Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 5 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 5

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 5 năm 2015 - 2016 à đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 3 có đáp án đi cùng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 4 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 5 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Exam number 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 5

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number.

Question 1: Calculate: 30 x 7 = .......

Question 2: Convert: 3m = ........ mm

Question 3: Calculate: 35 x 4 = ...........

Question 4: Convert: 1km = ......... m

Question 5: There are 6 students in a school's drawing club. Last month, each student in the club drew 7 pictures. How many pictures are drawn in all?

Question 6: If 20 : y = 5 then y = ........

Question 7: Fill in the missing number: 27 : .......... = 3

Question 8: If 12 : x = 4 then x = ..........

Question 9: How many right angles are there in the figure?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 5

Question 10: 5m + 20dm = ....... cm

Exam number 3: Đỉnh núi trí tuệ

Question 1: Divide: 28 : 7 = ........

Question 2: Divide: 21 : 7 = ......

Question 3: Divide: 42 : 6 = .......

Question 4: Divide: 42 : 7 = ..........

Question 5: Divide: 160cm : 5 = ......... cm

Question 6: 8dm 3mm = .......... mm + 3mm

Question 7: 7m + 200cm = .......... cm.

Question 8: .......m - 200cm = 500cm

Question 9: If ab - mn = 27 then 2mn - 1ab = .........

Question 10:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 5

The value of M is ..........

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 5

Exam number 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(19) < (16) < (9) < (2) < (7) < (11) < (4) < (20) < (15) < (12) < (8) < (13) < (17) < (1) < (3) < (5) < (6) < (14) < (10) < (18)

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number.

Question 1: 210 Question 2: 3000 Question 3: 140 Question 4: 1000

Question 5: 42 Question 6: 4 Question 7: 9

Question 8: 3 Question 9: 8 Question 10: 700

Exam number 3: Đỉnh núi trí tuệ

Question 1: 4 Question 2: 3 Question 3: 7 Question 4: 6

Question 5: 32 Question 6: 800 Question 7: 900

Question 8: 7 Question 9: 73 Question 10: 8

Đánh giá bài viết
1 732
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm