Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo mẫu Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022.

Mẫu kế hoạch cá nhân Học và làm theo Bác năm 2022 cần điền đầy đủ thông tin cá nhân, nội dung đăng ký học tập về tư tưởng đạo đức, lối sống, chính trị... Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 hay mẫu kế hoạch cá nhân theo Chỉ thị 05 CT/TW được VnDoc tổng hợp những mẫu khác nhau trong bài viết này, các bạn có thể tham khảo để hoàn thiện bản kế hoạch học tập của bản thân.

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh - Mẫu 1

ĐẢNG BỘ XÃ ……

CHI BỘ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….., ngày ...tháng .. năm 2.

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Họ và tên: ………………………..; Ngày, tháng, năm sinh:……………..….

Đơn vị công tác:……………………………………….……………..………

Chức vụ đảng…………………………; Chức vụ chính quyền:…………...…

Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………..…………..…..

Sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.”, tôi xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 như sau:

1. Nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa tỉnh ..... trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ:

- Học và làm theo Bác về xây dựng đạo đức của người cán bộ: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; giữ gìn đoàn kết nội bộ, lối sống lành mạnh, trong sáng, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực....

- Tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị: xây dựng tác phong làm việc khoa học; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống (đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp: nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc, học tập sinh hoạt trước cán bộ, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

2. Biện pháp để thực hiện (nêu cụ thể các biện pháp để thực hiện nội dung đã đăng ký sát với chức trách, nhiệm vụ công tác của bản thân)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Thời gian hoàn thành: trong năm 2022.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ/ CƠ QUAN

NGƯỜI VIẾT KẾ HOẠCH
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của chi bộ/ cơ quan/ (cuối năm)

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh - Mẫu 2

ĐẢNG BỘ CQCQ QUẬN………………

CHI BỘ: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày…tháng…năm 20.....

KẾ HOẠCH
thực hiện học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 20.....

Họ và tên: (in hoa)………………………. Năm sinh:…………………………..

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………..

Chi bộ, đoàn thể đang sinh hoạt:………………………………………………….

Căn cứ các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; hướng dẫn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và chuyên đề được học tập, bản thân xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung như sau:

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ:

Nêu rõ những nội dung cụ thể mà bản thân sẽ phấn đấu trong năm nhằm thực hiện:

1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

+ Nội dung chính cần phấn đấu, rèn luyện trong năm:

………………………………………………….……………………………………

………………………………………………….……………………………………

………………………………………………….……………………………………

2. Các nội dung cần phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện cụ thể:

- Về tư tưởng chính trị,

- Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao,

- Đạo đức nghề nghiệp, đạo đức lối sống,

- Tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân,

- Ý thức tổ chức, kỷ luật,

- Mối quan hệ với Nhân dân,

- Trách nhiệm nêu gương.

- Thực hiện cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung 4 khóa XII và Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Mỗi cá nhân căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao (theo tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, chức trách, nhiệm vụ được giao… phù hợp đặc điểm hoạt động, công tác của từng địa phương, cơ quan, đơn vị) đăng ký thực hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể.

3. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm cán bộ, đảng viên, công chức hàng năm và kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII:

- Những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm,

- Nguyên nhân?

- Nội dung phấn đấu, biện pháp, thời gian khắc phục từng khuyết điểm.

Đảng viên ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Xác nhận và đánh giá việc thực hiện của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo 6 tháng và cả năm.

+ Đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 20.....:

+ Đánh giá kết quả thực hiện năm 20.....

Xác nhận cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh - Mẫu 3

ĐẢNG ỦY ...............................

CHI BỘ TRƯỜNG ............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Số: ............................, ngày...tháng....năm....

KẾ HOẠCH
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH
HỒ CHÍ MINH NĂM ...

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

Thực hiện Kế hoạch số ........... ngày ...... tháng ...... năm .......... của Đảng bộ xã ............. về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

Chi bộ trường Mầm non xây dựng kế hoạch thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

1.1.Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại của những năm trước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và các năm tiếp theo.

1.2.Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể chính trị, xã hội trong nhà trường đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành nề nếp; trong đó chú trọng việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã ....................................... lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Đại Từ lần thứ XXIII.

1.3.Tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; biểu dương những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn trường.

2. Yêu cầu

Xuất phát từ yêu cầu, nội dung của chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực tế của Chi bộ nhà trường, Chi bộ; Nhà trường và các cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng và chọn nội dung học tập, làm theo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về phong cách làm việc, đạo đức, lối sống của Bí thư Chi bộ, người đứng đầu và toàn thể cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên; thông qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

II. NỘI DUNG

Lựa chọn nội dung đăng kí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2019 và năm học 2019 – 2020, đảm bảo phù hợp và gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỉ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ, trong chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường.

1. Nội dung thực hiện trong quý I

- Đổi mới phong cách, tác phong làm việc; Đoàn kết xây dựng nhà trường vững mạnh; Nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Nội dung thực hiện trong quý II

- Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; Gương mẫu trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, được thể hiện thường xuyên, về mọi mặt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Nội dung thực hiện trong quý III

- Thực hiện tốt công tác dân vận, gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, phụ huynh; Nói, viết phải đi đôi với làm và phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không xuyên tạc, nói sai; Không được "nói một đàng làm một nẻo", không được hứa mà không làm.

4. Nội dung thực hiện trong quý IV

- Ý thức đúng đắn và thực hiện nghiêm túc thể hiện trách nhiệm của mình trên cương vị công tác được giao; Chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi; Xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Quán triệt triển khai Chỉ thị số 05 - CT/TW và học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tạo điều kiện cho 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên được dự các hội nghị học tập, quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 – CT/TW về học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên hiểu được:

a) Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi ai cũng có thể học theo, để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội. Điều ấy thể hiện trong các điểm sau:

Một là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Hai là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích.

Ba là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Bốn là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người.

Năm là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

b) Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, mỗi người chúng ta cần làm tốt các mặt sau đây:

Một là, thực hiện "Trung với nước, hiếu với dân" mỗi người phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc, tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh dân giàu, nước mạnh. xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hai là, thực hiện đúng lời dạy: "Cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ba là, nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Bốn là, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

c) Những công việc tập trung

 • Bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, của địa phương.
 • Nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
 • Gắn bó, nhân ái, thấu hiểu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh trong nhà trường.

2. Xây dựng kế hoạch của tập thể Chi bộ và các cá nhân thực hiện Chỉ thị 05.

- Đối với Chi bộ: Căn cứ vào kế hoạch của Đảng bộ xã và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo của Chi bộ phù hợp với nhiệm vụ chăm sóc giáo dục của nhà trường.

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện của Chi bộ trong năm 2019 với các nội dung cụ thể theo từng quý

- Đối với cá nhân: Căn cứ và kế hoạch của Chi bộ, của nhà trường, cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ, chức năng và vị trí công tác được đảm nhiệm của mỗi cá nhân.

+ Kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề cần đề ra được các nội dung theo từng quý, có các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện.

+ Tháng đầu tiên trong quý I có bản đăng ký học tập của cá nhân về các nội dung sẽ học trong quý với nội dung, biện pháp cụ thể được thông qua trước hội đồng sư phạm nhà trường.

+ Tháng đầu tiên trong quý II có bản tự đánh giá, nhận xét, tự nhận loại của cá nhân về kết quả thực hiện của quý I và xây dựng bản đăng ký học tập của quý II. Với quý III và IV cũng thực hiện tương tự.

+ Cuối năm vào tháng 12 hoặc trong dịp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Có bản tự đánh giá nhận xét xếp loại của cá nhân trong cả năm đề nghị Chi bộ, nhà trường nhận xét, đánh giá.

3. Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, nhà trường và nhiệm vụ năm học.

- Chi bộ chỉ đạo nhà trường và tổ chức đoàn thể khác như Đoàn thanh niên, Công đoàn để làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên có nhận thức sâu sắc và thống nhất cao trong ý chí hành động để tham gia học tập và làm theo một cách tự giác.

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường trong việc thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành, của trường.

- Gắn nội dung học tập và làm theo vào công việc cụ thể của mỗi cá nhân và tập thể giáo viên, cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong nhà trường. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên; góp phần hạn chế, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

- Các tổ chuyên môn trong toàn trường tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nội dung cuộc vận động vào cuối các đợt thi đua.

- Coi việc thực hiện cuộc vận động là một trong những tiêu chí thi đua để đánh giá các danh hiệu thi đua cuối mỗi năm học.

- Chi ủy, Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm điểm và đánh giá theo từng đợt thi đua và năm học.

- BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên cần chủ động và là lực lượng quan trọng phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền, vận động và đôn đốc thực hiện.

4. Thực hiện giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Chi bộ chỉ đạo nhà trường đưa các nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình giảng dạy hàng ngày thông qua các bài giảng trong và ngoài giờ lên lớp, qua các câu chuyện, bài thơ về Bác; qua các chủ đề thực hiện trong năm học.

- Giáo dục trẻ các đức tính về thật thà, biết vâng lời, lễ phép với người lớn, biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết giữ lời hứa, biết tôn trọng người khác...

- CBQL, chuyên môn, GV tăng cường công tác tự học tự bồi dưỡng qua các kênh thông tin, qua sách báo về những câu chuyện về tấm gương và cuộc đời của Bác, qua đó giáo viên có thêm kiến thức để cung cấp cho học sinh.

- Thường xuyên kiểm tra, dự giờ để rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp, đổi mới phương pháp dạy học, mở rộng các chuyên đề, các hội thảo, xây dựng bài giảng, tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ...

- Trú trọng công tác nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt quy tắc dân chủ, duy trì tốt cuộc vận động gắn với việc đánh giá chuẩn Nghề nghiệp giáo viên mầm non và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và khen thưởng.

- Hàng tháng Chi bộ, nhà trường kiểm tra, giám sát và đánh giá việc học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.

- Cuối năm Chi bộ tổ chức họp xét bình bầu các cá nhân và đề nghị tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong "Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào dịp đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức Cơ sở Đảng.

6. Hồ sơ thực hiện Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm học 2016 - 2017 của trường.
 • Kế hoạch cá nhân thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và năm học 2019 – 2020 do cá nhân xây dựng và thực hiện.
 • Phiếu đăng ký nội dung thực hiện của cá nhân
 • Phiếu tự nhận xét, đánh giá, xếp loại của cá nhân.
 • Phiếu theo dõi kết quả thực hiện của mỗi cá nhân.
 • Các loại hồ sơ, biên bản đánh giá của tập thể chi bộ và cá nhân cuối năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi bộ nhà trường

 • Xây dựng kế hoạch thực hiện của Chi bộ trong năm....... với các nội dung cụ thể theo từng quý
 • Theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện của các tổ và các cá nhân.
 • Đánh giá việc tổ chức thực hiện vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng trường và các đợt thi đua
 • Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ, nhà trường là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng của chi bộ và đánh giá xếp loại nhà trường cuối năm.

2. Cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên

 • Căn cứ và kế hoạch của Chi bộ, của nhà trường, cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ, chức năng và vị trí công tác được đảm nhiệm của mỗi cá nhân.
 • Kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề cần đề ra được các nội dung theo từng quý, có các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện.
 • Nội dung kế hoạch cá nhân được công khai trước chi bộ, nhà trường để mọi người cùng giám sát việc thực hiện.
 • Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, giáo viên; đánh giá công chức, viên chức và đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng cuối năm học.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và năm học 2019 - 2020 của Chi bộ và nhà trường ................................................. yêu cầu các đ/c cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- ................................

BÍ THƯ

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh - Mẫu 4

Căn cứ Kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 14/10/2016 của Đảng ủy Sở thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm .......... như sau:

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 • Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác tư pháp năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Yêu cầu

 • Thường xuyên quan tâm công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo tính chủ động, phù hợp đặc thù của cơ quan, từng đối tượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 • Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Tổ chức học tập, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.

 • Tiếp tục tổ chức học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh" và chủ đề Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu "Nói đi đôi với làm, nói thực, làm thực, đánh giá thực" .
 • Hàng tháng đánh giá tình hình thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với kết quả thực hiện các việc đã đề ra trong kế hoạch học tập, làm theo và chức trách nhiệm vụ được giao của từng cá nhân; thảo luận đề ra phương hướng phấn đấu. Định kỳ hàng quý, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, trao đổi, thảo luận về các chủ đề đã triển khai học tập.
 • Triển khai các nội dung học tập năm ... trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, kết hợp với các phong trào thi đua, các đợt sơ kết, tổng kết.

2. Tăng cường chỉ đạo thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan

 • Cấp ủy Chi bộ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ Tư pháp ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.
 • Cấp ủy Chi bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quyết định số 111-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về ban hành Quy chế nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo Sở; trưởng, phó các phòng, đơn vị phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (mỗi đảng viên đăng ký ít nhất 02 việc; mỗi công chức, viên chức, lao động chưa là đảng viên đăng ký ít nhất 01 việc). Từng cá nhân xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2019, nội dung đăng ký phải sát với chủ đề học tập và chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác làm một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên, cuối năm.

Thời gian hoàn thành: trong tháng . năm ...

3. Gắn kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII; tập trung giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong cơ quan

 • Cấp ủy Chi bộ tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2017 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tập trung chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, yếu kém, hạn chế trong quá trình hoạt động.
 • Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới.

4. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Đảng ủy chỉ đạo Ban chấp hành chi đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua do các cấp phát động. Tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức, kịp thời định hướng tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

 • Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác cùng với tuyên truyền 87 năm thành lập Đảng, 25 năm tái lập tỉnh; tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.
 • Khuyến khích cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2020, chú trọng đề tài sáng tác, quảng bá về người tốt, việc tốt, nhất là về xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

6. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thời gian thực hiện: quý I/2017.
 • Tổ chức tổng kết toàn khóa việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; thực hiện việc tổ chức sơ kết, tổng kết năm 2019 theo đúng thời gian quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

2. Đảng ủy cùng Ban Giám đốc tổ chức bình xét, biểu dương khen thưởng đối với cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị Cấp ủy các cấp biểu dương, khen thưởng.

3. Định kỳ hàng tháng Đảng ủy báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với nội dung báo cáo công tác xây dựng Đảng.

4. Đảng ủy yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, cấp ủy Chi bộ trong việc triển khai thực hiện kế hoạch gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Trên đây là Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Trong quá trình thực hiện kế hoạch sẽ được điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa theo hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ./.

Đánh giá bài viết
24 122.954
Sắp xếp theo
  Kinh tế - Quản lý Xem thêm