Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2019

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2019

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân là mẫu tờ khai mới nhất 2019, được sử dụng khi bạn làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân theo mẫu số 05-ĐK-TCT được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân này về và sử dụng tham khảo khi kê khai thuế TNCN năm 2019 này.

Hiện nay việc đăng ký thuế cá nhân đều được thực hiện theo mẫu trên máy chứ không cần phải đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế do đó khá tiện lợi trong việc tham khảo và thu thập và tổng kết thông tin cho cả công ty và doanh nghiệp cũng như các bạn có thể sử dụng linh hoạt các mẫu ban hành theo thông tư để tiện trong công việc.

  • Mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính
  • Mẫu số 05-DK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính

1. Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2019

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân được ban hành thông tư 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 (có hiệu lực từ ngày từ ngày 12/8/2016) và sẽ thay thế cho Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính. Đây là mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân, đối với các cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thì có thể tham khảo thêm Mẫu 05-ĐK-TH-TCT dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho cá nhân ủy quyền.

Mẫu tờ khai thuế TNCNHướng dẫn kê khai mẫu số 05-ĐK-TCT

1. Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.

2. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế.

3. Giới tính: Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.

4. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế.

5. Số giấy tờ chứng thực của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin vào các loại giấy tờ mà cá nhân đăng ký thuế có.

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu.

7. Địa chỉ cư trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân.

8. Điện thoại liên hệ, email: Ghi số điện thoại, địa chỉ email (nếu có)

9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: Ghi cơ quan chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).

2. Mẫu tờ khai đăng ký thuế TN cá nhân

Mẫu 05-DK-TCT

3. Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu số 05-DK-TCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
TAX REGISTRATION FORM

Mã số thuế:

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:

[02]. Ngày tháng năm sinh:

ngày tháng năm

[03]. Giới tính: Nam Nữ

[04]. Quốc tịch:...........................................................................................................

[05]. Số chứng minh nhân dân

hoặc số hộ chiếu

[05.1]. Ngày cấp:

ngày tháng năm

[05.2]. Nơi cấp: ...................................................................................................

[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ...................................................................

[06.2]. Xã, phường: .............................................................................................

[06.3]. Quận, huyện: ............................................................................................

[06.4]. Tỉnh, thành phố: ……..................................................................................

[06.5]. Quốc gia: ..................................................................................................

[07]. Địa chỉ cư trú:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ....................................................................

[07.2]. Xã, phường: ..............................................................................................

[07.3]. Quận, huyện: .............................................................................................

[07.4]. Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

[08]. Điện thoại liên hệ: ........................................................ [09]. Email: …...................

[10]. Cơ quan thuế quản lý: ............................................................................................

[11]. Nơi đăng ký quyết toán thuế:……………………………………………............................

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

..........., ngày ....... tháng ...... năm ......
NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
35 206.584
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm