Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 sở GD - ĐT Thanh Hóa

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra môn Tiếng Anh đầu vào lớp 10 của sở GD - ĐT Thanh Hóa có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau với nội dung bám sát chương trình học Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp học sinh lớp 9 luyện thi hiệu quả.

 • Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
 • 4.
 • 5.
 • Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
 • 6. My father often (watch) _______________ television in the evenings.
  watches
 • 7. John and I (be) ________________ pen-pals for nearly three years.
  have been
 • 8. Milk (bring) ________________ to us by the man everyday.
  brings
 • 9. My daughter is interested in (read) __________________ comics.
  reading
 • 10. My teacher told us (not make) ________________ much noise in class.
  not to make
 • Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
 • 11. I suggest ________a short cut through the park. It’ll take much less time.
 • 12. Please turn ___________ the air conditioner. It’s so hot.”
 • 13. ___________ Nam was tired, he helped his mother with her housework.
 • 14. –“What does your father do?” -“He’s ____________ engineer.
 • 15. –“Do you collect stamps or other things? -“Yes, I’m a stamp __________.”
 • 16. Where are the photos ____________ were taken at the Christmas party?
 • 17. The ao dai has been mentioned in poems, novels and songs by poets, writers and ____ for many years.
 • 18. Nobody knows who she is, ______________ ?
 • 19. The doctor _________ me not to stay up too late at night.
 • 20. - Thank you very much.- ______________.
 • Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi.
 • 21. He has been studying English for six years.
  He started _________________________________________________________
  He started studying English six years ago.
 • 22. “Do you like studying English very often? ” the interviewer asked me
  The interviewer asked ___________________________________________
  The interviewer asked if I liked studying English very often. The interviewer asked whether I liked studying English very often.
 • 23. Unless he phones immediately, he won’t get any information.
  If he ___________________________________________________
  If he phones immediately, he will get some information.
 • 24. It was a hot day so we had lunch outside in the garden.
  It was such______________________________________________
  It was such a hot day that we had lunch outside in the garden.
 • 25. Do you know the man who sat next to me at Nam’s birthday party last night?
  You know__________________________________________________
  You know the man who sat next to me at Nam's birthday party last night, don't you? You know the man sitting next to me at Nam's birthday party last night, don't you?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 797
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Xem thêm