Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 7

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 7 năm 2015 - 2016 à đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 3 có đáp án đi cùng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 5 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 6 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Exam number 1: Đi tìm kho báu

Question 1: Multiply 9 x 5 = .............

a. 48 b. 40 c. 47 d. 45

Question 2: Multiply: 9 x 7 = ...........

a. 62 b. 65 c. 61 d. 63

Question 3: Multiply 9 x 2 = .............

a. 18 b. 14 c. 19 d. 16

Question 4: Multiply 9 x 9 = ..............

a. 81 b. 84 c. 83 d. 82

Question 5: Calculate: 9 x 10 - 34 = .............

a. 65 b. 56 c. 64 d. 46

Question 6: .........g x 4 = 860g

The missing number is:

a. 205 b. 225 c. 215 d. 235

Question 7: ......... of the below circle is not colored.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7

a. 1/3 b. 1/5 c. 1/4 d. 1/6

Question 8: ........... of the figure below is colored.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7

a. 1/3 b. 1/5 c. 1/4 d. 1/6

Question 9: Mary has five packs of pencils. There are 9 pencils in each pack. John has 16 pencils. How many pencils do they have in all?

a. 51 b. 66 c. 56 d. 61

Question 10: The product of y and 9 is a two-digit number that has the digit 8 in the tens place. When y is divided by 9, the remainder is ................

a. 0 b. 1 c. 9 d. 8

Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7

Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 36 : .......... = 9

Question 2: 18 : 9 = .............

Question 3: .......... : 9 = 3

Question 4: 63 : 9 = ...............

Question 5: Follow the arrows and find the result:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7

Question 6: 1/5 of 45g is ................g.

Question 7: 1/N of 54g is 9g. The value of N is ................

Question 8: 1/M of 72g is 9g. The value of M is ..................

Question 9: The product of x and 9 is the greatest 2-digit number. The value of x is ...............

Question 10: Adding 35 to the smallest two-digit number and dividing the sum by the biggest one-digit number we get ..................

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 7

Exam number 1: Đi tìm kho báu

Question 1: d Question 2: d Question 3: a

Question 4: a Question 5: b Question 6: c

Question 7: c Question 8: a Question 9: d Question 10: c

Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

(1) = (13); (2) = (14); (3) = (5); (4) = (8); (6) = (11); (7) = (19); (9) = (10); (12) = (18); (15) = (20); (16) = (17)

Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 4 Question 2: 2 Question 3: 27

Question 4: 7 Question 5: 47 Question 6: 9

Question 7: 6 Question 8: 8 Question 9: 11 Question 10: 5

Đánh giá bài viết
4 1.745
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm