Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 6 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 6

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 6 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 3 có đáp án đi cùng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 4 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 5 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 6 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Exam number 1:

Fill in the blank with the suitable sign (>, <, =)

Question 1: Compare m and n if m is the greatest 3−digit number and n is the smallest 4−digit number.

Fill in the blank with the suitable number:

Question 2: Convert: 3km = ............ m.

Question 3: Convert: 4km = .......... hm.

Question 4: Convert: 5dm = ........... mm.

Question 5: Calculate: 35cm x 2 = .......... cm.

Question 6: Calculate: 125dm + 12dm = .......... dm.

Question 7: Calculate: 34m x 5 = ............ m.

Question 8: Calculate: 9dam + 3dam = ........... dam.

Question 9: Convert: 7m = ............. cm.

Question 10: I am a two−digit number. I have digit "0" in the ones place. When I am divided by 6, the quotient is 8 and has remainder. Who am I?

Exam number 2:

Question 1: Multiply: 8 x 8 = .............

Question 2: Multiply: 8 x 3 = ..............

Question 3: Multiply: 8 x 4 = ............

Question 4: Multiply: 8 x 6 = .............

Question 5: Multiply: 8 x 5 = .............

Question 6: If y : 5 = 8 then y = ...............

Question 7: If x : 7 = 8 then x = ............

Question 8: Calculate: 8 x 5 + 8 = .............

Question 9: 8 x n = 1*. The value of n is .............

Question 10: Find X such that 8 x X = 2*.

Exam number 3:

Question 1: Divide: 32 : 8 = ..............

a. 4 b. 5 c. 6 d. 3

Question 2: Divide 8 : 8 = ...........

a. 4 b. 1 c. 2 d. 3

Question 3: If 8 x X < 70 then the greatest value of x is ..............

a. 9 b. 7 c. 6 d. 8

Question 4: Find x such that 56 : x = 8.

a. 6 b. 9 c. 8 d. 7

Question 5: Three years ago, mothers age is eight times as old as sons age. Mother is thirty five years old now. How old is son now?

a. 4 b. 5 c. 6 d. 3

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 6

Exam number 1:

Question 1: < Question 2: 3000 Question 3: 40 Question 4: 500

Question 5: 70 Question 6: 137 Question 7: 170

Question 8: 12 Question 9: 700 Question 10: 50

Exam number 2:

Question 1: 64 Question 2: 24 Question 3: 32 Question 4: 48

Question 5: 40 Question 6: 60 Question 7: 56

Question 8: 46 Question 9: 2 Question 10: 3

Exam number 3:

Question 1: a Question 2: b Question 3: d

Question 4: d Question 5: b

Đánh giá bài viết
12 1.431
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm