Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi công chức mới nhất

1 10.263

Mẫu đơn xin phúc khảo thi công chức

Mẫu đơn xin phúc khảo thi công chức được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, là mẫu đơn dùng để các thí sinh thi công chức điền và gửi cho Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh/thành phố để xem xét lại kết quả bài thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin phúc khảo bài thi viên chức tại đây.

Đơn đăng ký dự tuyển công chức

Thủ tục thi tuyển dụng công chức

Thủ tục tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

Mời các bạn tham khảo Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển công chức

Mẫu đơn xin phúc khảo thi tuyển công chức

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi công chức

Nội dung của Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi công chức, mời các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

.................., ngày ..... tháng ..... năm 20.........

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO
(Dành cho những người dự tuyển công chức)

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh ..........

Tên tôi là: .................................................................................. Nam, nữ: ...............

Ngày sinh: ................................................................................................................

Thường trú: ..............................................................................................................

Điện thoại liên lạc: .....................................................................................................

Tốt nghiệp trường: ................................... Trình độ: ............... Chuyên ngành: ............

Đơn vị dự tuyển: .......................................................................................................

SBD: ................................................................; Mã dự tuyển: ..................................

Sau khi xem thông báo 02 môn thi Kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh năm 20......... về kết quả điểm thi của tôi như sau:

1. Môn Kiến thức chung: ..............điểm.

2. Môn Tự luận chuyên ngành: ..............điểm.

3. Môn Trắc nghiệm chuyên ngành: ..............điểm.

Với kết quả điểm thi như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và chấm phúc khảo bài thi cho tôi:

1. Môn .........................................................................................................................

2. Môn .........................................................................................................................

3. Môn .........................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                       .............., ngày....tháng...năm....
 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi công chức bản PDF hoặc Word doc để chỉnh sửa thêm.

Đánh giá bài viết
1 10.263
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm