Mẫu công văn ban hành thông báo nghỉ hưu

Mẫu công văn về việc ban hành thông báo nghỉ hưu

Mẫu công văn về việc ban hành thông báo nghỉ hưu là mẫu bản công văn được lập ra để ban hành về thông báo nghỉ hưu. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, người nghỉ hưu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc ban hành thông báo nghỉ hưu như sau:

UBND TỈNH ..................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........./SGDĐT-.....(1)......

V/v ban hành thông báo nghỉ hưu đối với ………(1)……..

............, ngày...tháng...năm...

Kính gửi: ……………(2)………….………..

Ngày ……(3)……, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Tờ trình số …(4)….. của ……………(2)……………về việc xin ý kiến ban hành thông báo nghỉ hưu đối với viên chức;

Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Thủ trưởng đơn vị ban hành thông báo nghỉ hưu đối với ………(1)…….. theo đề nghị của đơn vị tại Tờ trình số …(4)…..

2. Đơn vị gửi thông báo nghỉ hưu của ………(1)……..về Sở qua phòng Tổ chức cán bộ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- …(5)...;

- Lưu: VT, (6).

GIÁM ĐỐC (7)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên người được thông báo nghỉ hưu.

(2) Tên đơn vị người được thông báo nghỉ hưu đang công tác.

(3) Ngày nhận được tờ trình đơn vị người được thông báo nghỉ hưu đang công tác

(4) Số, ký hiệu Tờ trình.

(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn về việc ban hành thông báo nghỉ hưu

Mẫu công văn về việc ban hành thông báo nghỉ hưu

Đánh giá bài viết
1 108
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm