Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 23: Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh (Phần 2)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh gọi là động từ tình thái vì chúng không diễn tả hành động mà diễn tả những khả năng (chắc chắn, nghi ngờ, có thể xảy ra hay không), sự bắt buộc, sự cần thiết và gọi là động từ khuyết thiếu vì không được dùng độc lập, mà luôn phải dùng với động từ chính của câu.
Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use Xem thêm