Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 16 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 16

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 16 năm 2015-2016 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 1 diễn ra ngày 11/03/2016. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 16 năm 2014-2015

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 15 năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 16 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 80cm – 60cm + 60cm = 50cm + .......cm.

Câu 1.2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 70cm – 50cm + 20cm = 30cm + .......cm.

Câu 1.3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 80 – 50 + 30 + 20 ........ 70 – 40 + 20 + 20

Câu 1.4: Có hai thùng cam. Thùng thứ nhất có số quả cam là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số. Thùng thứ hai hơn thùng thứ nhất 20 quả. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu quả cam?

Câu 1.5: Số lớn nhất có hai chữ số mà khi cộng hai chữ số của số đó với nhau thì bằng 9 là số nào?

Bài 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 16

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: Năm nay anh hơn em 12 tuổi. Hỏi 7 năm nữa anh hơn em bao nhiêu tuổi?

Câu 3.2: Cho ba số khác nhau, các số đó đều là số chẵn chục có hai chữ số và đem ba số cộng lại với nhau thì bằng 60. Tìm số lớn nhất trong ba số đó.

Câu 3.3: Từ 30 đến 80 có bao nhiêu số tròn chục?

Câu 3.4: Mai có 50 cái kẹo. Sau khi Mai cho Hồng một số cái kẹo thì Mai còn 40 cái kẹo. Hỏi Mai cho Hồng bao nhiêu cái kẹo?

Câu 3.5: Tìm số tròn chục, biết lấy số đó cộng với 20 cũng bằng 90 trừ cho 20.

Câu 3.6: Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 90 – 40 + 20 – 20 > 70 - ....... > 10 + 20

Câu 3.7: Cho các số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Viết được tất cả bao nhiêu số tròn chục không lớn hơn 80?

Câu 3.8: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà mỗi số đều có chữ số 0?

Câu 3.9: Hiện nay, con 5 tuổi, mẹ hơn con 30 tuổi, bố hơn mẹ 10 tuổi. Hỏi bố hơn con bao nhiêu tuổi?

Câu 3.10: Thơm nghĩ ra một số, biết rằng số đó cộng với 40 rồi trừ đi 20, rồi cộng thêm 50 thì bằng 80. Hỏi Thơm nghĩ ra số nào?

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 16

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: 30

Câu 1.2: 10

Câu 1.3: >

Câu 1.4: 30

Câu 1.5: 90

Bài 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(2) < (10) < (3) < (4) < (8) < (1) < (7) < (5) < (6) < (9)

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: 12

Câu 3.2: 30

Câu 3.3: 6

Câu 3.4: 10

Câu 3.5: 50

Câu 3.6: 30

Câu 3.7: 7

Câu 3.8: 9

Câu 3.9: 40

Câu 3.10: 10

Đánh giá bài viết
2 4.975
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm