Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 15

Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019

Mời các em học sinh luyện tập với đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 15 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử môn Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau bám sát đề thi thực giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Ngoài Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 15, mời các bạn luyện tập thêm một số đề sau:

Đề tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 có đáp án

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 14

 • I. Em hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành câu.
 • 1. My sister was born_______ New Year’s
 • 2. Can you_______me when the train for Ho Chi Minh City leaves?
 • 3. He is the tallest person  _____________   the world.
 • 4. The exam was difficult for her. In fact, she___________ study for it.
 • 5. I love elephants the most because they can______________ .
 • 6. My mother is a doctor. She works in a_______________ in the centre city.
 • 7. Put___________ sugar in this orange juice. It’s more tasty.
 • 8. It is good to go to bed_____________ 10 p.m every day.
 • 9. Her long __________  is blond.
 • 10. His brother is a great  _________. He plays piano very well.
 • Em hãy đọc đoạn văn sau và chọn những động từ cho sẵn đế điền vào chỗ trống.

  flew

  made

  swam

  sat

  brought

  sent

  took

  Last year, Nick, Tenny and their parents (1) ________________ to Greece on holiday. They (2)____ on the beach in the sun and (3)______________ in the warm sea. Nick and Tenny (4) _______________ some Greek friends. They (5) ____________ some postcards to their friends in England and they (6) ____________ a lot of photographs. They (7) ________________ home a lot of souvenirs. It was great time for them.

 • 1.
  flew
 • 2.
  sat
 • 3.
  swam
 • 4.
  made
 • 5.
  sent
 • 6.
  took
 • 7.
  brought
 • Em hãy nối cụm từ ở cột A với danh từ chỉ nghề nghiệp phù hợp ở cột B.
 • 1.
  c
 • 2.
  e
 • 3.
  b
 • 4.
  a
 • 5.
  d
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 411
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm