Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 2

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 2 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 3 có đáp án đi cùng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 2 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Exam number 1: Đỉnh núi trí tuệ

Question 1: What is the value of the underlined digit: 642

Question 2: The perimeter of this triangle is ......... cm.

Đề thi Violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 2

Question 3: Bees and butterflies are insects.

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 2

There are ......... insects in the picture.

Question 4: Find the difference of the least and greatest of these numbers.

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 2

Question 5: Calculate: 800 : 4 = ...........

Question 6: The sum of the least and the greatest of these numbers.

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 2

Question 7: Anna's mother is 37 years old. Anna's mother's age is 28 years more than Anna's age. How old is Anna?

Question 8: A puppy eats 312g of food on Saturdat and 285g of food on Sunday. The total amount of food that the puppy eats on the weekend is ....... g.

Question 9: Write >, < or = in the blank: 327 + 120 ..... 661 - 213

Question 10: The value of the expression: 4 x 8 + 35 is ........

Exam number 2: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 2

Exam number 3:

Question 1: Which number is smaller than 723?

a. 730 b. 742 c. 719 d. 732

Question 2: The result of the calculation 2 x 2 x 10 is .....

a. 40 b. 14 c. 30 d. 20

Question 3: Which of the following numbers is the greatest?

a. 735 b. 537 c. 573 d. 375

Question 4: What time does the clock show? Answer using digits and a colon.

đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 2

a. 10 : 10 b. 2 : 50 c. 7 : 10 d. 10 : 35

Question 5: The perimeter of a square is 200cm. The length of each its side is ...... cm.

a. 50 b. 10 c. 15 d. 30

Question 6: Which of the following calculations is not correct?

a. 317 + 235 = 542

b. 832 - 271 = 561

c. 426 + 138 = 564

d. 762 - 214 = 548

Question 7: If you mix magenta and yellow the which color will you get?

Đề thi Violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 2

a. White b. Blue c. red d. cyan

Question 8: A pet store has 9 tanks of fish. There are 4 fish in each tanks. How many fish does the pet store have in all?

a. 27 b. 36 c. 45 d. 32

Question 9: The missing number fill in the blank is ........

a. 100 b. 4 c. 9 d. 10

Question 10: The sum of two numbers is 762. One of the numbers is the least 3-digit number. Find their difference.

a. 576 b. 662 c. 562 d. 627

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 2

Exam number 1: Đỉnh núi trí tuệ

Question 1: 40 Question 2: 900 Question 3: 13

Question 4: 121 Question 5: 200 Question 6: 591

Question 7: 9 Question 8: 597 Question 9: < Question 10: 67

Exam number 2: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (7); (2) = (16); (3) = (10); (4) = (13); (5) = (9); (6) = (19); (8) = (20); (11) = (17); (12) = (20); (14) = (15)

Exam number 3:

Question 1: c Question 2: a Question 3: a Question 4: a

Question 5: a Question 6: a Question 7: c

Question 8: b Question 9: d Question 10: b

Đánh giá bài viết
1 499
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Violympic lớp 3 Xem thêm