Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị được gửi tới Chi ủy và Đảng ủy nơi Đảng Viên được giới thiệu và tham gia hoạt động ở vị trí Đảng viên dự bị. Trong bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị cuối năm 2017 này, Đảng viên phải nêu rõ thông tin về bản thân, ngày kết nạp Đảng, nơi kết nạp và sinh hoạt hiện tại... Cũng giống như Bản kiểm điểm Đảng viên, nội dung được trình bày trong Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị phải nêu bật những ưu nhược điểm của bản thân và xin được kết nạp làm Đảng viên chính thức.

Các biểu mẫu bản kiểm điểm liên quan

Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị với nội dung cơ bản: 

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị
Bản tự kiểm điểm Đảng viên

Nội dung cụ thể và chi tiết nhất Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Của đảng viên dự bị

Kính gửi: - Chi ủy..................................................

         - Đảng ủy...............................................

Tôi là:...........................................................................................................................

Sinh ngày:....................................................................................................................

Quê quán:....................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................

Được kết nạp vào Đảng ngày......tháng......năm...........tại Chi bộ:....................................

Hiện đang công tác tại Chi bộ:.......................................................................................

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Khuyết điểm:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là Đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của đảng.

..................., ngày.....tháng.....năm..............
           Người tự kiểm điểm
           (Ký, ghi rõ họ tên)

Hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong quý I/2018

Đó là yêu cầu trong Hướng dẫn 51-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Yêu cầu việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Các cấp ủy đảng lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

Các Đảng viên sau khi tham gia lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) sẽ phải viết báo cáo thu hoạch. Sau học tập, quán triệt, mỗi đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung của các nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập của cán bộ, đảng viên; đồng thời sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như tổ chức thực hiện nghị quyết, coi đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm việc học tập, quán triệt nghị quyết hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 mà VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc.

Đánh giá bài viết
18 110.413
Thủ tục hành chính Xem thêm