Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What Day Is It Today?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What Day Is It Today?

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh Unit 3 lớp 4 What Day Is It Today? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới theo từng Unit mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh lớp 4 ôn tập hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
  Tuesday       Sunday       weekend       today

  Trinh: What day is it (1) _____________, Khang?
  Khang: It’s (2) _________________. I go to school
  Trinh: What do you do on (3) _______________?
  Khang: I play football with my friends in the afternoon
  Trinh: Do you go school at the (4) ______________?
  Khang: No, I don’t go to school
 • 1. Trinh: What day is it (1) _____________, Khang?
 • 2. Khang: It’s (2) _________________. I go to school.
 • 3. Trinh: What do you do on (3) _______________?
 • 4. Trinh: Do you go school at the (4) ______________?
 • Đọc đoạn văn chọn câu trả lời đúng nhất.
  NameAgeBirthdayPlace to have a birthday partyActivities
  Linh9SundayAt homePlay computer games
  Lan8FridayIn the parkFly kites
  Khang10WednesdayAt schoolSing and dance
 • 1. Linh’s birthday is on ___________.
 • 2. Lan will have a birthday party in the park on ____________.
 • 3. The children can sing and dance in the birthday party of ____________.
 • 4. They can play computer games at ________’s home on Sunday.
 • 5. They can fly kites in the park on __________.
 • 6. They can sing and dance ____________ on Khang's birthday party.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
33 1.524
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm