\; + {S^2}^ - \; \to \;{H_2}S \uparrow \\
\left( c \right)\;2{H^ + }\; + {S^{2 - }}\; \to {H_2}S \uparrow 
\end{array}

(d) Không phản ứng

Câu 4. Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ?

A. C6H5NH2.

B. (CH3)2NH.

C. C6H5CH2NH2.

D. CH3NH2.

Hướng dẫn giải

Lực bazơ của C6H5NH2 < C6H5CH2NH2 < CH3NH2 < (CH3)2NH

Câu 5. Chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X, X dễ bay hơi và ít tan trong nước có tỉ khối so với oxi bằng 1,875. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOCH3.

B. CH3-CH2-CH2OH.

C. CH3COOCH3.

D. CH3COOH.

Hướng dẫn giải

MX = 1,875.32 = 60 . X dễ bay hơi và ít tan trong nước nên X là este: HCOOCH3

Câu 7. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O2. Khi thủy phân trong axit thu được 2 chất hữu cơ Y và Z đều tham gia phản ứng tráng gương với AgNO3/NH3. X là

A. HCOOCH2-CH=CH2.

B. HCOOCH=CH-CH3.

C. CH3COOCH=CH2.

D. HCOOC(CH3)=CH2.

Hướng dẫn giải

HCOOCH = CHCH3 + H2O \overset{}{\rightleftharpoons} HCOOH + CH3CH2CHO

Câu 11. Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl (-OH), người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. Cu(OH)2/NaOH đun nóng

B. Cu(OH)2/NaOH ở nhiệt độ thường

C. H2(Ni,to)

D. AgNO3/NH3 đun nóng

Hướng dẫn giải

Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl (-OH), người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2/NaOH ở nhiệt độ thường (tạo dung dịch có màu xanh)

Câu 14. Cho lần lượt khí CO2, dung dịch HCl, dung dịch KOH, dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaAlO2, số trường hợp có xảy ra phản ứng hóa học là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
NaAl{O_2}  + C{O_{2 }} + 2{H_2}O \; \to \;Al{(OH)_{3 }} \downarrow \; + \;NaHC{O_3}\\
NaAl{O_2}  + \;HCl  + {H_2}O \to \;NaCl + Al{(OH)_3} \downarrow \\
2NaAl{O_2} + 2KHS{O_4} + 2{H_2}O \to Al{(OH)_{3 }} \downarrow  + N{a_2}S{O_4} + {K_2}S{O_4}
\end{array}

Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn 8,88 gam este no, đơn chức mạch hở X thu được 8,064 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C4H8O2.

B. C3H6O2.

C. C5H8O2.

D. C2H4O2.

Hướng dẫn giải

nCO2 = 0,36 mol; X: CnH2nO2 (0,36/n) mol

MX = 14x + 32 = 8,88x/0,36 => x = 3 => C3H6O2

Câu 20. Cho các chất sau: Than hoạt tính, kim cương, thạch anh, than chì, fuleren, teflon và than đá. Số chất được tạo thành từ dạng thù hình của nguyên tố cacbon là

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 6.

Hướng dẫn giải

Các chất được tạo thành từ dạng thù hình của nguyên tố cacbon là: Than hoạt tính, kim cương, than chì, fuleren và than đá.

...................

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Trường THPT Nguyễn Trãi, Đà Nẵng)

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề thi thử mới nhất 2020:

Nhìn chung, Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Trường THPT Nguyễn Trãi, Đà Nẵng không quá khó, vừa tầm với tất cả các bạn học sinh, với đề thi thử này thì để đạt điểm 8 thì chỉ cần các bạn nắm chắc kiến thức. 

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh, Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 428
Sắp xếp theo

Môn Hóa khối B

Xem thêm