Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2017

31 148.680

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2017

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân là mẫu tờ khai mới nhất 2017, được sử dụng khi bạn làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân theo mẫu số 05-ĐK-TCT được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân này về và sử dụng tham khảo khi kê khai thuế TNCN năm 2017 này.

Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 01/ĐK-TNCN

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 09/KK-TNCN

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hiện nay việc đăng ký thuế cá nhân đều được thực hiện theo mẫu trên máy chứ không cần phải đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế do đó khá tiện lợi trong việc tham khảo và thu thập và tổng kết thông tin cho cả công ty và doanh nghiệp cũng như các bạn có thể sử dụng linh hoạt 2 mẫu ban hành theo 2 thông tư để tiện trong công việc. Đó là 2 mẫu:

  • Mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính
  • Mẫu số 05-DK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính

Mẫu tờ khai đăng ký thuế TN cá nhân 

Mẫu 05-DK-TCT

Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu số 05-DK-TCT

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
TAX REGISTRATION FORM

Mã số thuế:    

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế: 

[02]. Ngày tháng năm sinh:  

                                         ngày   tháng       năm

[03]. Giới tính: Nam         Nữ  

[04]. Quốc tịch:...........................................................................................................

[05]. Số chứng minh nhân dân 

hoặc số hộ chiếu                    

 [05.1]. Ngày cấp:                   

                                             ngày    tháng       năm

 [05.2]. Nơi cấp: ...................................................................................................

[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ...................................................................

[06.2]. Xã, phường: .............................................................................................

[06.3]. Quận, huyện: ............................................................................................

[06.4]. Tỉnh, thành phố: ……..................................................................................

[06.5]. Quốc gia: ..................................................................................................

[07]. Địa chỉ cư trú:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ....................................................................

[07.2]. Xã, phường: ..............................................................................................

[07.3]. Quận, huyện: .............................................................................................

[07.4]. Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

[08]. Điện thoại liên hệ: ........................................................  [09]. Email: …...................

[10]. Cơ quan thuế quản lý: ............................................................................................

[11]. Nơi đăng ký quyết toán thuế:……………………………………………............................

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

                                                          ..........., ngày ....... tháng ...... năm ......
  NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)
31 148.680
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2017 để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm