Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 + Unit 2 số 2

English 4 Revise Unti 1, 2

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Bài 1 + Bài 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh lớp 4 ôn tập Từ vựng Tiếng Anh và Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản đã học trong Unit 1 Nice To See You Again và Unit 2 I'm from Japan. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • Chọn đáp án đúng.
 • 1. ............ are my father, my mother and my two brothers.
 • 2. What do you do at break time? – I play ............
 • 3. Is your school ............ ? – No. it’s large.
 • 4. That ............ my school library.
 • 5. Does she have ............ English books?
 • 6. My grandfather is working ............ the garden.
 • 7. His brother is listening ............ music.
 • 8. My coats are ............ the shelf.
 • 9. The picture is ............ the wall.
 • 10. There is a lamp ............ to the TV.
 • 11. May I come in? – Yes, you ............ .
 • 12. What ............ you do at break time? – I talk with my friends.
 • 13. ............ are you doing? – I’m singing.
 • 14. Trang is ............ Vietnamese.
 • 15. I am from ............ Lang Son.
 • 16. Tokyo is in ............ .
 • 17. London is in ............
 • 18. Hakim is ............ Malaysia.
 • 19. What nationality ............ she?
 • 20. Where ............ you from?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
18 798
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm