Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 2

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi môn Tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập giữa học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh mới nhất do VnnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên tập bám sát với chương trình học giúp các em học sinh lớp 4 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Một số đề Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the best answer.
 • 1. Tony is from Australia. He is ..............................
 • 2. Hakim is from Malaysia. ......................... nationality is Malaysian.
 • 3. What do you do .......... Fridays? - I go to school in the morning.
 • 4. We have English on ...............................
 • 5. My birthday is on the.......... of October.
 • Read and match.
  1. What nationality is your mother? a. It’s the twenty-first of October.
  2. What can Akiko do? b. No, he can’t.
  3. What is the date today? c. It’s on the first of November.
  4. When’s your birthday? d. She can play chess.
  5. Can he play the piano? e. She is Vietnamese.
 • 1. What nationality is your mother? - ....
 • 2. What can Akiko do? - ....
 • 3. What is the date today? - ....
 • 4. When’s your birthday? - ....
 • 5. Can he play the piano? - ...
 • Read the passage and choose T (True for the right sentence), F(False) for the wrong one.
  Dear penfriend,
  My name's Nam. I'm from Thanh Hoa, Viet Nam. My school is Hai An Primary School. Today is the sixth of October. It's my birthday. I'm happy. I have many birthday presents from my friends. We play hide - and - seek and sing a lot of Vietnamese songs together. What about you? When's your birthday?
  Write to me soon,
  Nam.
 • 1. Nam’s birthday is on the sixth of October.
 • 2. His school is International School.
 • 3. Nam is from Ha Noi.
 • 4. They play hide-and-seek and sing a lot of Vietnamese songs together.
 • 5. Nam doesn't receive any birthday presents.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 789
Sắp xếp theo

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Xem thêm