Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today? số 2

Bài tập tiếng Anh 4 Unit 3 What day is it today? Online

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 4 unit 3 What day is it today? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm học 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh unit 3 lớp 4 What day is it today? có đáp án gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên tập bám sát với chương trình học giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Nối từ Tiếng Anh với định nghĩa Tiếng Việt tương ứng.
  1. Todaya. Thứ Hai
  2. Sundayb. Ngày hôm qua
  3. Yesterdayc. Thứ Năm
  4. Mondayd. Thứ Ba
  5. Fridaye. Hôm nay
  6. Tuesdayf. Thứ Bảy
  7. Saturdayg. Thứ Tư
  8. Wednesdayh. Chủ nhật
  9. Thursdayi. Thứ Sáu
  Ví dụ: 1. Today - ....
  Đáp án là: .....e.......
 • 2. Sunday - ................
  h
 • 3. Yesterday - ..............
  b
 • 4. Monday - .................
  a
 • 5. Friday - ................
  i
 • 6. Tuesday - .....................
  d
 • 7. Saturday - ...........
  f
 • 8. Wednesday - ........
  g
 • 9. Thursday - ...................
  c
 • Đọc đoạn văn chọn T (True) cho câu đúng, F (False) cho câu sai.
  The pupils of class 3 are not going to have any classes next week. They’re going to help the famers with their work on the farm. They’re going to pick apples. Many pupils think it's much better than having classes. They’re going to get up early next Monday morning. They’re going to meet outside the school gate at 7:30 a.m. The farm is not near. They're going there by bus. They’re going to put their old clothes. They’re going to work hard.
 • 1. The pupils of class 3 are going to have some classes next week.
 • 2. The pupil are going to pick pears.
 • 3. The pupils are going to get up early next Monday morning.
 • 4. They are going to meet outside the school gate at 7.30 a.m.
 • 5. The farm is far.
 • Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.
 • 1. class/ in/ are/ What/ you/ ?/
 • 2. am/ class/ 4a5/ in/ I / ./
 • 3. do/ you/ What/ do/ the/ weekend/ at/ ?/
 • 4. my/ visit/ grandparents/ I /.
 • 5. school/ go/ from/ Monday/ Friday/ I / to/ ./ to/
 • 6. in/ afternoon/ the/ about/ How/ ?/
 • 7. go/ I / swimming/ afternoon/ the/ in/ ./
 • 8. you/ have/ When/ English/ do/ ?/
 • 9. from/ France/ Hakim/ Is/ ?/
 • 10. She/ not/ Vietnamese/ on/ Thursdays/ have/ does/ .
 • 11. Mondays/ have/ on/ English/ and/ Fridays/ I/ ./
 • 12. next/ class/ When/ is/ English/ the/ ?/
 • Find the mistake in each sentence.
 • 1. Does he work the guitar in the afternoon?
 • 2. Does they go to swimming on Sunday?
 • 3. Do Lisa dance very well?
 • 4. He play football in the morning.
 • 5. She has four lessons in the morning and three lessons at the afternoon.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 2.070
Sắp xếp theo
  Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm