Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 22

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 22
TiÕng ViÖt
Bµi 1: Nèi ë cét A i nghÜa ë cét B
Bµi 2: XÕp c ng÷ sau voµ hai nhãm ®Æt n cho mçi nhãm: nhµ khoa häc, nhµ
nghiªn cøu, tiÕn sÜ, nghiªn cøu khoa häc, ph¸t minh, chÕ t¹o m¸y mãc, b¸c sÜ, ch÷a
bÖnh, thiÕt nhµ cöa, gi¸o s, nhµ th¬, nh¹c sÜ, d¹y hoc, chÕ thuèc, s¸ng t¸c.
C¸c chØ:…………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
C¸c chØ:………………………………….
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
Bµi 3
: §Æt dÊu phÈy o chç thÝch hîp trong c¸c c©u sau:
a. Díi ®êng trÎ ®ang nhau th¶ nh÷ng chiÕc thuyÒn p b»ng giÊy trªn
nh÷ng vòng níc ma. Ngoµi T©y n chµi ®ang tung líi vít c¸.
b. Ngoµi n¬ng rÉy lóa ®· chÝn vµng rùc. ë ®©y mïa h¸i h¹t bao giê còng tróng
th¸ng mêi th¸ng mêi mét nh÷ng ngµy vui nhÊt trong n¨m.
c. chiÕc nhá ®îc lãt r¬m ªm nh nÖm ®«i chim non xinh x¾n bay ra,
d. Gi÷a ®¸m to b¶n mét bóp xanh v¬n lªn.
e. Xa xa gi÷a c¸nh ®ång ®µn tr©u l÷ng th÷ng tõng bíc nÆng trë lµng.
To¸n
ý chÝ
TrÝ thøc
TrÝ tuÖ
Kh¶ n¨ng hiÓu biÕt b»ng n·o.
Ngêi lµm viÖc b»ng trÝ ãc, hiÓu biÕt nhiÒu.
ý thøc gi¸c m¹nh mÏ, quyÕt ®o¸n, quyÕt t©m
dån søc lùc, trÝ tuÖ ®Î ®Ët ®îc môc ®Ých.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh
326 : 3 428 : 4
515 : 5 279 : 2
1304 x 3 2345 x 2
3092 x 3 1602 x 5
Bµi 2
: Ngµy thø bÈy cña th¸ng t ngµy mïng 4. Hái th¸ng ®ã mÊy ngµu thø bÈy?
nh÷ng ngµy o?
Bµi 3:
NÕu ngµy cuèi thµng t¸m ngµy thø bÈy th× th¸ng ®ã mÊy ngµy thø bÈy?
§ã nh÷ng ngµy nµo?
Bµi 4: nh trßn t©m I, b¸n kÝnh 2cm
®êng kÝnh AB, b¸n kÝnh MI sao cho MI vu«ng gãc víi AB. Hái mÊy gèc
vu«ng? nh÷ng gãc nµo?
Bµi 5
: 4 xe chë hµng, mçi xe ®Òu chë ®îc 2045 kg g¹o. Ngêi ta ®· xuèng
4927kg. Hái trªn xe cßn l¹i bao nhiªu kg g¹o?
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 22

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 22 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 22. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 23

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 22 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
14 11.996
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm