Write a short article describing a wonder of Viet Nam

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Văn mẫu bằng Tiếng Anh về Unit 5 lớp 9 Wonders of Viet Nam bao gồm 4 đoạn văn tiếng Anh mẫu viết nói về một kì quan của Việt Nam giúp các em chuẩn bị bài trước khi đến lớp hiệu quả.
Tiếng Anh 9 mới Xem thêm