Quản trị chất lượng

1. Các vấn đề cơ bản trong quản lý chất lượng

2. Các chuẩn mực trong quản lý chất lượng

3. Xây dựng HTCL dựa trên ISO 9000

4. Total Quality Management

5. Quality Analysis Cost Control

6. Các kỹ thuật quản lý chất lượng khác

7. Chất lương trong dịch vụ

8. Triển khai các hệ thống quản lý chất lượng

Đánh giá bài viết
13 27.277
Sắp xếp theo
    Tin học - Lập trình Xem thêm