Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 15

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 15
TiÕng ViÖt
I. ChÝnh
Bµi 1
: §iÒn vµo c trèng hay
- suÊt - sµi - .x¸c -
..lîc
- kÕt - .®å - ..míp -
..mói
Bµi 2:
Nèi tiÕng ë t A víi cét B ®Ó t¹o thµnh viÕt ®óng chÝnh
A
ch¾c
tr¾c
ch©u
tr©u
B
trë
nÞch
b¸u
A
tro
cho
chiÒu
triÒu
B
tµn
mîn
®×nh
tèi
II. LuyÖn c©u
Bµi 1
: Nèi ng÷ ë cét A (tªn mét n téc Ýt ngêi) víi ng÷ thÝch hîp ë cét B
(®Þa bµn d©n téc ®ã sinh sèng).
1. Tµy, Nïng, Th¸i, Mêng,
Dao, H-M«ng
a. Nam Trung vµ Nam
2. Ba-na, £-®ª
b. MiÒn nói phÝa B¾c
3. Ch¨m, Kh¬-me
c. T©y Nguyªn
Bµi 2
: T×m thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng.
- ®Ñp nh…………………. - ®á nh…………………………
- Dai nh…………………. - xanh nh……………………..
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- ®en nh…………………. - vµng nh……………………..
Bµi 3: T×m nh÷ng nh ¶nh so s¸nh trong bµi “Châ b¸nh khóc a i”
To¸n
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh
329 : 5 628 : 7
496 : 7 593 : 7
432 : 3 876 : 5
372 : 3 457 : 3
Bµi 2: T×m x
x : 4 = 106 : 2 x : 3 = 824 : 4
150 : x = 45 : 9 625 : x = 35 : 7
Bµi
3: Vên nhµ Hång 54 y v¶i, vên nhµ HuÖ cã c©y v¶i kÐm vên nhµ Hång
6 lÇn. Hái hai vên bao nhiªu c©y v¶i?
Bµi 4
: Mét tr¹i nu«i gµ cã 792 con nhèt ®Òu vµo 9 ng¨n chuång. Ngêi ta b¸n ®i
mét b»ng gµ nhèt trong 2 ng¨n chuång. Hái ngêi ta ®· b¸n ®i bao nhiªu con
gµ?
Bµi 5
: Trong phÐp chia hÕt chia 48 th¬ng lµ 6. NÕu vÉn lÊy ®ã chia cho
4 th× ®îc th¬ng míi bao nhiªu?
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 15

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 15 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 15. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 16

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 15 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
26 10.248
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm