Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Sinh học 9 bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Mời các bạn tham khảo Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái được VnDoc đăng tải sau đây. Tài liêu tổng hợp lý thuyết cơ bản môn Sinh học 9 bài 41, kèm câu hỏi trắc nghiệm cho các em học sinh tham khảo trả lời, củng cố kiến thức được học về Môi trường và nhân tố sinh thái.

A. Giải bài tập Sinh học 9 bài 41

B. Lý thuyết Sinh học 9 bài 41

I. MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA SINH VẬT

- Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật.

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

- Có 4 loại môi trường sống của sinh vật:

+ Môi trường nước: nước mặn, nước ngọt, nước lợ …

+ Môi trường trong đất: đất cát, đất sét, đất đá, sỏi … trong đó có sinh vật sống.

+ Môi trường đất – không khí (môi trường trên cạn): đất đồi núi, đất đồng bằng … bầu khí quyển bao quanh trái đất

+ Môi trường sinh vật: động vật, thực vật, con người … là nơi sống cho các sinh vật khác

- Ví dụ về môi trường sống của 1 số sinh vật

Tên sinh vật

Môi trường sống

Cây hoa hồng

Trên cạn

Cá chép

Dưới nước

Sán lá gan

Sinh vật

Giun đất

Trong đất

Con hổ

Trên cạn

II. CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI CỦA MÔI TRƯỜNG

- Nhân tố sinh thái là các yếu tố của môi trường tác động đến sinh vật

- Nhân tố sinh thái được chia thành 2 nhóm:

  • Nhân tố sinh thái vô sinh (không sống): không khí, độ ẩm, ánh sáng …
  • Nhân tố sinh thái hữu sinh (sống) được chia thành 2 nhóm: các sinh vật: cây xanh, sinh vật kí sinh, cộng sinh…; nhân tố con người có các tác động tiêu cực (săn bắn, đốt phá rừng) và tác động tích cực (cải tạo, nuôi dưỡng, lai ghép).

- Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái tới sinh vật tùy thuộc vào mức độ tác động của chúng, từng môi trường và thời gian tác động.

III. GIỚI HẠN SINH THÁI

- Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

- Giới hạn sinh thái ở các loài động vật khác nhau là khác nhau. Sinh vật có giới hạn sinh thái rộng sẽ phân bố rộng, dễ thích nghi.

+ Ví dụ cá rô phi có giới hạn sinh thái nhiệt độ là 50C – 420C, vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn sinh thái nhiệt độ từ 00C – 900C.

- Nhân tố sinh thái vô sinh tác động trực tiếp lên đời sống, đặc điểm sinh lí của sinh vật. Nhân tố sinh thái hữu sinh có ảnh hưởng trực tiếp (Ví dụ: Số lượng sâu là nhân tố sinh thái hữu sinh có ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng chim ăn sâu) hoặc ảnh hưởng gián tiếp (Ví dụ: Lá cây là thức ăn của sâu, sâu là thức ăn của chim ăn sâu → Cây xanh là nhân tố sinh thái hữu sinh có ảnh hưởng gián tiếp đến chim ăn sâu).

C. Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 41

Câu 1: Khái niệm môi trường nào sau đây là đúng?

A. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố hữu sinh ở xung quanh sinh vật.

B. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh ở xung quanh sinh vật, trừ nhân tố con người.

C. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh xung quanh sinh vật.

D. Môi trường gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.

Đáp án: D

Câu 2. Có các loại môi trường phổ biến là?

A. Môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường sinh vật.

B. Môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường bên trong.

C. Môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường ngoài.

D. Môi trường đất, môi trường nước ngọt, môi trường nước mặn và môi trường trên cạn.

Đáp án: D

Câu 3: Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái

A. Vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật

B. Hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật

C. Vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật

D. Hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật

Đáp án: C

Câu 4: Cơ thể sinh vật được coi là môi trường sống khi

A. Chúng là nơi ở của các sinh vật khác.

B. Các sinh vật khác có thể đến lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể chúng.

C. Cơ thể chúng là nơi ở, nơi lấy thức ăn, nước uống của các sinh vật khác.

D. Cơ thể chúng là nơi sinh sản của các sinh vật khác.

Đáp án: C

Câu 5: Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật là môi trường

A. Đất, môi trường trên cạn, môi trường nước, môi trường sinh vật

B. Đất, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước

C. Vô sinh, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước

D. Đất, môi trường trên cạn, môi trường nước ngọt, nước mặn

Đáp án: A

Câu 6: Trong tự nhiên, nhân tố sinh thái tác động đến sinh vật

A. Một cách độc lập với tác động của các nhân tố sinh thái khác

B. Trong mối quan hệ với tác động của các nhân tố sinh thái khác

C. Trong mối quan hệ với tác động của các nhân tố vô sinh

D. Trong mối quan hệ với tác động của các nhân tố hữu sinh

Đáp án: B

Câu 7: Những nhân tố khi tác động đến sinh vật, ảnh hưởng của chúng thường phụ thuộc vào mật độ của quần thể bị tác động là

A. Nhân tố hữu sinh

B. Nhân tố vô sinh

C. Các bệnh truyền nhiễm

D. Nước, không khí, độ ẩm, thực vật ưa sáng

Đáp án: B

Câu 8: Nhân tố sinh thái là

A. Các yếu tố vô sinh hoặc hữu sinh của môi trường.

B. Tất cả các yếu tố của môi trường.

C. Những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.

D. Các yếu tố của môi trường ảnh hưởng gián tiếp lên cơ thể sinh vật.

Đáp án: C

Câu 9: Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm

A. Tất cả các nhân tố vật lí, hóa học của môi trường xung quanh sinh vật

B. Đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, các nhân tố vật lí bao quanh sinh vật

C. Đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, các chất hóa học của môi trường xung quanh sinh vật

D. Đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ của môi trường xung quanh sinh vật

Đáp án: A

Câu 10: Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm

A. Thực vật, động vật và con người

B. Vi sinh vật, thực vật, động vật và con người

C. Thế giới hữu cơ của môi trường, là những mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau.

D. Vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật, động vật và con người

Đáp án: C

Câu 11: Con người là một nhân tố sinh thái đặc biệt. Có thể xếp con người vào nhóm nhân tố nào sau đây?

A. Nhóm nhân tố vô sinh.

B. Nhóm nhân tố hữu sinh.

C. Thuộc cả nhóm nhân tố hữu sinh và nhóm nhân tố vô sinh.

D. Nhóm nhân tố vô sinh và nhóm nhân tố hữu sinh.

Đáp án: B

Câu 12: Con người là một nhân tố sinh thái đặc biệt. Có thể xếp con người vào nhóm nhân tố nào sau đây?

A. Nhóm nhân tố vô sinh.

B. Nhóm nhân tố hữu sinh.

C. Thuộc cả nhóm nhân tố hữu sinh và nhóm nhân tố vô sinh.

D. Nhóm nhân tố vô sinh và nhóm nhân tố hữu sinh.

Đáp án: B

Câu 13: Vì sao nhân tố con người được tách ra thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng?

A. Vì con người có tư duy, có lao động.

B. Vì con người tiến hoá nhất so với các loài động vật khác.

C. Vì hoạt động của con người khác với các sinh vật khác, con người có trí tuệ nên vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên lại vừa cải tạo thiên nhiên.

D. Vì con người có khả năng làm chủ thiên nhiên.

Đáp án: C

Câu 14: Giới hạn sinh thái là gì?

A. Là khoảng thuận lợi của một nhân tố sinh thái đảm bảo cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt.

B. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với các nhân tố sinh thái khác nhau.

C. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.

D. Là khoảng tác động có lợi nhất của nhân tố sinh thái đối với cơ thể sinh vật.

Đáp án: C

Câu 15: Khi nói về giới hạn sinh thái, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Những loài có giới hạn sinh thái càng rộng thì có vùng phân bố càng hẹp

B. Loài sống ở vùng biển khơi có giới hạn sinh thái về độ muối hẹp hơn so với loài sống ở vùng cửa sông

C. Cơ thể đang bị bệnh có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn so với cơ thể cùng lứa tuổi nhưng không bị bệnh

D. Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn sinh thái

Đáp án: A

Câu 16: Những hiểu biết về giới hạn sinh thái của sinh vật có ý nghĩa

A. Đối với sự phân bố của sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập vật nuôi

B. Ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp

C. Trong việc giải thích sự phân bố của các sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp

D. Đối với sự phân bố sinh vật trên Trái Đất, thuần hóa các giống vật nuôi

Đáp án: C

Câu 17: Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi (khoảng cực thuận) là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật?

A. Phát triển thuận lợi nhất.

B. Có sức sống trung bình.

C. Có sức sống giảm dần.

D. Chết hàng loạt.

Đáp án: A

............................

Ngoài Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái, mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 9, Giải Vở BT Sinh Học 9, Chuyên đề Sinh học 9, Giải bài tập Sinh học 9, Tài liệu học tập lớp 9 được cập nhật trên VnDoc để học tốt Sinh 9 hơn.

Đánh giá bài viết
9 21.609
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Sinh học 9

    Xem thêm