Mẫu đơn xin nghỉ học của phụ huynh

1 11.874

Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh viết

Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh viết là mẫu đơn xin phép nghỉ học được phụ huynh lập ra để xin được nghỉ học cho con em mình. Mẫu đơn nêu rõ thông tin phụ huynh học sinh, thông tin của học sinh xin nghỉ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh viết như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường ...............

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ............................

Tôi tên là: .....................................................................................................

Phụ huynh em: ..........................Lớp ........... Năm học ............

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh: ........................... được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ ngày ..................... đến ................

Lý do: ..........................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Hồ sơ chứng từ kèm theo gồm:

1 ..................................................................................................................

2 ..................................................................................................................

3 ..................................................................................................................

Thời gian xin được học lại:

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

 

..........., ngày...tháng...năm...

 

Người viết đơn

Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh viết

Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh viết

Đánh giá bài viết
1 11.874
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm