Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 14 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 14 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 14 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 1 diễn ra ngày 19/02/2016. Đề thi Violympic Toán lớp 1 này có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 12 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13 năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 14 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 10 + 7 - ........ = 15

a. 3 b. 4 c. 2 d. 1

Câu 1.2: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 13 + ...... - 3 = 15

a. 8 b. 6 c. 3 d. 5

Câu 1.3: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 11 + ..... + 4 = 19

a. 2 b. 5 c. 4 d. 3

Câu 1.4: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 10 - 9 + 18 - ....... = 10

a. 8 b. 9 c. 10 d. 7

Câu 1.5: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 19 - 4 + 2 > ...... - 2 + 10 > 12 + 3

a. 5 + 4 b. 3 + 4 c. 8 d. 8 + 1

Câu 1.6: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 15 - 2 + ...... = 13 + 6 - 1

a. 1 + 6 b. 3 + 1 c. 8 - 6 d. 5

Câu 1.7: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 12 + 7 - 3 < ...... + 10 < 5 + 12 + 1

a. 2 + 6 b. 3 + 6 c. 8 d . 17 - 10

Câu 1.8: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 12 + .... + 4 - 1 = 19 - 4

a. 3 b. 2 c. 0 d. 1

Câu 1.9: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 10 - ...... + 10 + 2 = 19 - 4 - 3 + 5

a. 6 b. 3 c. 5 d. 4

Câu 1.10: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 17 - 7 + 5 < ....... < 10 + 4 + 5 - 2

a. 13 + 4 b. 16 - 1 c. 10 + 5 d. 11 - 1 + 6

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 14

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: 19 – 2 – 7 + 5 = 18 – ........+ 5

Câu 3.2: Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 12 và nhỏ hơn 18?

Câu 3.3: 13 cộng với số nào để bằng 16 cộng với 3 rồi trừ đi 4.

Câu 3.4: 13 - 2 + 4 + 3 = 6 + 2 + ............

Câu 3.5: Số liền trước của số 15 cộng với 3 bằng bao nhiêu?

Câu 3.6: Số lớn nhất có một chữ số cộng với số bé nhất có hai chữ số bằng bao nhiêu?

Câu 3.7: Hùng vẽ được 10 hình tròn. Tâm vẽ được 4 hình tròn. Hỏi cả hai bạn vẽ được bao nhiêu hình tròn?

Câu 3.8: 4 – 2 + 15 + 2 – 6 = 11 + 5 + 3 – .......... - 2

Câu 3.9: 18 – ......... + 2 – 1 + 2 = 9 – 6 + 15 – 2 + 0

Câu 3.10: Số nào cộng với 16 thì được 10 cộng với số lớn nhất có một chữ số?

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 14

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: c

Câu 1.2: d

Câu 1.3: d

Câu 1.4: b

Câu 1.5: c

Câu 1.6: d

Câu 1.7: d

Câu 1.8: c

Câu 1.9: c

Câu 1.10: d

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (9); (2) = (13); (3) = (11); (4) = (6); (5) = (18); (7) = (8); (10) = (20); (12) = (16); (14) = (15); (17) = (19)

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: 8

Câu 3.2: 5

Câu 3.3: 2

Câu 3.4: 10

Câu 3.5: 17

Câu 3.6: 19

Câu 3.7: 14

Câu 3.8: 4

Câu 3.9: 5

Câu 3.10: 3

Đánh giá bài viết
7 10.463
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm