Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 1 có đáp án đi cùng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 14 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8

Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1: Which calculation shows this picture?

Đề thi toán tiếng anh lớp 1

a. 3 + 5 = 9
b. 8 - 3 = 5
c. 5 + 3 = 8
d. 8 - 5 = 3

Question 2: Which calculation shows this picture?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1

a. 7 - 4 = 3

b. 3 + 4 = 8

c. 7 - 3 = 4

d. 3 + 4 = 7

Question 3: Which calculation shows this picture?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1

a. 9 - 3 = 6

b. 6 + 3 = 9

c. 6 - 3 = 3

d. 9 - 6 = 3

Question 4: How do you make 6?

a. 4 - 2 + 1

b. 6 - 4 + 2

c. 4 + 2 + 0

d. 6 - 2 - 4

Question 5: How do you make 10?

a. 6 + 4 - 2

b. 4 + 2 + 6

c. 8 - 2 + 4

d. 7 - 5 + 3

Question 6: How do you make 12?

a. 13 + 2 + 1

b. 16 - 6 + 2

c. 15 + 5 - 2

d. 14 - 3 - 1

Question 7: How do you make 15?

a. 7 - 3 + 5

b. 5 + 4 - 6

c. 5 + 5 + 5

d. 8 + 5 - 2

Question 8: How do you make 17?

a. 5 - 5 + 7

b. 7 + 3 - 7

c. 2 + 8 + 7

d. 4 + 6 - 7

Question 9: Look at this pattern?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1

Đề thi violympic toán tiếng việt lớp 1

Question 10: Look at this pattern.

Đề thi violympic toán tiếng việt lớp 1

Which pattern matches?

Đề thi violympic toán tiếng việt lớp 1

Exam number 3: Đỉnh núi trí tuệ

Question 1: How many fish are there?

Đề thi violympic toán tiếng việt lớp 1

Question 2: Add: 10 + 50 = .............

Question 3: Subtract: 70 - 60 = ........

Question 4: How many birds are there?

Đề thi violympic toán tiếng việt lớp 1

Question 5: Fill in the missing number: 20 + ....... = 90

Question 6: Fill in the missing number: .... + 40 = 70

Question 7: Fill in the missing number: 70 - ...... = 60

Question 8: Fill in the missing number: ..... + 10 = 50

Question 9: Fill in the missing number: 20, 40, ....., 80

Question 10: Write >, =, <: 10 + 20 + 30 ....... 20 + 50 - 10

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8

Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (8); (2) = (4); (3) = (6); (5) = (9); (7) = (10)

Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1: c

Question 2: d

Question 3: a

Question 4: c

Question 5: c

Question 6: b

Question 7: c

Question 8: c

Question 9: d

Question 10 : d

Exam number 3: Đỉnh núi trí tuệ

Question 1: 12

Question 2: 60

Question 3: 10

Question 4: 13

Question 5: 70

Question 6: 30

Question 7: 10

Question 8: 40

Question 9: 60

Question 10: =

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Đi tìm kho báu

Question 1: How many points are there outside the triangle?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

a. 1 b. 3 c. 4 d. 2

Question 2: How many points are there inside the triangle?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

a. 1 b. 3 c. 4 d. 2

Question 3: Find the missing number: 50 - ....... = 20

a. 20 b. 40 c. 30 d. 70

Question 4: Calculate: 30 + 40 - 10 = ..............

a. 70 b. 40 c. 50 d. 60

Question 5: Point N is outside the ...............

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

a.Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
b.Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
c.Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
d.Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

Exam number 2: Cóc vàng tài ba (Choose the most suitable answer in 4 available answers)

Question 1: Which of following shows 24?
a.Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
b.Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

c.Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

d.Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

Question 2: What number is shown?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

a. 33 b. 43 c. 34 d. 44

Question 3: Which number is shown?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

a. 66 b. 56 c. 55 d. 65

Question 4: Write numbers in order from smallest to greatest.

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

a. 9 < 37 < 26 < 43

b. 43 < 26 < 37 < 9

c. 9 < 26 < 37 < 43

d. 43 < 37 < 26 < 9

Question 5: Write numbers in order from smallest to greatest.

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

a. 40 < 23 < 36 < 15

b. 15 < 36 < 23 < 40

c. 15 < 23 < 36 < 40

d. 40 < 36 < 23 < 15

Question 6: Write numbers in order from greatest to smallest.

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

a. 12 > 35 > 49 > 76

b. 12 > 49 > 35 > 76

c. 76 > 49 > 35 > 12

d. 76 > 35 > 49 > 12

Question 7: Write numbers in order from greatest to smallest.

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

a. 56 > 23 > 32 > 18

b. 56 > 32 > 23 > 18

c. 18 > 23 > 32 > 56

d. 18 > 32 > 23 > 56

Question 8: Which number should replace "?"?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

a. 29 b. 30 c. 31 d. 28

Question 9: Which number is in the star?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

a. 30 b. 50 c. 60 d. 40

Exam number 3: Fill in the blank with the suitable sign (>; =;<)

Question 1: Compare: 60 ............ 60

Question 2: Compare: 35 ........... 39

Question 3: Compare: 45 ............ 54

Question 4: Compare: 26 ............ 23

Fill in the blank with the suitable number

Question 5: Count, add the picture and write your answer in the blank

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

Question 6: Count, add the picture and write your answer in the blank

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

Question 7: Count, add the picture and write your answer in the blank

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

Question 8: Count, add the picture and write your answer in the blank

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9

Question 9: Write the number of tens: 85 = ............ tens + 5 ones

Question 10: Write the number of ones: 59 = 5 tens + .......... Ones

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 9

Exam number 1: Đi tìm kho báu

Question 1: a

Question 2: b

Question 3: c

Question 4: d

Question 5: d

Exam number 2: Cóc vàng tài ba (Choose the most suitable answer in 4 available answers)

Question 1: a

Question 2: b

Question 3: c

Question 4: c

Question 5: c

Question 6: c

Question 7: b

Question 8: b

Question 9: d

Exam number 3: Fill in the blank with the suitable sign (>; =;<)

Question 1: =

Question 2: <

Question 3: <

Question 4: >

Question 5: 14

Question 6: 11

Question 7: 12

Question 8: 15

Question 9: 8

Question 10: 9

Đánh giá bài viết
5 6.438
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm