Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 16

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 16
TiÕng ViÖt
Chia c¸c ng÷ díi ®©y thµnh 4 nhãm råi ®iÒn o chç trèng thÝch hîp trong b¶ng:
®êng phè, ®¹i lé, m¸i ®×nh, tre, giÕng níc, vØa hÌ, phè x¸, xe buýt, xe tac-xi, i
cµy, c¸i bõa, c¸i cµo, nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, c«ng viªn, «t«, r¹p xiÕc, m¸y cµy, c¸i liÒm,
c¸i h¸i, c©y ®a, c¸nh ®ång, vên c©y, lµng m¹c, xÝch l«, xe lam, cung n ho¸, ®µi
truyÒn h×nh.
STT
Nhãm
ng÷
1.
t chÊt thµnh phè
…………………………………………………..
………………………………………………….
2.
Ph¬ng tiÖn giao th«ng chñ u ë
thµnh phè.
………………………………………………….
…………………………………………………..
3.
C«ng s¶n xuÊt cña ngêi n«ng
d©n.
…………………………………………………..
………………………………………………….
4.
C¶nh quen thuéc ë ng th«n
………………………………………………….
………………………………………………….
To¸n
Bµi 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc
52 + 81 : 9 100 - 13 x 7 78 : 6 + 96 : 8
19 x 5 + 2 14 - 48 : 6 528 : 4 - 318 : 3
Bµi 2: T×m x
936 : x = 3 x : 5 = 121 (d 4)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
x : 5 = 125 x : 6 = 18 (d 2)
Bµi 3
: Líp 3D 28 häc sinh 20 häc sinh nam. gi¸o 1/8 häc sinh cña
líp ®I thi äc sinh giái. Hái gi¸o ®· mÊy ban j®ii thi häc sinh giái?
Bµi 4: H·y ®iÒn dÊu (+ , - , x, :) vµo chç trèng thÝch hîp ®Ó ®îc c¸c biÓu thøc cã gi¸
trÞ.
15.3..7 = 38 15 ..3..7 = 35
15 3.7 = 52 153.7 = 19
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 16

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 16 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 16. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 17

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 16 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
20 5.755
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm