Đề thi thử viên chức Hà Nội năm 2019 môn tiếng Anh trên máy tính

Đề ôn thi viên chức ngành giáo dục Hà Nội môn Ngoại ngữ

Đề thi thử phần trắc nghiệm môn Tiếng Anh thi tuyển viên chức giáo dục TP Hà Nội năm 2019 có đáp án nằm trong bộ đề thi công chức - viên chức năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn Tiếng Anh gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp quý thầy cô rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Choose the best option to complete the sentence.

Câu hỏi 1 (1 điểm) She doesn't have much money _______ she is very happy.

but

and

because

or

Câu hỏi 2 (1 điểm) Can I have a hot coffee? I feel _______ .

safe

warm

bored

cold

Câu hỏi 3 (1 điểm) It was _______ summer when I first met him.

late

dark

possible

quick

Câu hỏi 4 (1 điểm) I went to town _______ did some shopping.

or

but

and

because

Câu hỏi 5 (1 điểm) She is a _______ teacher. Every student in our school knows her.

light

famous

dark

different

Câu hỏi 6 (1 điểm) I like him very much _______ I don't like his brother.

or

but

and

because

Câu hỏi 7 (1 điểm) It isn't possible to buy clothes at 4 a.m.. The shops are _______ .

closed

cheap

open

expensive

Câu hỏi 8 (1 điểm) Your book is good but I even have a _______ one.

different

better

difficult

best

Câu hỏi 9 (1 điểm) She is my _______ friend. I like her very much.

best

boring

bad

better

Câu hỏi 10 (1 điểm) I am bored because the party is very _______ .

boring

different

exciting

beautiful

Câu hỏi 11 (1 điểm) She can't buy that car. It is _______ .

safe

expensive

different

nice

Câu hỏi 12 (1 điểm) The beach is _______ and the water is clean.

boring

brown

bad

beautiful

Câu hỏi 13 (1 điểm) We can't go out tonight _______ we don't have money.

and

because

or

but

Câu hỏi 14 (1 điểm) We walked to the station _______ caught the train.

and

because

but

or

Câu hỏi 15 (1 điểm) He enjoys learning languages _______ he finds them difficult.

but

or

and

because

Câu hỏi 16 (1 điểm) My father isn't _______ . He is only 1.6 meters.

short

old

long

tall

Câu hỏi 17 (1 điểm) I really like your garden. It is very _______ .

fine

nice

well

much

Câu hỏi 18 (1 điểm) You can go to zoo _______ the park. Where would you like to go?

and

because

or

but

Câu hỏi 19 (1 điểm) My mother bought me a _______ doll when I was small.

fine

long

short

big

Câu hỏi 20 (1 điểm) I can't see his face because it is very _______ .

late

early

little

dark

Câu hỏi 21 (1 điểm) Meeting friends at the weekend is _______ .

early

favorite

expensive

interesting

Câu hỏi 22 (1 điểm) He is _______ because his mother isn't well.

sad

bored

happy

excited

Câu hỏi 23 (1 điểm) Learning English is _______ to your job.

exciting

important

different

right

Câu hỏi 24 (1 điểm) They didn't go to work _______ they didn't feel well.

and

but

because

or

Câu hỏi 25 (1 điểm) That student is _______ . He can learn very well.

beautiful

important

clever

difficult

Câu hỏi 26 (1 điểm) The students are looking at the _______ board in the classroom.

red

black

brown

yellow

Câu hỏi 27 (1 điểm) Living in the city is interesting _______ expensive.

or

but

and

because

Câu hỏi 28 (1 điểm) I can clean your room _______ cook dinner. Which one do you want me to do?

because

and

but

or

Câu hỏi 29 (1 điểm) She is _______ because she doesn't eat much.

slim

slow

fat

fast

Câu hỏi 30 (1 điểm) Travelling to school by bus is _______ . It only takes me five minutes.

safe

long

far

fast

Đáp án

1. but 2. cold 3. late 4. and 5. famous 6. but 7. closed 8. better 9. best 10. boring
11. expensive 12. beautiful 13. because 14. and 15. but 16. tall 17. nice 18. or 19. big 20. dark
21. interesting 22. sad 23. important 24. because 25. clever 26. black 27. but 28. and 29. slim 30. fast

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại: Đề thi thử viên chức giáo dục môn Tiếng Anh năm 2019 trên máy tính. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu.

Đánh giá bài viết
2 3.356
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi công chức - viên chức Xem thêm